Jezus Do Ludzkości

Pogoń za bogactwem

wtorek, 30 listopada 2010 roku, godz. 12.00

Moja umiłowana córko, skoncentruj się i słuchaj tego, co mam do powiedzenia. Doświadczasz teraz zmagań w związku z przemianą – od czasu, kiedy otrzymałaś pierwsze Orędzie, do tych obecnych. Proszę, zrozum, że te Orędzia pochodzą ode Mnie, i proszę, powstrzymaj teraz swoje wątpliwości. Pozwoli ci to skupić się na tym Dziele, do którego zostałaś wezwana.

Odnośnie do spraw, które się dzieją na świecie – staje się teraz z dnia na dzień jaśniejsze to, co diabelski światowy porządek próbuje narzucić światu. Organizacja Narodów Zjednoczonych, jeden z wielu frontów tego nowego światowego porządku, stara się stłumić całe Moje Nauczanie i by tego dokonać, użyje każdej zabójczej broni, którą ma do dyspozycji.

Nie lękaj się, ponieważ Moi wyznawcy będą twardo walczyć i nie wyprą się Mnie, zwłaszcza w tych krajach, które są Mi poświęcone i które mają głęboką i niezachwianą wiarę. Nie ustąpią i nie pozwolą na to. Ale wielu będzie pozbawionych sił z powodu wysiłków podjętych dla zapewnienia, że ich dzieci będą prowadzone w Świetle.

Jak zostało ci to wcześniej wyjaśnione, wkrótce na ziemi ma się objawić Gniew Mojego Ojca Przedwiecznego, ponieważ człowiek powoli posuwa się coraz dalej w swoich próbach wyparcia się Mnie.

Świat wygląda tak samo. Ludzie zdają się być tacy sami. Świat telewizji ze swoim urokiem w różowych odcieniach wydaje się taki sam. Ludzie chowają głowy w piasek. Myślą, że świat będzie dalej trwał taki, jaki jest. Niestety mylą się. Moim obowiązkiem wobec Moich dzieci jest ich uratowanie. Nie pozwolić wam dalej być wsysanymi w próżnię obietnic, pustych marzeń i fałszywych ambicji. To są te przyjemności, którym jesteście wierni od wielu, wielu lat. To są te obietnice, co do których niektórzy z was zostali przekonani, bez winy z ich strony, że stanowią drogę do podążenia dla samozadowolenia. Zysku dla samych siebie. Nagradzania samych siebie. Powiedziano wam, abyście bez względu na cenę starali się być numerem jeden; numerem jeden bądź ty. Wy, z waszymi ambicjami, żądzą bogactwa dla siebie i swoich dzieci, pragnieniem stania się lepszymi niż wasi bracia i siostry, i z ciągłym, nieustępującym poszukiwaniem swojej własnej chwały, zostaliście oszukani.

Moje dzieci były karmione tymi dążeniami przez zwodziciela – dzięki urokowi i blaskowi tych dążeń. Wiele Moich dzieci będzie się śmiało z tego Orędzia i powie, że to nie jest prawda. Niestety, zwodziciel istnieje, a większość Moich dzieci nie uznaje, że tak jest.

On jest przebiegły w tym, że ukrywa się za rzeczami, ludźmi, czynami i pociągającymi podnietami. Jego czarujący wdzięk sprawia, że jeśli dzisiaj spytacie jakąś osobę, co by przyjęła – pieniądze czy szansę, by pojednać się ze swoją zagubioną rodziną – to wybrałaby pieniądze. Zapytajcie inną, czy zdradziłaby swojego brata albo siostrę za materialne korzyści, a odpowiedź będzie: tak. Zapytajcie małe dziecko, czy nie chciałoby wymienić swojego prostego życia na życie pełne zachwytu i ekscytacji, a odpowiedź będzie: tak.

Dlaczego zatem trudno jest Moim dzieciom zrozumieć, że kiedy zostaje im przyznana wielka nagroda, to potrzebują więcej i więcej, czy czują to wtedy? Bogaty człowiek, który coś raz uzyska, będzie nieustannie dalej zdobywał więcej. Jest to spowodowane tym, że dary szatana pozostawiają wewnątrz was przykre, puste uczucia, których nie rozumiecie. Postępujecie więc dalej w swoim dążeniu, by odszukać więcej i zazwyczaj jest to kosztem szczęścia waszego bliźniego. Żaden człowiek nie zdobywa ogromnego bogactwa bez spotykanych na drodze ludzi, którzy w jakimś stopniu cierpią. Żadna osoba, która zyskuje sławę, nie osiąga jej, jeśli ktoś inny nie musiał się bez niej obyć. Osoba, która nie dzieli się swoim bogactwem, jest zgubiona. Osoba, która nic nie ma, stara się dzielić z innymi bardziej niż ci, którzy są pobłogosławieni materialnymi wygodami.

Moje Nauczanie nie może zostać rozwodnione

Dlaczego Moje dzieci ignorują to Nauczanie, głoszone przez Moich apostołów, odkąd powstały Nowe Pisma? Dlaczego nie zważają na naukę, która jest w nich zawarta? Czy uważają, że zostały one spisane przez Moich uczniów po to, aby ludzie nie słuchali? To Nauczanie się nie zmieniło, odkąd opuściłem tę ziemię. Jest tak dla pewnego powodu. Możecie zmienić jego interpretację, rozwodnić je, dodać nowe znaczenie albo wymazać pewne części, ale jedna rzecz pozostanie. A to jest prawda. Prawda zawsze pozostanie ta sama. Nie może zostać i nie zostanie zmieniona, aby dopasować ją do ludzkości. Rozważcie to. Usiądźcie i posłuchajcie. Nie możecie się spodziewać, że podążycie tą drogą i wejdziecie do Królestwa Mojego Ojca. Wielu z was usprawiedliwia bogactwo i sławę, którą zyskuje, i przypisuje to szczęściu. Czego możecie sobie nie uświadamiać – wielu z was sprzedało poprzez to swoje dusze złemu.

Niektóre z Moich dzieci wiedzą, że popełniły ten ciężki grzech, i nic sobie z tego nie robią. Inni naprawdę sądzą, że po prostu robią jak najlepiej dla siebie i swoich rodzin, ale muszą zrozumieć, że bezpieczeństwo finansowe jest akceptowalne. Pogoń za luksusem i bogactwem – nie jest. Rzeczywistość jest taka, że wielka ilość bogactw została zdobyta przez grzech. Bogactwo, które mogło zostać zdobyte bez grzechu, doprowadzi do grzechu.

Pomimo Nauczania Kościoła Mojego Ojca na całym świecie, ludzie wciąż nie przyjmują Mojego Nauczania. Ludzie bogaci, którzy walczą o dobra materialne, mają jednego boga. Ludzie biedni, którzy walczą o bogactwa, mają jednego boga. Obaj są tym samym. To pieniądz. Pieniądze są bezużyteczne, jeśli są zdobywane nieuczciwie, i tak, że ci, którym się mniej szczęści, nie odnoszą korzyści z tego doświadczenia.

Pieniądze, bogactwa materialne i wszystkie dobre rzeczy, zdobywane przez tych ludzi, którzy uważają się za szczęściarzy, muszą być dzielone pomiędzy tych, którzy ich potrzebują. Pieniądze przekazywane na cele charytatywne są bez znaczenia, jeśli jest to czynione w celu szukania chwały i uwagi.

Bądźcie pewni, że tylko wtedy, kiedy zamysł pozostawienia was z pustymi portfelami, poprzez to zło, które jest teraz planowane na świecie, stanie się rzeczywistością, zdacie sobie sprawę, jak małą wartość mają pieniądze. Kiedy oni, ta zła organizacja, przejmą kontrolę nad waszymi pieniędzmi i sprawią, że nie będziecie mieli możliwości ich dotknąć bez przystania na ich warunki, to wtedy ostatecznie sobie uświadomicie, że będziecie potrzebować alternatywnej drogi do szczęścia.

Wasze pieniądze będą bezwartościowe. Będziecie musieli wtedy przetrwać w taki sposób jak w dżungli. Tym, którzy mają instynkt przeżycia, będzie łatwiej niż tym, którzy nigdy wcześniej nie musieli pracować ze zgiętymi kolanami. Nasiona do uprawiania waszej żywności będą znaczyły dla was więcej niż milion dolarów. Zwykły owoc będzie znaczył dla was więcej niż robiący wrażenie samochód. Bo kiedy zostaniecie ogołoceni, będziecie wołać do swojego Twórcy, swojego Stworzyciela. To wtedy i tylko wtedy zdacie sobie sprawę, że jedyne, co się liczy, to miłość w waszym sercu. Bo bez miłości nie możecie wzrastać ani nie możecie wejść do Królestwa Mojego Ojca.

Pomyślcie teraz. Bądźcie ostrożni w waszej pogoni za bogactwem. Zatrzymajcie się teraz, zanim nie jest za późno. Dzielcie się, rozpowszechniajcie to i podążajcie Moją drogą. To jest twarda lekcja dla Moich dzieci, które doświadczają poczucia niepewności.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Quest for Wealth

Tuesday, November 30th, 2010 @ 12:00

My beloved daughter, concentrate and listen to what I have to say. You are now in the throes of a transition, from the time you received the first Message, to the present ones. Please understand that these Messages are coming from Me and please stop your doubts, now. This will enable you to concentrate on the Work, for which you have been called.

In relation to matters, which are occurring in the world, it is now becoming clearer by the day what the evil World Order are trying to inflict on the world. The United Nations, one of the many fronts for this New World Order, are trying to stamp out all My Teachings and will use every lethal weapon at their disposal to do this.

Fear not, because My believers will fight hard and will not deny Me, especially in those countries which are consecrated to Me and who have a devout and unshakable faith. They will not stand back and allow this. But for many, because of the costs involved in ensuring that their children are guided in the Light, they will be powerless.

As explained to you before, the Wrath of My Eternal Father is about to be shown on the Earth, as man inches nearer and nearer in their attempts to disown Me.

The world looks the same. People seem the same. The world of television, with its rose-tinted appeal, seems the same. People bury their heads in the sand. They think that the world will continue as it is. Sadly, they are mistaken. My duty, to My children, is to save you. Not to allow you continue to be sucked into an empty vacuum of promises, empty dreams and false ambitions. These are the pleasures to which you gave allegiance for many, many years. These are the promises that those of you, through no fault of your own, were convinced was the path to follow for self-worth. Self-gain. Self-reward. You were told to look after number one, whatever the cost, the number one - being you. You, with your ambitions, lust for wealth for yourself and your children, desire to become better than your brothers and sisters, and a constant relentless quest for self-acclaim, were fooled.

These ambitions were fed to My children, through the appeal and gloss of these ambitions, by the deceiver. Many of My children will laugh at this Message and say that this is not true. Unfortunately, the deceiver exists and most of My children do not accept that he does.

He is cunning, in that he hides behind things, people, acts and appealing incentives. His glamorous allure, means that today, if you ask a person, which they would accept – money, or a chance to reunite with their lost families – and they will opt for money. Ask another if they would betray their brother or sister for material gain, and the answer will be yes. Ask a young child if they would trade their simple life for a life of wonder and excitement, and the answer will be yes.

Why then do My children find it hard to understand that once the grand prize has been awarded to them do they then feel they need more and more? A wealthy man who gains once, will constantly continue to attain more. The reason for this is that Satan’s gifts leave a raw, empty feeling inside you, that you do not understand. So you continue in your quest to seek out more and it is usually at the expense of the welfare of your neighbour. No man gains huge wealth without the people he met on the way suffering to some degree. No person, who gains fame, will get there, unless someone else has had to do without. A man that does not share his wealth is doomed. A person who has nothing tends to share more than those who have been blessed with material comforts.

My Teachings cannot be watered down

Why do My children ignore these Teachings, taught by My apostles, since the new Scriptures were produced? Why do they not heed the doctrine they contain? Do they believe that they were written by My disciples, so that people would not listen? These Teachings have not changed, since I left this Earth. They are there for a reason. You can change their interpretation, water it down, add new meaning, or delete some parts, but one thing will remain. And that is the Truth. The Truth will always stay the same. It cannot and will not be changed to suit mankind. Heed this now. Sit up and listen. You cannot expect to follow this route and enter My Father’s Kingdom. Many of you justify the wealth and glory you gain and attribute this to luck. What you may not realise is that many of you sold your souls to the evil one in the process.

Some of My children do know that they have committed this grave sin and think nothing of it. Others genuinely believe that they are simply doing the best for themselves and their families, but they must understand that financial security is acceptable; quest for luxury and wealth is not.

The reality is that vast amounts of wealth are gained through sin. Wealth that may be gained, without sin, will lead to sin.

Despite the Teachings of My Father’s Church, throughout the world, people still do not accept My Teachings. Wealthy people, who strive for material gain, have one God. Poor people, who strive for wealth, have one God. They are both the same. Money. Money is useless, if it is acquired dishonestly, and where those less fortunate do not benefit from the experience.

Money, material wealth and all good things, gained by those people who consider themselves fortunate, must be shared among those who need it. Money given away to charity is meaningless, if it is done in order to seek glory or attention.

Be assured that with the evil that is being planned, now, in the world, when the desire to leave you with empty pockets becomes a reality, only then will you realise how little value money holds. When they, the evil entity, take over your money and render you powerless to touch it, without agreeing to their terms, then you will finally realise that you will need an alternative route to happiness.

Your money will be worthless. You will need then to survive the way of the jungle. Those with survival instincts will find it easier than those who never had to work on their bended knees before. Seeds to grow your own food will mean more to you than a million dollars. A simple fruit will mean more to you than a flashy car. Because when you are stripped bare, you will call out to your Maker, your Creator. It is then and only then, you will realise that all that matters is the love in your heart. Because without love you cannot grow, nor can you enter My Father’s Kingdom.

Think now. Be careful in your quest for wealth. Stop now before it is too late. Share and divide and follow My path. This is a tough lesson for My children who feel a sense of insecurity.

Your beloved Saviour
Jesus Christ