Jezus Do Ludzkości

Dlaczego stałem się człowiekiem

piątek, 24 grudnia 2010 roku, godz. 20.15

Moja umiłowana córko, dziękuję ci, że odpowiedziałaś na Moje wezwanie. Z radością mówię do ciebie w czasie tych szczególnych obchodów Mojego Narodzenia. Miłość, która wypełnia Moje Serce, poprzez wiarę i oddanie się okazywane przez wszystkie Moje dzieci, jest szczególnie drogocenna.

To jest czas, aby Moje dzieci, gdziekolwiek są, rozmyślały o Moim Życiu na ziemi. Jest to dla nich czas, by rozważały następstwa, które Moje Narodzenie przynosi całej ludzkości. To z powodu Mojego Narodzenia człowiek będzie szukał zbawienia. To poprzez Miłość do wszystkich Moich dzieci Mój Ojciec Przedwieczny dokonał najwyższej Ofiary. To, że musiał patrzeć na narodzenie Dzieciątka, widzieć, jak rosło jako dziecko, po dorosłość, wyraźnie ukazuje Jego Miłość i determinację, aby zbawić wszystkie Swoje dzieci. On tak bardzo kocha wszystkie Swoje dzieci, że poprosił Mnie, bym żył życiem ludzkiej istoty, wiedząc, że zostanę upokorzony i wyśmiany. Pozwolił, by to się wydarzyło.

Moje Narodzenie jest znakiem dla wszystkich, że Bóg, Ojciec Przedwieczny, umiłował Swoje dzieci tak bardzo, że dokonał ogromnej Ofiary. Pozwalając Mi, abym przyszedł na ziemię i żył pośród was, pokazał Swoje współczucie i pragnienie zbawienia was przez zezwolenie na Moją Śmierć. Gdyby Mnie nie posłał, człowiek nie mógłby być zbawiony. Jednak ci, którzy Mnie odrzucili, wciąż są niepewni co do prawdy obietnic uczynionych przez Boga, Ojca Przedwiecznego. Jest nadal wiele zamieszania.

Jedyne, co się teraz liczy, to aby ludzkość zrozumiała te obietnice i rzeczywistość Nowego Nieba i Ziemi, które zostały przeznaczone dla wszystkich dzieci Bożych. Jest to największy Dar ze wszystkich i jest Darem, który mieliście z Nim dzielić wszyscy, dopóki szatan nie zniszczył tego wszystkiego kuszeniem Ewy.

Dzisiaj ludzie na wiele sposobów postrzegają Nauczanie ze Starego i Nowego Testamentu jako stare bajki. Wielu nadal nie rozumie, że Nauczanie zawarte w Piśmie było i wciąż jest prawdziwe. Ponieważ w wielu przypadkach odwołuje się do wydarzeń, które miały miejsce w sferze duchowej, ludziom trudno jest uwierzyć, że mogły one zaistnieć. Doszli do tego wniosku, bo oceniają zawartość poprzez logiczne myślenie, oparte na tym, co się dzieje na ziemi. Są oni jednak w błędzie.

Moje Przyjście na ziemię zostało zaplanowane jako ostatnia szansa na przebudzenie świata, tak aby wszyscy mogli zdać sobie sprawę, że Bóg przebacza wszystko. Moim zadaniem było pokazać wam, poprzez Moje Nauczanie i Śmierć na Krzyżu, drogę do Nieba.

Pamiętajcie zatem w Boże Narodzenie, że Moje Narodziny było po to, byście rozpoczęli ponowne ocenianie waszej wiary w Niebiosa, do których stania się częścią macie prawo. Wspominając Moje Życie, możecie teraz przyłączyć się do Mnie w Królestwie Mojego Ojca, jeśli otworzycie swoje serca i poprosicie Mnie, abym jeszcze raz was objął.

Wasz Boski Zbawiciel i Sędzia Sprawiedliwy
Jezus Chrystus

Why I Became Man

Friday, December 24th, 2010 @ 20:15

My beloved daughter, thank you for responding to My call. It is with joy that I communicate with you, at this special celebration of My Birth. The love that fills My Heart, by the faith and devotion shown by all My children, is very precious.

This is the time for My children, everywhere, to reflect on My life on Earth. It is a time for them to consider the implications that My birth represents, for all of mankind. It is because of My birth that man will seek salvation. It is through the Love of My Eternal Father, for all His children, that He made the ultimate Sacrifice. That He had to watch a baby born, see him grow as a child, through to adulthood, shows clearly His Love and determination to save all His children. He loves all His children, so much, that He asked Me to live life as a human being, yet knowing that I would be humiliated and ridiculed, He allowed this to happen.

My Birth is a Sign to all that God the Eternal Father, loved His children, so much, that He made a huge Sacrifice. By allowing Me to come to Earth, to live amongst you all, He showed His Compassion and desire to save you, by permitting My death. If He had not sent Me, man could not be saved. Yet, those who rejected Me are still unsure as to the Truth of the promises made by God the Eternal Father. There is much confusion still.

All that matters, now, is for mankind to understand the promises and reality of the New Heaven and Earth, which has been designated to all God’s children. This is the greatest Gift of all and is the Gift you were all meant to share with Him, until Satan destroyed it all by tempting Eve.

People today see the Teachings in the Old and New Testaments, in many ways, as old fables. Many still do not understand that the Teachings, contained in these Scriptures, were and still are authentic. Because in many instances references are made to events, which took place in the spiritual realm, people find it hard to believe that these could have happened. They have come to this conclusion because they are evaluating the contents through logical thinking, based on what happens on Earth. But they are wrong.

My coming on the Earth was orchestrated, as a last chance to wake up the world, so all would realise that God is all forgiving. My role was to show you, through My Teachings and death on the Cross, the pathway to Heaven.

Remember then, at Christmas, that My birth was to help you begin to re-evaluate your belief in the Heavens, to which you are all entitled to be part of. By remembering My Life, you can now join with Me in My Father’s Kingdom, if you open your hearts and ask Me to embrace you once more.

Your Divine Saviour and Just Judge
Jesus Christ