Jezus Do Ludzkości

W jaki sposób Ostrzeżenie jest Darem dla ludzkości

niedziela, 2 stycznia 2011 roku, godz. 21.45

Dlaczego te Orędzia są przerażające?

Moja umiłowana córko, gdy ludzie usłyszą te Orędzia, będą je badać, kwestionować i potem roztrząsać. Więcej nawet, będą je traktować z pogardą i zadadzą pytanie: dlaczego te Orędzia nie mówią więcej o radości i szczęściu? Dlaczego są przerażające? Chyba to podejście w kontaktowaniu się ze światem nie pochodziłoby od Jezusa Chrystusa. Chyba Jezus Chrystus głosi miłość, nie terror. Moja odpowiedź na te zarzuty jest prosta. To dlatego, że kocham was wszystkich, poprzez te Orędzia pokazuję wam teraz Moje Miłosierdzie. Przychodzę najpierw jako Zbawiciel dla wszystkich, aby was wyzwolić, tak aby każdy mógł czerpać ze zbawienia. Moja Śmierć na Krzyżu była po to, aby dać wam drugą szansę wejścia do Królestwa Mojego Ojca. Tym razem wracam jako Sędzia Sprawiedliwy. Wszystkim wam, w Mojej Miłości do was, okazywane jest teraz przeze Mnie najpierw Miłosierdzie. To Miłosierdzie przybierze formę wcześniejszego Ostrzeżenia, by pomóc wam doprowadzić wasze życie z powrotem do porządku, zanim powrócę w Dniu Sądu.

Ze współczucia dla każdego z was daję wam teraz ostatnią szansę na otwarcie serc i przeżywanie życia w taki sposób, w jaki powinniście.

Radość na ziemi nie może być porównana do radości w Niebie

Odwróćcie się od grzechu, czyńcie pokutę i z powrotem wprowadźcie modlitwę do waszego życia. To z Miłosierdzia muszę was ostrzec o prawdzie. W Moich Orędziach brakuje radości – tak uważacie, a to wynika z faktu, że ludzkość odwróciła się od prawdziwej radości. Radość odczuwana w Niebie nie może być porównana z tak zwaną radością, której doświadczacie na ziemi. Radość na ziemi, która pochodzi z prawdziwej miłości, będzie czysta. Radość pochodząca z dóbr tego świata jest bez znaczenia.

Moje dzieci, radość, którą powinienem odczuwać, gdy patrzę na was, jest niestety krótkotrwała z powodu tego, co dzisiaj spostrzegam na ziemi. Wszystko, co jest dla was drogie, bierze swój początek ze światowych dóbr lub z uznania przez innych, którzy was wychwalają. Przeznaczacie mało czasu, aby się przygotować do przyszłego życia.

Ostrzeżenie jest Darem

Moje Miłosierdzie jest wam przynoszone jako Dar. Przyjmijcie je. Rozkoszujcie się nim. Zwróćcie się do Mnie, wy wszyscy. Jestem waszą tratwą ratunkową na ognistym morzu, które jest pełne niespodziewanych prądów i wybuchów. Ratujcie się teraz albo zostaniecie pochwyceni przez nurt o takiej sile, że jeśli w ostatniej minucie zdecydujecie się pochwycić linę na tratwę, nie będziecie mieli siły, by się wciągnąć.

Oczyszczenie na świecie dalej trwa

Jestem zmęczony, dzieci. Bez względu na to, jak bardzo staram się to przekazywać, wielu z was pozostaje nadal głuchymi. Nawet Moi kapłani nie zważają na Moje wezwanie, gdy chcę objawić Moje Miłosierdzie. Podczas gdy oczyszczenie na świecie dalej trwa i nabiera tempa, teraz jest czas, by wołać do Mnie, dzieci.

Trzęsienia ziemi i inne globalne katastrofy

Nigdy nie obawiajcie się burz, trzęsień ziemi, tsunami, powodzi, wulkanów i fali upałów, które spadną na świat, aby pomóc zatrzymać antychrysta i jego armię. Moi wyznawcy będą bezpieczni, wiedząc o tym, co czeka ich w Nowym Raju, który nastanie, gdy Niebo i ziemia zespolą się w jedno. Te rzeczy muszą się wydarzyć. Nie mogą zostać zatrzymane, ponieważ zostały przepowiedziane. Te wydarzenia, Moje dzieci, będą jednak krótkotrwałe.

Wy, Moi wierzący, będziecie wynagrodzeni za waszą wiarę i wytrwałość w obliczu ogromnej opozycji. Wówczas radość, Moje dzieci, będzie trudna do zgłębienia. Ci ze Światła będą ogarnięci przez Chwałę i Miłość, które na was czekają. Ci w ciemności nie będą w stanie znieść tego Światła. Moglibyście chcieć to uczynić, ale będzie was to tak bardzo bolało, że będziecie zmuszeni się ukryć. Ale nie będzie dokąd pójść, jak tylko do jaskini ciemności, którą rządzi sam król ciemności – zły duch. Czy to jest to, czego chcecie?

Jak szatan działa poprzez ludzi

Czy rozumiecie trwogę, która jest ukazywana przez zwodziciela? Czy nie zdajecie sobie sprawy, że on czai się za każdym pojedynczym aktem egoizmu, chciwości i miłości własnej? Choć żyjecie życiem, które uważacie za pasjonujące, pełne zabawy i wypełnione, dokonując wydatków, jedząc, próżnie się ubierając i ciągle poszukując następnych rozrywek, jesteście zupełnie nieświadomi tego, co kryje się za waszymi działaniami.

Ten tajemniczy głos, którego nie możecie usłyszeć, ale go odczuwacie – kiedy czujecie wezwanie do działania, które przynagla was, byście szukali, szukali, wciąż szukali więcej zabawy, dreszczu emocji i ekscytacji, pochodzi od złego. Bez względu na to, że wasze działania powodują, że się uśmiechacie, śmiejecie i klaszczecie w dłonie z uniesienia. To ma niewielkie znaczenie. Te silne pragnienia są wytworzone, by pomóc wam dążyć do stałego samozadowolenia. Czy jest to dobro? Czy ono sprawia, że czujecie się dobrze, kiedy się to kończy? Oczywiście, że nie sprawia. Kiedy się zatrzymacie i zapytacie sami siebie: co, jeśli już dłużej nie będę mógł robić tych rzeczy – co wtedy? Czy byłoby to ważne? Na początku tak, prawdopodobnie byłoby to frustrujące; ale to tylko wtedy, gdy zostaniecie z niczym, będziecie musieli skoncentrować się wyłącznie na tym, by przeżyć.

Żywność stanie się ważniejsza niż dobra materialne i mnóstwo rozrywki. Gdy zabraknie wam wtedy żywności i staniecie się głodni, zdacie sobie sprawę, że żadna z tych wcześniejszych atrakcji nie ma znaczenia. Jest to oczyszczenie, które teraz wkrótce będzie miało miejsce na świecie. Poprzez to oczyszczenie, mające postać porządkowania, odzyskacie jedność. Wtedy i tylko wtedy będziecie gotowi przyjąć Prawdę.

W jaki sposób szatan pozostawia w was uczucie pustki

Moje dzieci, nie widzicie szatana w działaniu. Nie możecie go widzieć, ale on poświęca cały swój czas, próbując wykraść was ode Mnie. On powoduje w was straszliwy ból, dzieci. Wszystkie pokusy, jakie stawia na waszej drodze, wykorzystują światową atrakcyjność pieniędzy, piękna, dobytku i talentów, które pochłaniacie z powodu chciwości i pożądania. Wierzycie, że gdy zgromadzicie wszystkie te rzeczy, odczujecie spełnienie. Niestety, nie jest to prawda. Jest to kłamstwo, które szatan wykorzystuje, aby was usidlić. Kiedy wy, którzy osiągnęliście tak wielkie wyżyny bogactwa, zorientujecie się, że z jakiegoś powodu wszystko to straciliście, wtedy bądźcie wdzięczni. Bo tylko wtedy, kiedy przychodzicie ogołoceni ze światowych dóbr, możecie naprawdę dopuścić Mnie do waszego serca.

Orędzie dla bogatych

Tych z was z bogactwem – Ja was nie potępiam. Posiadanie materialnej wygody nie oznacza, że nie podążacie właściwą drogą. Ale jest to wasza odpowiedzialność, by dzielić się z tymi, którym się gorzej powodzi niż wam, i opiekować się nimi. To jest wasz obowiązek. To nie bogactwo lub materialna wygoda są złe. To nie radość i śmiech, których doświadczacie, gdy cieszycie się życiem, są złe. To wtedy, kiedy staje się to obsesją i kiedy wasze pragnienie życia w luksusie zdobywa pierwszeństwo przed waszą własną wiarą i dobrem innych, jest to obraza w Oczach Mojego Ojca.

Wasze bogactwo, domy, ubrania i dobytek są jak chmury przepływające na niebie. Są tam przez jedną minutę i płyną dalej. Nie możecie ich zabrać ze sobą do przyszłego życia. To wasza dusza pójdzie z wami. Dbajcie o swoją duszę, okazujcie miłość sobie wzajemnie oraz tym, którzy w tym życiu przysparzają wam udręk. Podążajcie za Moim Nauczaniem. Proście o Moje Miłosierdzie. Tylko wtedy dołączycie do Mnie w Nowej Ziemi, to jest w Raju. Nie traćcie swojego Dziedzictwa i swojego miejsca w Królestwie Mojego Ojca.

Wasz umiłowany Jezus Chrystus

How The Warning is a gift to mankind

Sunday, January 2nd, 2011 @ 21:45

Why are these Messages frightening?

My beloved daughter, when people hear these Messages, they will question them, challenge them and pull them apart. More than that, they will pour scorn on them and ask the question: Why do these Messages not speak more of joy and happiness? Why are they frightening? Surely this approach to communicating to the world would not come from Jesus Christ? Surely Jesus Christ preaches love not terror? My answer to these charges is simple. It is because I love all of you that I now show you My Mercy through these Messages. I come first as Saviour for all, to free you, so that everyone can benefit from salvation. My death on the Cross was to give you a second chance to enter My Father’s Kingdom. This time I come back as a Just Judge. You are all now, through My Love for you, being shown Mercy by Me, first. This Mercy takes the form of an advance Warning to help you get your lives back in order before I return on Judgement Day.

Out of My Compassion for each and every one of you, I now give you the final chance to open your hearts and live your lives in the way you are meant to.

Joy on Earth cannot be compared to Joy in Heaven

Turn your back on sin, repent and bring prayer back into your lives. It is out of Mercy that I must warn you of the Truth. The joy that you believe is missing from My Messages is due to the fact that mankind has turned its back on true joy. The joy felt in Heaven cannot be compared to the so-called joy you experience on Earth. Joy on Earth, which comes from true love, will be pure. Joy that comes from worldly goods is meaningless.

My children, the joy I should feel from watching you is short lived, unfortunately, because of what I witness on the Earth today. All that you hold dear springs from worldly possessions, or through the acknowledgement from others who praise you. Little time is devoted to preparing yourselves for the next life.

The Warning is a Gift

My Mercy is being brought to you as a Gift. Accept it. Relish it. Reach out to Me, all of you. I Am your life raft in a fiery sea that is full of unexpected currents and eruptions. Save yourselves now, or face being sucked into a current of such magnitude that should you decide, at the last minute, to accept a lift into the raft, you will not have the strength to climb in.

The Purification in the world continues

I Am weary, children. No matter how much I attempt to communicate, many of you still turn a deaf ear. Even My priests do not heed My call when I wish to reveal My Mercy. As the Purification in the world continues and increases in velocity, now is the time to call Me children.

Earthquakes and other global disasters

Never fear the storms, earthquakes, tsunamis, floods, volcanoes and heat waves, which will descend on the world to help stop the antichrist and his army. My followers will be safe in the knowledge of that which awaits them in the New Paradise, which will result when Heaven and Earth infuse as one. These things must happen. They cannot be stopped as they have been foretold. These events, however, My children, will be short lived.

You, My believers, will be rewarded for your faith and endurance, in the face of huge opposition. The joy, then, My children, will be hard to fathom. Those of the Light will be enveloped with the Glory and Love that awaits you. Those in the dark will not be able to stand the Light. You may wish to do so, but it will hurt you so much that you will have to hide. But there is nowhere to go except the den of darkness, which is headed up by the king of darkness himself – the evil one. Is this what you want?

How Satan works through people

Do you understand the terror that the deceiver represents? Do you not realise that he lurks behind every single act of selfishness, greed and love-of-self? While you live what you believe to be your exciting, fun-filled and busy life, spending, eating, vanity dressing and constant search for the next entertainment, you are blissfully unaware of what is behind your actions.

That secret voice, which you cannot hear, but feel – when you feel an urge to act, which coaxes you to seek, seek and seek more fun, thrills, and excitement, comes from the evil one. No matter that your actions, cause you to smile, laugh and clap your hands with excitement. It is of little weight. These strong desires are designed to help you seek constant self-gratification. What good is that? Does it make you feel good when it is over? Of course it doesn’t. When you stop and ask yourself, what if I could no longer do these things – what then? Would it matter? At first, yes, perhaps it would be frustrating, but it is only when you are left with nothing that you will need to focus only on keeping yourself alive.

Food will become more important than fun-filled material goods. Then when you run out of food and go hungry, you will realise that none of those former attractions matter. This is the purification that will now take place quickly in the world. Through this purification, a form of cleansing, you will become whole again. Then and only then will you be ready to accept the Truth.

How Satan leaves you feeling empty

My children, you do not see Satan at work. You cannot see him, yet he spends all his time trying to steal you from Me. He causes you terrible pain, children. All the temptations he puts your way use the worldly appeal of money, beauty, possessions and talent, which are devoured by you because of greed and desire. You believe that when you have amassed all these things that you feel complete. Sadly, this is not true. This is the lie that Satan uses to entrap. When those of you who have reached such lofty heights of wealth, find that, for whatever reason, you have lost it all, then be thankful. For it is only when you come naked of worldly possessions that you can truly allow Me into your heart.

Message to the wealthy

For those of you with wealth – I do not condemn you. Because you have material comforts, this does not mean you are not following the right path. But you do have a responsibility to share and look after those less fortunate than yourselves. This is your duty. It is not the wealth or material comforts that are wrong. It’s not the joy and laughter that you experience when enjoying life that is wrong. It’s when it becomes an obsession and when your desire for luxury living takes precedence over your own faith and the welfare of others, that makes this an offence in My Father’s Eyes.

Your wealth, homes, clothes and possessions are like clouds passing through the sky. They are there one minute and gone the next. You cannot take them with you into the next life. It is your soul that will go with you. Look after your soul, show love to one another and those who cause you anguish in this life. Follow My Teachings. Ask for My Mercy. Only then will you join Me in the New Earth that is Paradise. Do not forfeit your inheritance and your place in My Father’s Kingdom.

Your beloved Jesus Christ