Jezus Do Ludzkości

Szczególne Łaski obiecane za wołanie do Jezusa przez zaledwie jeden dzień

czwartek, 14 kwietnia 2011 roku, godz. 11.00

Moja umiłowana córko, dziękuję ci za poświęcanie większej ilości czasu na to najświętsze Dzieło. Nadszedł czas dla was wszystkich, byście otworzyli swoje serca na Mnie, przynajmniej przez jeden dzień, aby umożliwić Mi napełnienie was szczególnymi Łaskami. Teraz, gdy przybliża się Wielki Piątek, te Łaski będą udzielone tym z was, którzy zapomnieli, że Ja istnieję.

Gdy nadchodzi czas potężnej Nowenny do Bożego Miłosierdzia, ten czas będzie spożytkowany, by napełnić wasze dusze szczególnym Darem ode Mnie. Czyń teraz, jak mówię, i módl się dziś do Mnie swoimi słowami. Łaski, którymi was obdarzę, nie tylko przybliżą was do Mojego Najświętszego Serca, ale napełnią was też Duchem Świętym. Módlcie się Moją Nowenną, od Wielkiego Piątku, i włączcie w to tak wiele dusz, jak tylko zdołacie, a Ja ocalę każdą.

Tych z was, którzy wycofują się nawet po tym, jak Mi się zawierzyli, będę podnosił wciąż na nowo. Nigdy się nie obawiajcie wrócić do Mnie, jeśli zbłądzicie. Nigdy nie porzucę tych, którzy będą do Mnie powracać. Jako że jesteście grzesznikami, będzie się to zdarzać. Nigdy się nie lękajcie, stoję obok każdego z was gotowy, by was za każdym razem przyjąć. Grzech może zostać odpuszczony. Nigdy nie czujcie się przytłoczeni winą za grzech, jeśli potrzebujecie się do Mnie zwrócić, by prosić o przebaczenie. Ja zawsze jestem tutaj.

Moje dzieci, wykorzystajcie Wielki Tydzień, by przypomnieć sobie wszystkie Ofiary, które poniosłem dla grzeszników. Moje współczucie jest wciąż silne. Nigdy się nie zmniejszyło względem dusz – nawet tych, których grzechy ciężko Mnie obrażają. Jeśli dusza szuka przebaczenia, to grzech będzie przegnany. Moja Nowenna do Bożego Miłosierdzia zaszczepi najpotężniejsze Łaski, gdy będzie odmawiana od Wielkiego Piątku w przygotowaniu do Święta Bożego Miłosierdzia, które jest dziewięć dni później. Odmawiając ją, ocalicie nie tylko swoje własne dusze, ale także miliony innych. Uczyńcie to dla Mnie.

Wasz zawsze kochający i wierny Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus

Special Graces promised for calling on Jesus for just one day

Thursday, April 14th, 2011 @ 11:00

My beloved daughter, thank you for devoting more time to this most Sacred Work. The time has come for all of you to open your hearts to Me, for just one day, to enable Me to fill you with special graces. These graces will now be bestowed on those of you who have forgotten that I Exist, as the time draws nearer to Good Friday.

As the time for the powerful Novena of the Divine Mercy draws close, this time will be used to flood your souls with a special Gift from Me. Do now as I say, and pray in your own words, to Me today. The graces I will give you will not only bring you closer to My Sacred Heart, but will fill you with the Holy Spirit. Pray My Novena from Good Friday and include as many souls as you can and I will save every single one.

For those of you who fall back, even after devotion to Me, I will lift you up again and again. Never be afraid to turn back to Me if you stray. I will never forsake those who keep coming back to Me. As sinners, this will tend to happen. Never fear, I Am standing next to each of you ready to embrace you every time. Sin can be forgiven. Never feel guilty for sin if you need to turn to Me to ask for forgiveness. I Am always there.

My children, use Holy Week to remind all of the Sacrifices I made for sinners. My Compassion is still strong. It has never diminished for souls, even those whose sins cause Me deep offence. If a soul seeks forgiveness, then that sin will be banished. My Novena of Divine Mercy will instil the most powerful graces when recited from Good Friday in the lead up to the Feast of Mercy nine days later. By reciting this you will not only save your own souls but millions of others. Do this for Me.

Your ever-loving and loyal Divine Saviour,
Jesus Christ