Jezus Do Ludzkości

Ręka Mojego Ojca Przedwiecznego opadnie teraz na ten niewdzięczny, zaślepiony świat

poniedziałek, 4 kwietnia 2011 roku, godz. 19.00

Moja szczerze umiłowana córko, czas nie jest teraz naszym sprzymierzeńcem. Propaguj. Propaguj te Orędzia tak mocno, jak tylko możesz. Czas Ostrzeżenia jest bardzo bliski. Powiedz Moim wyznawcom, aby dzięki swojej wierze we Mnie pomogli nawracać niewierzących, by przygotować ich do Ostrzeżenia.

Moja córko, gdy może wciąż podważasz te Orędzia, to tracisz drogocenny czas. Moje umiłowane dusz, które pragną odkupienia, nie mają już czasu. Grzech, Moja córko, jest nieokiełznany i szerzy się jak wirus w każdym zakątku świata. Szatan bawi się w zamęt z ludzkością. Jest wszędzie. Dręczy dobre dusze, jak również te, które są dla Mnie stracone. Musi zostać powstrzymany. Pomogą w tym modlitwa i rozpowszechnianie Mojego Słowa. Powiedz Moim wyznawcom, jak szatan opanowuje ludzkość. Nie tylko jest on obecny przez ogólnoświatowy chaos, ale również zaraża tych, którzy wierzą, że działają zgodnie z poczuciem sprawiedliwości. On jest obecny nawet w beztroskiej społeczności młodych, w ich muzyce i kulturze związanej z celebrytami.

Ratujcie teraz dusze, modląc się Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia. Rozpowszechniajcie tę modlitwę, jest to pilna sprawa. Panika, trwoga, niepokój oraz gorzka nienawiść, które są teraz doświadczane na świecie, są głęboko odczuwane przeze Mnie, Boskiego Zbawiciela ludzkości, Który wylewa niekończące się Łzy za tymi straconymi duszami.

Chyba ludzkość nie może nie dostrzegać nienawiści do samej siebie w każdym zakątku? Czy nie wie, że to działa szatan, zwodziciel? Podczas gdy diabelska nienawiść i obrzydliwe okrucieństwa rozprzestrzeniają się tak szybko jak dziki pożar, Ręka Mojego Ojca Przedwiecznego opadnie też teraz na ten niewdzięczny, zaślepiony świat. Gdy dalej mają miejsce ludzkie okrucieństwa, poprzez które człowiek dokonuje terroru i morderstw na innych, wzmogą się też katastrofy ekologiczne jako kara za grzechy ludzi przeciwko ludziom. Ta kara opadnie teraz na świat.

Rozpoczęła się bitwa o zbawienie dusz

Bitwa o zbawienie dusz się rozpoczęła. Módlcie się mocno za siebie i za wasze rodziny. Bo wiele niewinnych dusz będzie dotkniętych tą klęską. Nie lękajcie się, ponieważ ci, którzy są wierni Mnie i Mojemu Ojcu Przedwiecznemu, będą uratowani. Gdyby Mój Ojciec Przedwieczny nie interweniował teraz, to ludzkość dokonałaby ludobójstwa na taką skalę, że populacja świata zmniejszyłaby się w znacznym stopniu.

Boże Miłosierdzie

Wszyscy trwajcie przy swojej wierze, bo bez wiary wasze cierpienie będzie trudne do zniesienia. Chwalcie Mojego Ojca za udzielenie Mi Daru Bożego Miłosierdzia. Moje Miłosierdzie nie ma granic i to zostanie udowodnione wam wszystkim. Ten ocean czystej, mocnej Miłości zostanie wylany na wszystkie Moje dzieci, by pomóc ratować was od nienawiści i zła, które są rozsiewane przez złego. Obmyjcie teraz swoje dusze w Mojej Miłości, poprzez modlitwę, ponieważ czas jest bliski.

Pamiętajcie, kocham was wszystkich. Mój Dar Miłosierdzia jest dla wszystkich – nawet dla tych grzeszników, którzy są w grzechu śmiertelnym. Otrzymają szansę na okazanie skruchy, aby pokonać szatana, by dołączyć do Mojego zawsze miłosiernego Królestwa, które ma nadejść.

Patrzcie w stronę Nieba. Pozwólcie Mi trzymać was wszystkich i objąć was.

Wasz kochający Zbawiciel
Zawsze Miłosierny Sędzia
Jezus Chrystus

Hand of My Eternal Father will now fall on this ungrateful blind world.

Monday, April 4th, 2011 @ 19:00

My dearly beloved daughter, time is not on our side now. Push. Push these Messages as far afield as you can. The time for The Warning is very close. Tell My followers, out of their faith for Me, to help convert non-believers to prepare for The Warning.

My daughter, while you may still be questioning these Messages, you are losing precious time. Time is not available for My beloved souls who are craving redemption. Sin, My daughter, is rampant and spreading like a virus in every corner of the world. Satan is playing havoc with mankind. He is everywhere. He is tormenting good souls as well as those who are lost to Me. He has got to be stopped. Prayer and the spread of My Word will help. Tell My followers how Satan is infesting mankind. Not only is he present through global unrest, he is infecting those who believe they are acting out of a sense of justice. He is even present in the young carefree society, in their music and celebrity culture.

Save souls now by praying My Divine Mercy. Spread this prayer as a matter of urgency. The sense of panic, horror, unrest and bitter hatred that is now being experienced in the world is felt deeply by Me, man’s Divine Saviour, Who cries endless tears for these lost souls.

Surely mankind cannot fail to see this hatred for themselves at every corner? Don’t they know that this is Satan, the deceiver, at work? As the evil hatred and sickening atrocities spread like wildfire, so too will the Hand of My Eternal Father now fall on this ungrateful, blind world. As the human atrocities continue, where man inflicts terror and murder on each other, so too will the ecological disasters increase in punishment, for man’s sin against man. This chastisement will now befall on the world.

The battle to save souls has begun

The battle to save souls has begun. Pray for yourselves and your families hard. For many innocent souls will be caught up in this calamity. Fear not because those loyal to Me and My Eternal Father will be saved. If My Eternal Father does not interfere now then man will inflict genocide on such a scale that the world’s population will be depleted in huge proportions.

Divine Mercy

Hold on to your faith, all of you, because without your faith your suffering will be difficult to endure. Praise to My Father for granting Me the Gift of Divine Mercy. My Mercy knows no bounds and this will now be proven to all of you. This ocean of pure, undiluted Love will be poured over all of My children to help save you from the hatred and evil, which is being spread by the evil one. Wash your souls now, in My Love, through prayer, because the time is close.

Remember, I love all of you. My Gift of Mercy is for all, even those sinners in mortal sin. They will be given a chance to repent, to defeat Satan, to join My Ever-Merciful Kingdom to come.

Look towards Heaven. Let Me hold you all and embrace you.

Your loving Saviour
Ever-Merciful Judge
Jesus Christ