Jezus Do Ludzkości

Ostrzeżenie dla wierzących, by nie odrzucali prawdziwych proroków

wtorek, 28 grudnia 2010 roku, godz. 11.00

Moja umiłowana córko, otrzymujesz teraz ostatnie Orędzia dla ludzkości, by można było się w nie zagłębić przed końcem czasów, aby ratować swoje dusze.

Wielka liczba aniołów jest teraz zsyłana na cały świat, jak zostało to przepowiedziane, by przygotowywać ziemię na Moje przybycie. Wielu z tych aniołów jest w ludzkiej postaci i jak ty, Moja umiłowana córko, wybierają tę rolę. Ich pojawienie się przy narodzeniu zostało skoordynowane, by zazębić się z ostatecznym Ostrzeżeniem i końcem czasów. Podobnie wypuszczane są demony, uwolnione z głębin piekła. Kiedy ujawniają się na tej ziemi, czynią to przez kuszenie i kłamstwa. Przyciągają Moje dzieci, które są otwarte na ich wpływ. Infekują te dusze, które są już w ciemności. Wkraczają do ich ducha, okłamując je i przekonując, że ich wiara we Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego jest nonsensem.

Ci ludzie nie mają zewnętrznego wyglądu, który byście powiązali z tym, co uważacie za zło. Przeciwnie, będą wyglądać na pojętnych, bystrych i inspirujących. Będą bardzo przekonywający w głoszeniu tego, co Moje dobre dzieci uważają za prawdę. Niestety, w ich sercach nie będzie miłości i musicie strzec się ich nauczania.

Chcę teraz wezwać Moich wyznawców. Wy, Moje dzieci, poprzez modlitwę i wiarę otrzymaliście Dary, które obiecuję tym wszystkim, którzy podążają za Mną. Otrzymujecie różne Dary, a każdy Dar jest przeznaczony do szerzenia Mojego Słowa w inny sposób.

Ocenianie wizjonerów

Wy, którym daję Dar wiedzy – abyście pomagali identyfikować tych, którzy przychodzą w Moje Imię, i tych, którzy przychodzą w imię szatana – proszę, bądźcie bardzo ostrożni. Jedynie to jest słuszne, abyście strzegli się fałszywych proroków. Nigdy jednak, ale to nigdy, nie osądzajcie tych, którzy mówią, że przychodzą w Moje Imię, bez wcześniejszego wyraźnego zbadania ich orędzi. Nie wolno wam nigdy osądzać tych zesłanych przeze Mnie orędzi na podstawie „zewnętrznych przesłanek”. Ponieważ człowiek, który mówi, że przychodzi w Moje Imię, nie zakłada, że wasz pogląd na jego temat jest nieomylny. Zwróćcie uwagę na tych proroków, którzy cierpią przez drwiny lub którzy wywołują oburzenie, gdy stwierdzają, że otrzymują Boskie orędzia ode Mnie lub Mojej Matki Najświętszej.

Nie poddajcie się pokusie wydawania szybkiego osądu o nich, zanim sami dokładnie nie posłuchacie ich orędzi. Te orędzia nie będą się w prosty sposób odnosić do Mojego Nauczania – będą się odnosić do Mojego Słowa i będą pełne miłości. Będą was pouczać, jak wieść życie w Moje Imię w celu osiągnięcia zbawienia.

Nigdy nie bądźcie zaniepokojeni, kiedy Moi prawdziwi prorocy twierdzą, że otrzymują orędzia dotyczące przyszłych wydarzeń, w które są wtajemniczeni. Nie próbujcie popełnić grzechu uprzedzenia, osądzając te orędzia poprzez rodzaj ludzi, do których ci prorocy należą. Niektórym będzie brakowało wykształcenia. Z niektórymi będzie przeciwnie i będą elokwentni. Wielu nie będzie pasować do waszego rozumienia tego, co się składa na „świętą” osobę.

Ale są sposoby, aby się upewnić co do ich prawdziwości. Ci, którzy są w kontakcie z Moją umiłowaną Matką, będą w większości przypadków przewidywać Jej objawienia, które Ona zapowiada, co do dnia i godziny. Ci, którzy przychodzą na takie objawienia, będą świadkami wielu wydarzeń. W przypadku, kiedy Moje orędzia są przekazywane ludzkości, będą one dawane światu tak, że prorok nie będzie się starał szukać chwały.

Rzucanie osądów na ludzi

Ostatecznie Moi wyznawcy, pomimo swojej wierności wobec Mnie, będą wciąż gardzić tymi, którzy przepowiadają przyszłe wydarzenia i będą rzucać pomówienia na tych pobłogosławionych mocą uzdrawiania od Ducha Świętego. Zatrzymajcie się i obudźcie z waszego spokojnego snu. Ci prorocy będą burzyć waszą rutynę, ponieważ nie przesiadują wygodnie razem z waszą świętą wspólnotą. Nie będą się dopasowywać do tego, czego oczekujecie. Zważcie na to. Jeżeli osądzacie tych ludzi na podstawie pogłosek bądź plotek z trzeciej ręki albo insynuacji, jesteście winni grzechu. Grzech przeciwko Moim prorokom bardzo Mnie obraża. Kiedy odrzucacie Moich prawdziwych widzących i proroków, odwracacie się ode Mnie.

Ale to właśnie jest dokładnie to, co się dzieje dzisiaj na świecie, gdy więcej wizjonerów się ujawnia. Nie jest to łatwe dla Moich wyznawców. Pamiętajcie tylko, że orędzia od Moich proroków muszą zostać przeczytane, zanim wydacie osąd, włączając w to nawet te, które mogą pochodzić od fałszywych proroków. Proście o prowadzenie, gdy rozważacie te orędzia. Prawdzie orędzia będą pełne Miłości. I w swoim autorytecie będą niezachwiane. Orędzia, które sprzeciwiają się wszystkiemu, co zrozumieliście o Nauczaniu Moim i Moich apostołów, bez względu na to, jak są subtelne, będzie łatwo ocenić.

Nie milczcie na temat swojej wiary

Idźcie teraz, Moje dzieci, i otwórzcie swoje serca na Moich proroków. Są po to, by dać wam pewność, że nadszedł dla Mnie czas, by przygotować was do przemawiania w Moim imieniu. Pamiętajcie, Chwała jest dana tym prorokom, którzy wypowiadają się pomimo upokorzenia i pogardy, które muszą znieść. Kara zostanie jednak wymierzona tym, którzy mówią, że podążają za Mną, ale którzy milczą na temat swojej wiary lub którzy z drugiej strony będą wypowiadać się zbyt szybko przeciwko Moim prawdziwym wizjonerom. Wiecie w swoich sercach, że ci, których potępiliście, mówią o wydarzeniach, które mają nadejść, a które jest wam bardzo trudno zaakceptować. Możecie pytać, dlaczego mój Zbawiciel, Jezus Chrystus, posługuje się takimi jednostkami? Przede wszystkim nie są oni świętymi wyznawcami według moich standardów. Tak więc, Moje pytanie do was jest takie. Dlaczego wierzycie, że tylko kilkoro wybranych, którzy oddają swoje życie modlitwie, ma prawo do odrzucenia tych, którzy wypowiadają się poza waszymi kręgami? Czy nie nauczyliście się niczego? Czy nie rozumiecie, że ci, którzy prowadzą swoje życie w oddaniu się modlitwie, też mogą stać się ofiarami zwodziciela?

Moi prawdziwi prorocy będą znienawidzeni

Pamiętajcie, Ja także zostałem wyśmiany, wzgardzony, odrzucony przez starszyznę i kapłanów, którzy patrzyli na Mnie z góry, kiedy byłem na ziemi. Jeśli byłem znienawidzony, to możecie być pewni, że Moi prawdziwi prorocy będą najbardziej znienawidzeni, tak jak będą uszanowani w innych miejscach.

Wstydźcie się, wy wszyscy. Moi prorocy nie powstaną z waszych wspólnot, a pomimo to musicie ich szanować. Będą prorokami tylko z najmniejszym prawdopodobieństwem z powodu życia, jakie prowadzili. Niektórzy będą pochodzić z biednego środowiska. Niektórzy będą pochodzić z bogatego środowiska. Niektórzy przybędą z małym wykształceniem, podczas gdy inni urodzą się z Darem przyswajania wiedzy. Oni są Moimi wybranymi prorokami. Wysłuchajcie ich głosów, zanim ich potępicie.

Módlcie się za nich. Módlcie się, aby Moje Słowo, dane tym prorokom, nie zostało odrzucone. I wy nie odrzucajcie Mojego Słowa. Niewierzący zawsze będą się starali zdyskredytować te dzielne dusze, które wypowiadają na głos Moje Słowo, ale tego należy się spodziewać. To wtedy, kiedy Moi wyznawcy, szczególnie ci w grupach modlitewnych, zakonach i inaczej posługujący, otwarcie odrzucają Moich prawdziwych widzących, Moje Serce jest rozdzierane na pół. Słuchajcie Moich Słów. Oni nigdy nie odbiegną od prawdy – nie więcej niż wy, Moi umiłowani wyznawcy, mogą naciągać prawdę, by dostosować ją do swojej interpretacji.

Otwórzcie oczy. Obudźcie się. Znaki się pojawiają, tak że wszyscy mogą je widzieć. Wy, Moi wierzący, nie macie wiele czasu. Słuchajcie. Módlcie się. Zjednoczcie się i głoście Moje Słowo w jedności, by ratować dusze, zanim czas się skończy.

Wasz umiłowany Chrystus
Jezus, Zbawiciel i Sędzia Sprawiedliwy

Warning to Believers not to reject genuine Prophets

Tuesday, December 28th, 2010 @ 11:00

My beloved daughter, you are now being given the final Messages for mankind, to digest, before the end times in order to save their souls.

There are now a vast number of angels being scattered all over the world, as foretold, to prepare the Earth for My arrival. Many of these angels are in human form, and like you My beloved daughter, they chose this role. Their evolvement at birth was timed to dovetail with the final Warning and the end times. Likewise, the demons released from the depths of Hell are being unleashed. They, when they present themselves on this Earth, do so through temptation and lies. They attract My children who are open to their influence. They infect those souls who are already in the dark. They enter their spirit by lying to them and convincing them that their belief in Me and My Eternal Father is nonsense.

These people do not have any outward appearance that you would associate with what you consider to be evil. They will appear, instead, to be knowledgeable, smart and inspiring. They will also be very convincing when preaching what My good children consider to be the truth. Sadly though, there will be no love in their hearts and you need to be on your guard against their teachings.

Now I want to call on My believers. You, My children, through prayer and faith have received the Gifts I promise all those who follow Me. You are given different Gifts and each Gift is designed to impart My Word in different guises.

Assessing visionaries

For those to whom I give the Gift of knowledge to help you identify those who come in My Name and those who come in Satan’s name, please be very careful. It is only right that you be on your guard against false prophets. However, never, ever judge those who say they come in My Name, without clearly assessing their messages first. You must never judge those Messages sent by Me through “outward appearances”. Because a man says he comes in My Name do not assume that your assessment of him is infallible. Watch out for those prophets who suffer ridicule or who cause outrage when they claim that they are receiving Divine Messages from Me or My Blessed Mother.

Do not succumb to the temptation of casting immediate judgment on them before you listen carefully to the messages themselves. These Messages will not simply relate to My Teachings, they will relate to My Word and will be full of love. They will instruct you how to live your life in My Name in order to achieve salvation.

Never be alarmed when My genuine prophets claim to receive Messages about future events, to which they are privy. Don’t attempt to commit the sin of prejudice by judging these Messages by the class of people these prophets represent. Some will lack education. Some will be the opposite and will be articulate. Many will not fit in with your understanding as to what constitutes a “holy” person.

But there are ways you can be assured of their authenticity. Those who are communicating with My beloved Mother will, in most instances, predict the apparitions she foretells to the hour and the date. Many incidents will be witnessed by those attending such apparitions. In the case of where My Messages are imparted to mankind, they will be given to the world without the prophet attempting to seek glory.

Casting Judgement on People

Finally, My believers, despite their allegiance to Me, will still pour scorn on those who foretell future events and cast aspersions on those blessed with healing powers from the Holy Spirit. Stop and wake up from your peaceful slumber. These prophets will upset your routine because they do not sit comfortably with your holy group. They will not fit in with the way you expect. Heed this. If you judge these people based on hearsay and third party gossip or innuendo you are guilty of sin. Sin against My prophets deeply offends Me. When you reject My genuine seers and prophets you are turning your back on Me.

Yet this is exactly what is happening in the world today as more visionaries go public. It is not easy for My believers. Just remember that Messages from My prophets must be read before you judge and this includes even those that may come from the false prophets. Ask for guidance when you are considering these Messages. Authentic Messages will be full of love. Yet they will be firm in their authority. Messages that go against everything you have learned about My Teachings and those of My apostles, no matter how subtle, will be easily evaluated.

Don’t remain silent about your faith

Go now, My children, and open your hearts to My prophets. They are there to give you the assurances that the time has come for Me to prepare you all to speak up on My behalf. Remember, glory is given to My prophets who speak up, despite the humiliation and scorn they have to endure. Punishment will, however, be meted out to those who say they follow Me, but who remain silent about their faith, but who will on the other hand, be quick to speak out against My genuine visionaries. You know in your hearts that those you have condemned are speaking of events to come, which you find very difficult to accept. You may ask why is my Saviour, Jesus Christ, working through such individuals? After all they are not holy followers according to my standards. Well, My question to you is this. Why do you believe that only the chosen few, who devote their lives to prayer, have the authority to dismiss those who speak outside of your circles? Did you not learn anything? Do you not understand that those who spend their lives dedicated to prayer can also fall victim to the deceiver?

My genuine prophets will be hated

Remember, I too was ridiculed, mocked, rejected and looked down upon by the elders and priests when I was on Earth. If I was hated, then you can be assured that My genuine prophets will be the most hated, just as they will be revered in other places.

Shame on you all. My prophets will not spring from your groups, yet you must honour them. They will be the most unlikely prophets because of the lives they have led. Some will come from poor backgrounds. Some will come from wealthier backgrounds. Some will come with little education, while others will be born with the Gift of literacy. These are My chosen prophets. Listen to their voices before you condemn them.

Pray for them. Pray that My Word, given to these prophets, is not rejected. Don’t you too reject My Word. The unbelievers will always try to discredit these brave souls who speak My Word aloud, but that is to be expected. It is when My believers, and especially those in prayer groups, convents and other ministries, outwardly reject My genuine seers that My Heart breaks in two. Listen to My Words. They will never deviate from the Truth, no more than you, My beloved followers, can sway the Truth to suit your interpretation.

Open your eyes. Wake up. The signs have commenced for all to see. You, My believers, don’t have much time. Listen. Pray. Unite and proclaim My Word in unity to save souls before time runs out.

Your beloved Christ
Jesus, the Saviour and Just Judge.