Jezus Do Ludzkości

Módl się za tych, którzy sprawiają ci ból

poniedziałek, 21 marca 2011 roku, godz. 23.00

Dziś wieczorem, Moja umiłowana córko, odczuwasz pokój, jakiego nie czułaś przez tak długi czas. Ty, Moja córko, byłaś dręczona przez zwodziciela, a teraz, poprzez Łaski, których udzieliłem, nie odczuwasz już więcej skutków takich ataków.

Posłałem ci czystą duszę, pełną Miłości, która pomoże cię pokierować. Będzie cię trzymał za rękę i poprowadzi ku Mnie i do Prawdy. Ty, Moja umiłowana córko, rozumiesz teraz, jak to jest cierpieć w Moje Imię. Wiesz, jak to jest być publicznie wyszydzanym, wyśmiewanym za plecami, oskarżanym o złe czyny, których nie jest się winnym – a wszystko w Moje Imię. Raduj się, Moja córko, bo oznacza to, że teraz jesteś bliżej zjednoczenia ze Mną. Modlitwa, jak już w końcu rozumiesz, będzie cię utrzymywać w stanie Łaski i pokoju.

Moja córko, nie osądzaj tych, którzy sprawiają ci ból. Módl się za nich. Przebacz im. Ale ty już to uczyniłaś, czyż nie? Rozumiesz teraz prawdę Mojego Nauczania. Sprawię, że będziesz coraz silniejsza, Moja córko. Nigdy się nie lękaj. Jak ci wcześniej powiedziałem, zwodziciel nigdy nie ukradnie twojej duszy. Trzymam cię mocno w Moich Ramionach i obiecuję, że gdybyś zbłądziła, zawsze przyciągnę cię z powrotem do Mnie.

Musisz teraz zdobywać siłę i odwagę, aby przekazywać ludzkości Moje Boskie Orędzia. One są pilne. Wiesz, co czynić. Wołaj Mnie do swojego serca w każdej minucie dnia. Kocham cię, Moja dzielna, droga córko. Jestem dumny z ciebie za sposób, w jaki spokojnie bronisz prawdy i nie wypierasz się tych świętych Orędzi, ponieważ znasz teraz prawdę.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Pray for those who cause you pain

Monday, March 21st, 2011 @ 23:00

Tonight, My beloved daughter, you feel a peace, which you have not felt for such a long time. You, My daughter, have been tortured by the deceiver and now, through the graces that I have bestowed no longer feel the effects of such attacks.

I have sent you a clean soul, full of love, to help guide you. He will hold your hand and lead you towards Me and the Truth. You, My beloved daughter, now understand what it is like to suffer in My Name. You know what it is like to be mocked in public, ridiculed behind your back, accused of wrongdoing, of which you are not guilty, and all, in My Name. Rejoice, My daughter, for this means that you have now become closer in union with Me. Prayer, as you now finally understand, will keep you in a state of grace and peace.

My daughter, do not judge those who cause you pain. Pray for them. Forgive them. But you have already done that haven’t you? Now you understand the Truth of My Teachings. I will make you stronger and stronger, My daughter. Never fear. As I have told you before, the deceiver will never steal your soul. I hold you close in My Arms and vow that should you stray I will always draw you back to Me.

You must now gain the strength and courage to communicate My Divine Messages to mankind. They are urgent. You know what to do. Call Me into your heart every minute of the day. I love you, My brave, precious daughter. I Am proud of you in the way you calmly defended the Truth and did not deny these Sacred Messages, because you now know the Truth.

Your loving Saviour, Jesus Christ