Jezus Do Ludzkości

Orędzie do agnostyków i ateistów

czwartek, 18 listopada 2010 roku, godz. 21.00

Tym, którzy twierdzą, że nie wierzą we Mnie, mam to do powiedzenia. Zadajcie sobie takie pytanie: Czy pamiętacie czas, kiedy wierzyliście? Powróćcie myślą do czasu, kiedy byliście dziećmi, kiedy wierzyliście w Boga. Nieważne, jaką religię wasi rodzice wyznawali. Czy wierzyliście? Co się zmieniło? Czy to był wpływ innych? Czy powiedzieli wam, że jest jakaś racjonalna odpowiedź na wasze istnienie w rzeczywistości?

Od początku czasu trudno jest Moim dzieciom przyjąć jakąkolwiek inną rzeczywistość poza tą. Ale rozejrzyjcie się po świecie i zobaczcie cuda stworzenia, od Mojego Ojca Przedwiecznego. Słońce, księżyc, morze, rzeki, rośliny, zwierzęta i wszystkie cuda stworzenia, i odpowiedzcie na to. Skąd to wszystko pochodzi? Czy naprawdę wierzycie, że to wyłoniło się z czegoś innego niż Byt Najwyższy? Uważajcie, gdy słyszycie kłamstwa, rozsiewane przez tak zwanych wróżbitów, którzy istnieją w ruchu New Age. Prowadzeni są do tego, w co jak wierzą, jest prawdą, i do ekscytującego życia, obiecanego im w nowej erze. Ta era, do wiary w którą są oni prowadzeni, jest nowym rajem – formą kontrolowanego przez człowieka, ale wspaniałego centrum wszechświata. To jest fałszywa doktryna. Wielu ludzi Bożych, włączając w to tych, którzy wierzą, mylnie miesza swoją wiarę w tę doktrynę z tą ze Światła. Są prowadzeni przez demony. Jedni wiedzą, że tak jest. Inni nie wiedzą. Módlcie się, aby ujrzeli Prawdę, zanim podejmą dalej swoją daremną drogę ku pustce.

Ateistom to mówię. Kocham was bez względu na to, jak Mnie obrażacie. Ateiści, którzy kierujecie się innymi przekonaniami i jesteście pod ich wpływem, zatrzymajcie się i pomyślcie. W swoich wysiłkach, by podążać za rozumowaniem uczynionym przez człowieka, wyznajecie po prostu inną wiarę. Przekonanie, że człowiek panuje. Nie panuje. Ale ci sami ludzie, Moje najdroższe dzieci, o których będę walczył, są zachęcani, by podążać za szatanem, zwodzicielem i wrogiem ludzkości. Zapytajcie ateistę, który się stara, jak tylko może, by wywierać presję na dzieci Boże, dlaczego to czyni?

Czy nie wystarczy po prostu wyrzec się Mnie? Dlaczego ci ludzie kłamią? Wiele tych ateistycznych grup ma plany, by nęcić i zwodzić Moje dzieci do fałszywej doktryny. Nie myślcie, że jest inaczej, ich przekonania są inną formą religii – religii, która wychwala potęgę inteligencji, rozumu i pychę. Naśladują tę szczególną cechę szatana. W swojej ślepocie podążają za inną wiarą – uwielbieniem ciemności, gdzie nie istnieje żadna miłość. Ci ateiści są tak zapalczywi, tak dumni ze swojej religii, że nie rozumieją, że to, za czym się opowiadają, jest religią – religią zwodziciela, który śmieje się z ich głupoty.

Ateiści, posłuchajcie Mnie ostatni raz. Wróćcie teraz do Pisma. Popatrzcie na Księgę Jana i rozważcie prawdę, gdy teraz zaczyna się ujawniać. Czy nie wydaje się wam to teraz rzeczywiste, skoro jesteście świadkami wydarzeń, gdy są obnażane przed wami każdego dnia warstwa po warstwie? Czy nie widzicie, że Moje Słowo, Moje proroctwo, przepowiedziane tak dawno temu, może być prawdą? Otwórzcie oczy i powiedźcie do Mnie raz w ten sposób:

Boże, jeśli jesteś Prawdą, ukaż mi znak Swojej Miłości.

Otwórz moje serce, bym otrzymał prowadzenie.

Jeśli istniejesz, daj mi odczuć Twoją Miłość, abym mógł zobaczyć Prawdę.

Módl się teraz za mnie.

Wzywam was po raz ostatni, to mówię. Miłość nie jest wytworem człowieka. Nie możecie jej zobaczyć, ale możecie ją odczuć. Miłość pochodzi od Ojca Przedwiecznego. Jest Darem dla ludzkości. Nie pochodzi od ciemności. Ciemność, której doświadczacie, jest pozbawiona miłości. Bez prawdziwej miłości nie możecie odczuwać. Nie możecie zobaczyć Światła. Nie możecie zobaczyć przyszłości. Ja Jestem Światłem. Jestem przyszłością. Wciąż przynoszę wam Chwałę i życie. Zawróćcie teraz i proście Mnie o pomoc. Uczyńcie to, a Ja wam odpowiem i obejmę was Moimi Ramionami.

Moje Łzy radości ocalą cię, gdy staniesz się na nowo Moim umiłowanym dzieckiem. Przyjdź teraz, i przyłącz się do Mnie w Raju.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Message to Agnostics & Atheists

Thursday, November 18th, 2010 @ 21:00

To those who claim not to believe in Me, I have this to say. Ask yourself this question: Can you remember a time that you did? Think back to when you were a child, when you did believe in God. It does not matter what religion your parents followed. Did you believe? What changed? Was it influence by others? Did they tell you that there was a rational answer to your being in existence?

It has, since the beginning of time, been difficult for My children to accept any other existence outside of this one. Yet look around the world and see the wonders of the Creation by My Eternal Father. The sun, the moon, the sea, the rivers, the plants, the animals and all the wonders of Creation and answer this. Where did all this come from? Do you really believe it emerged from something other than a Superior Being? Be warned when you hear the lies, spread by so-called fortune-tellers, that exist in the New Age Movement. They are being led into what they believe to be the truth and the excitement of the life promised to them in a new era. This era, to which they have been led to believe is a new paradise, a form of man controlled, but glorious centre of the universe. It is a false doctrine. Many people of God, including those who believe, mistakenly confuse their belief in this doctrine with that of the Light.

They are being guided by the demons. Some know that they are. Others don’t. Pray that they see the Truth, before they continue on their futile path to emptiness.

To the atheists, I say this. I love you no matter how you offend Me. To the atheists, who are being led and influenced by other beliefs, stop and think. In their quest to follow manmade reasoning, they are simply believing in another faith. The belief that man is in control. He is not. Yet these same people, My precious children, for whom I will fight, are being encouraged to follow Satan, the deceiver, and enemy of mankind. Ask the atheist, who goes to extraordinary lengths to pressurise God’s children, why he does this?

Is it not enough to simply deny Me? Why do these people lie? Many of these atheist groups have an agenda to entice and seduce My children into a false doctrine. Make no mistake their belief is another form of religion, a religion that exalts the power of intelligence, reason and pride. They emulate the very traits of Satan. They, in their blindness, follow another faith – the adulation of the dark, where no love exists.

So passionate are these atheists, so proud of their religion that they do not understand, that what they stand for is a religion – the religion of the deceiver, who laughs at their stupidity.

Atheists, hear Me one last time. Turn back to the Scriptures, now. Look at the Book of John and consider the Truth as it begins to unfold now. Does it not seem real to you, now, as your bear witness to events, as they are laid bare, layer by layer, each day, before you?

Can’t you see that My Word, My prophecy, foretold so long ago, may be the Truth? Open your eyes and talk to Me, once, as follows:

God if You are the Truth, reveal to me the sign of Your Love.

Open my heart to receive guidance.

If You Exist, let me feel Your Love, so I can see the Truth.

Pray for me now.

As I call on you, one last time, I say this. Love is not made by man. You cannot see it, but you can feel it. Love comes from the Eternal Father. It is a Gift to mankind. It does not come from the darkness. The darkness that you feel is devoid of love. Without true love, you cannot feel. You cannot see the Light. You cannot see any future. I Am the Light. I Am the future. I bring you glory and life ever after. Turn, now, and ask for My help. Do that, and I will answer you and envelop you in My Arms.

My Tears of Joy will save you, as you become My beloved child, again. Come now and join Me in Paradise.

Your loving Saviour
Jesus Christ