Jezus Do Ludzkości

Niesienie Mojego Krzyża

niedziela, 16 stycznia 2011 roku, godz. 15.00

Tak, Moja umiłowana córko, to Ja. Wiele się ostatnio nauczyłaś i w dalszym ciągu będziesz karmiona wiedzą Prawdy poprzez Dar Ducha Świętego, który wypełnia twoją duszę.

Moja córko, proszę, zapewnij, aby te Orędzia, które są połączeniem uprzedzających ostrzeżeń, proroctw i streszczenia Mojego Nauczania, były rozpowszechniane w każdym zakątku świata. Istotne jest, aby Moje dzieci zrozumiały sposoby, na jakie mogą przygotować swoje dusze, aby się odkupić w Oczach Mojego Ojca.

Teraz na świecie ma miejsce duchowa odnowa

Na świecie właśnie teraz ma miejsce wzrost pobożności i czci wobec Mnie, Mojego Ojca Przedwiecznego, Ducha Świętego i Mojej umiłowanej Matki. Choć nie widać tego jeszcze wyraźnie, ta potężna odnowa duchowa pomoże wszędzie chronić Moje dzieci, nawet te, które się ode Mnie odwracają. Nastąpi teraz powrót do Ewangelii, gdy ludzie zaczną doświadczać skurczy głodowych za Prawdą. Tak jak oczyszczenie stale się nasila i staje się bardziej powszechne na całym świecie, tak również te dusze, pozbawione miłości do Mnie, ponownie otworzą swoje serca.

Podczas gdy miłość się rozszerza, poprzez światło Moich wyznawców, wpływ złego ducha oraz zachowanie tych, którzy są przez niego opanowani, będą słabły. Zły będzie się mścił.

Dni szatana są policzone

Ponieważ jego dni na tej ziemi skracają się z godziny na godzinę, będzie próbował wyrządzić tak wiele szkody, jak tylko może. Jego wyznawcy przyśpieszą swoje działania i natychmiast powstaną, aby wszędzie szerzyć niegodziwość. Ich działania – a będą one przerażające dla widzących je – gdy ukażą się przed waszymi zdumionymi oczami, będą krótkotrwałe.

Wiara, Moje dzieci, wzmocniona poprzez regularną, codzienną modlitwę, unicestwi te okrucieństwa. Wracajcie, Moje dzieci, i odkryjcie na nowo Moje Nauczanie. Wprowadźcie Mnie z powrotem do waszego życia. Weźcie Mnie do serc raz jeszcze, tak abym mógł was trzymać w Moich Ramionach. Pozwólcie Mi prowadzić was ku duchowej doskonałości, abyście byli przygotowani do Życia Wiecznego, gdy ziemia i Niebo wyłonią się jako jedno.

Naśladujcie Mnie, Moje dzieci, w swoim codziennym życiu. Podnieście Mój Krzyż nawet wtedy, gdy będzie się wam wydawało, że brzemię uczynienia tego to zbyt wiele. Nigdy się nie lękajcie przyjąć Mojego Krzyża, ponieważ pozwolę wam nieść tylko to, co jesteście w stanie.

Znaczenie cierpienia w tym życiu

Kiedy cierpicie w tym życiu, dźwigacie Mój Krzyż. Macie dwie możliwości. Jeśli odrzucacie Mój Krzyż, jęczycie i jesteście rozgoryczeni z jego powodu, to cierpienie cały czas wzrasta. Z drugiej strony, jeśli przyjmujecie ten Krzyż i ofiarujecie swoje cierpienie na zbawienie dusz, to jest to wspaniały dar dla Mnie. Jeśli przyjmujecie to cierpienie, próby i uciski z radością, to wasz ciężar stanie się lżejszy. Pomogę wam go nieść. Ból złagodnieje, a zapanują w was pokój, miłość, radość i czyste szczęście.

Prowadźcie proste życie

Prowadźcie proste życie, dzieci, i czyńcie wszystko z umiarkowaniem. Kiedy jecie, pijecie, śpicie, odpoczywacie i się relaksujecie, upewnijcie się, że czynicie to z umiarkowaniem. Ilekroć napotykacie potrzeby fizyczne, nie powinniście wciąż szukać więcej, ponieważ osłabia to waszego ducha. Pokuta, Moje dzieci, jest istotna, abyście się do Mnie przybliżyli. Rozumiem przez to osobiste wyrzeczenia. Post jest tylko jednym przykładem pokuty. Nauczałem o ważności pokuty podczas Mojego Życia na ziemi. Tak samo czynił Mój najdroższy prorok, święty Jan Chrzciciel. Czyniłem ją, poszcząc czterdzieści dni, by dać wam przykład. To tylko przez post, dzieci, będziecie mogli pomóc wygnać złego.

Moje drogie dzieci, macie jeszcze tak wiele przed sobą. Nie rozumiecie jeszcze tego, co w nadchodzących latach będzie od was wymagane. W międzyczasie jest ważne, abyście przybliżali się do Mnie, tak byście byli przygotowani na nadchodzące próby, które czekają chrześcijan na całym świecie.

Idźcie w pokoju.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Carrying my Cross

Sunday, January 16th, 2011 @ 15:00

Yes, My beloved daughter, it is I. It has been a long learning curve for you and you will continue to be fed with the knowledge of the Truth through the Gift of the Holy Spirit, which fills your soul.

My daughter, please ensure that these Messages, which are a mixture of forewarnings, prophecies and a summary of My Teachings, are spread to every corner of the world. It is vital that My children understand the ways in which they can prepare their souls in order to redeem themselves in the Eyes of My Father.

Spiritual Renewal taking place in the world now

There is an emerging devotion and honour of Me, My Eternal Father, the Holy Spirit and My beloved Mother, taking place in the world right now. Although it is not clearly visible yet, this powerful spiritual renewal will help protect My children, even those who turn their backs on Me, everywhere. The Gospel will now be revisited, as people will begin to experience the hunger pangs for the Truth. As the Purification steadily increases and becomes more widespread around the world, so too will these souls, empty of love for Me, open their hearts again.

As the love unfolds through the light of My followers, the effects of the evil one and the behaviour of those he infests will weaken. The evil one will retaliate.

Satan’s days are numbered

As his days on this Earth lessen by the hour, he will attempt to inflict as much damage as he can. His followers will quicken their activities and rise immediately to spread wickedness everywhere. Their actions, which will be terrible to bear witness to, as they manifest themselves before your astonished eyes, will be short-lived.

Faith, My children, strengthened through regular daily prayer, will stamp out these atrocities. Go back, My children, and re-discover My Teachings. Bring Me back into your lives. Take Me into your hearts once more, so that I can hold you in My Arms. Let Me guide you towards spiritual perfection, so that you are prepared for eternal life, when Earth and Heaven emerge as one.

Imitate Me, My children, in your daily lives. Take up My Cross, even when the burden of doing so may seem too much. Never fear to accept My Cross, as I will only allow you to carry what you are capable of.

Meaning of suffering in this life

When you suffer in this life, you are carrying My Cross. You have two choices. If you reject My Cross, moan and are bitter because of it, then the suffering increases unabated. On the other hand if you accept the Cross and offer up your suffering to save souls, then this is a wonderful gift to Me. If you accept this suffering, the trials and tribulations, with joy, then your load will become lighter. I will help you carry it. The pain will then ease and peace, love, joy and pure happiness will reign in you.

Lead simple lives

Live simple lives, children, and do everything in moderation. When you eat, drink, sleep, rest and relax, ensure that it is done in moderation. Once your physical needs are met, you should not continue to seek more, as it saps your spirit. Penance, My children, is vital to your becoming closer to Me. By this, I mean personal sacrifice. Fasting is just one example of penance. I preached the importance of penance during My time on Earth. So too did My precious prophet, Saint John the Baptist.

I, by fasting for 40 days, did so to show you an example. It is only by fasting, children, that you will help drive out the evil one.

My dear children, you have so much ahead of you. You do not understand yet what will be required of you in the years ahead. It is important, in the meantime, to draw closer to Me, so that you are prepared for the trials ahead that face Christians throughout the world.

Go in Peace.

Your loving Saviour
Jesus Christ.