Jezus Do Ludzkości

Przygotujcie się na Ostrzeżenie – Oświecenie Sumień

piątek, 28 stycznia 2011 roku, godz. 0.15

Dziś w nocy, Moja szczerze umiłowana córko, otrzymałaś Łaski, mające cię umocnić w kontynuowaniu tego świętego Dzieła. Dzięki poświęceniu Moich umiłowanych i drogich naśladowców, którzy bardzo się modlą za ciebie, Moja córko, szybko posuniesz się naprzód, by wykończyć Księgę Prawdy. Bez względu na to, jak bardzo jesteś roztargniona, wciąż jest ci trudno odrzucić swój obowiązek wobec Mnie. Jest Mi to miłe, ale nie mamy wiele czasu.

Świat, Moja córko, otrzymuje teraz ten specjalny Dar – Księgę Prawdy – aby pokazać Moim dzieciom, co muszą teraz czynić, aby przygotować się na Ostrzeżenie, Oświecenie Sumień, które jest dawane ludzkości, aby pomóc jej odpowiednio przygotować się na Moje Powtórne Przyjście.

Ci, którzy nie wierzą we Mnie, muszą jeszcze otrzymać szansę, aby odczytać prawdę. Kiedy nastąpi to wydarzenie, po tym jak te Orędzia zostaną dane światu, ludzie zrozumieją prawdziwość Moich Słów danych poprzez ciebie, Moja córko, aby ratować ludzkość.

Wszyscy powyżej siódmego roku życia doświadczą Mistycznego Wydarzenia

Nie czuj się zraniona, że ludzie lekceważą te Orędzia, Moja córko. Bądź po prostu wdzięczna, że otrzymują ten Dar. Zrozumieją prawdę tego proroctwa po tym, jak nastąpi to Mistyczne Wydarzenie, którego doświadczą wszystkie Moje dzieci powyżej siódmego roku życia, wszędzie na całym świecie. Ci, którzy będą żyć po tym wydarzeniu, będą bardziej zważać na treść tej świętej Księgi. Będzie ciężko im ją lekceważyć, nawet jeśli ich wiara będzie słaba; innym, którzy nie będą chcieli znać Prawdy, nadal będzie potrzeba przypominać treść tego Dzieła.

Nigdy się nie poddawaj, Moje dziecko, kiedy idzie o zbawienie dusz. Wszystkie Moje drogie dzieci zostały zrodzone z Miłości Mojego Ojca Przedwiecznego. Nie jest ważne, kiedy zgubiły swoją drogę. Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, wciąż kocha każde Swoje dziecko.

Wiara, Moje dziecko, może być na nowo rozpalona poprzez wiarę innych pobłogosławionych Duchem Świętym. Moje wybrane dzieci, posłane, aby szerzyć teraz Moje Słowo światu, mają zdolność doprowadzenia do łez radości te biedne dusze, wołające o poprowadzenie ich w ich pustym, niespokojnym życiu.

Na każdego patrzcie Moimi Oczami

Zawsze patrzcie Moimi Oczami na swoich przyjaciół, rodzinę, bliźnich i kolegów z pracy. Zawsze patrzcie na dobrą stronę. Okazujcie im miłość, a oni odczują Moją Obecność. Zostaną pociągnięci ku wam i nie będą wiedzieli dlaczego.

Naśladujcie Mnie poprzez Mój przykład, a pomożecie Mi nawrócić Moje zagubione dzieci. Mocno się za nich modląc, możecie przyciągnąć ich bliżej Mnie. Dzięki poświęceniu się i przyjęciu cierpienia, w jedności ze Mną, możecie ratować dusze. Włączając w to te dusze, które jeszcze mają opuścić tę ziemię, jak również tych w czyśćcu, oczekujących Sądu.

Pozwólcie Mi wreszcie przypomnieć wam, że macie dwa wyjścia. Wierzcie we Mnie, otwierając wasze umysły na Prawdę zawartą w Ewangelii. Jeśli straciliście wszelką wiarę, przeczytajcie choćby jakiś fragment z Mojego Nauczania. Proście Mnie wtedy, abym ukazał wam Prawdę w waszych sercach. Będziecie wówczas wiedzieć, która droga doprowadzi was do Mnie w Niebie. Możecie też, przeciwnie, nadal mieć oczy zamknięte i odrzucić słuchanie Mnie. Wtedy tylko modlitwa wierzących będzie mogła wam pomóc. Modlitwa Moich wyznawców, połączona z odmawianiem Mojej Boskiej Koronki do Daru Bożego Miłosierdzia, ofiarowanej siostrze Faustynie w dwudziestym wieku, może ocalić wasze dusze w czasie waszej śmierci.

Módlcie się Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia

Módlcie się, módlcie się, módlcie się teraz Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia za swoje własne dusze i za niewierzących. Grupy modlitewne pomogą szerzyć Prawdę, wzbudzić wiarę u tych, którzy stracili wszelkie poczucie tego, kim są i skąd przyszli. Przyczyni się to do pobudzenia rozszerzania ewangelicznego oświecenia, które będzie teraz odczuwane we wszystkich częściach świata, ponieważ nadchodzi czas na rozpoczęcie ujawniania proroctw związanych z Moim Powtórnym Przyjściem na ziemię, ponieważ wypełnią się przed serią globalnych wydarzeń.

Bądźcie przygotowani, Moje dzieci, w każdym czasie. Zachowajcie stan Łaski i miejcie serca otwarte na Moje Nauczanie miłości i pokoju na ziemi. Jeśli wszystkie Moje dzieci poszłyby za Moim Nauczaniem, to na świecie nie byłoby wojen, chciwości, nienawiści i ubóstwa. Musicie tylko usiąść w ciszy, każdy z was, każdego dnia, choćby na pół godziny.

Podążajcie poprzez psalmy, przypowieści i zapytajcie siebie: czy ta nauka odnosi się do mojego życia w dzisiejszym świecie? Wiecie, że odpowiedź jest: oczywiście, że tak. Módlcie się o siłę do zmiany swojej postawy i poglądu na życie po śmierci. Zapamiętajcie tę ważną naukę. Ziemia jest po prostu krótkim odcinkiem w czasie. Jedyne prawdziwe szczęście i Życie Wieczne jest ze Mną w Niebie, Raju – Królestwie Mojego Ojca.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Prepare for The Warning, the Illumination of Conscience

Friday, January 28th, 2011 @ 00:15

Tonight, My dearly beloved daughter, you were given the graces to make you stronger to continue with this sacred Work. Through the devotion of My beloved and cherished followers, who have been praying hard for you, you, My daughter, will forge rapidly ahead to complete the Book of Truth. No matter how much you are distracted, you still find it hard to reject your duty to Me. This is pleasing to Me but we don’t have much time.

The world, My daughter, is being given this special Gift – the Book of Truth – to show My children what they now need to do in order to prepare for The Warning, the Illumination of Conscience, which is being given to mankind to help prepare them adequately for My Second Coming.

For those who don’t believe in Me they must still be given the chance to read the Truth. When this event takes place, after these Messages are given to the world, people will understand the authenticity of My Words given through you, My daughter, to save mankind.

Mystical Event to be experienced by all over 7 years of age

Don’t feel hurt when people dismiss these Messages, My daughter. Just be thankful that they are being given this Gift. They will understand the Truth of this prophecy, when after this Mystical Event, which will be experienced by all of My children over seven years of age, everywhere throughout the world, takes place. Those who live after this event will be more cautious about the contents of this sacred Book. They will find it difficult to ignore, even if their faith is weak; others who don’t want to know the Truth still need to be reminded of the contents of this Work.

Never give up, My child, when it comes to saving souls. All My precious children were born out of the Love of My Eternal Father. When they lost their way it did not matter. God, My Eternal Father still loves each and every one of His children.

Faith, My child, can be rekindled by the faith of others blessed with the Holy Spirit. My chosen children, sent to spread My Word now, to the world, have the ability to bring tears of joy into those poor souls screaming out for direction in their empty confusing lives.

Look at everyone through My Eyes

Always look on your friends, family, neighbours and work colleagues through My Eyes. Always look for the good side. Show love to them and they will feel My Presence. They will be drawn to you and won’t know why.

Through My example, imitate Me and you will help Me convert My lost children. By praying hard for them you can draw them nearer to Me. Through sacrifice and the acceptance of suffering, in union with Me, you can save souls. This includes those souls yet to leave this Earth, as well as those awaiting Judgement in Purgatory.

Let Me remind you finally, that you have two choices. Believe in Me by opening your minds to the Truth contained in the Gospel. If you have lost all faith then read just a portion of My Teachings. Then ask Me to show you the Truth in your hearts. Then you will know which path will lead you to Me in Heaven. Alternatively, you can keep your eyes closed and refuse to listen. Only prayer, by believers can help you then. Prayer by My followers, combined with the recital of My Divine Chaplet of the Divine Mercy Gift, given to Sister Faustina in the 20th Century, can save your souls at the time of your death.

Pray the Divine Mercy

Pray, pray, pray My Divine Mercy for your own souls and those of non-believers, now. Prayer groups will help spread the Truth, instil faith in those who have lost all sense of who they are and where they came from. It will be instrumental in igniting the spread of evangelical enlightenment, which will now be felt in all parts of the world, as the time approaches for the prophecies in relation to My Second Coming on Earth begin to be revealed, as they unfold before a series of global events.

Be prepared, children, at all times. Keep in a state of grace and keep your hearts open to My Teachings of love and peace on Earth. If My children all followed My Teachings, then there would be no wars, greed, hatred or poverty in the world. You need to sit down quietly, every one of you, for just half-an-hour each day.

Go through the Psalms, the Parables and ask yourself, “Does this lesson apply to my life in today’s world?” You know the answer is, of course, yes. Pray for the strength to change your attitudes and views on life after death. Remember this important lesson. Earth is simply a brief passage in time. The only true happiness and eternal life is with Me in Heaven, Paradise – My Father’s Kingdom.

Your loving Saviour
Jesus Christ