Jezus Do Ludzkości

Pierwsze Orędzie otrzymane od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa

wtorek, 9 listopada 2010 roku, godz. 3.00

Oto bliski jest czas, abyś powiedziała światu, że sprawiedliwość dosięgnie tych wszystkich, którzy Mnie odrzucają. Moje Miłosierdzie nie zna granic dla tych wszystkich, którzy podążają za prawdą o Moim cierpieniu na Krzyżu.

Niech się radują ci spośród Moich wyznawców, którzy odrzucają pokusy, z jakimi zmagają się każdego dnia. Pozostali, którzy odwrócili się od Mojego Nauczania, są ślepi na obietnice złożone przeze Mnie, kiedy umierałem na Krzyżu za ich grzechy.

Jestem w głębokim bólu i czuję się opuszczony z powodu porzucenia, jakiego doznaję od Moich umiłowanych grzeszników, za których oddałem Moje ziemskie życie.

Ziemia jest w tym czasie w ciemnościach. Oni, Moi wyznawcy, bardzo cierpią wraz ze Mną, gdy mają do czynienia ze światem grzeszników, którzy nie tylko odwrócili się od Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego, ale także ode Mnie, Który złożyłem wielką Ofiarę, aby ocalić ich przed krainą wiecznego potępienia.

Jestem zrozpaczony i płaczę gorzkimi Łzami rozczarowania i smutku z powodu sposobu, w jaki jestem odrzucany po raz drugi. Wzywam Moich wyznawców, by połączyli się razem w tym czasie smutku na świecie. Muszą odłożyć na bok swoją obojętność, aby się modlić i przyłączyć do Mnie, by pomagać tym, których dusze zostały skradzione przez złego.

Jest jeszcze czas dla grzeszników, by okazali skruchę. Nie ma łatwej drogi. To musi być z serca. Wierzący, nie lękajcie się zgodnie podnieść głos, by oznajmić Miłość, którą mam dla wszystkich.

Chrześcijanie, muzułmanie, hinduiści, żydzi i wyznający wszystkie te wierzenia, które pochodzą z omylnych umysłów ludzi – wzywam was wszystkich po raz ostatni, abyście otworzyli oczy na prawdziwe Słowo Boga – Boga, Który dał wam Słowo przez proroków. Prawda została spisana i udokumentowana w świętym Słowie Pisma, którego żaden człowiek nie może poprawiać, zmieniać lub próbować przeinaczyć według swojej własnej interpretacji. Jest tylko jeden Bóg. Odłóżcie zatem broń, otwórzcie oczy i podążajcie za Mną do Życia Wiecznego.

Kocham was wszystkich tak bardzo, że oddałem za was Moje Życie. Czy zapomnieliście o tym? Przez Moje Boże Miłosierdzie błagam was wszystkich po raz ostatni, abyście powrócili do Mnie. Przez Moje Miłosierdzie wracam na ziemię, aby próbować pomóc wam zajrzeć do waszych serc i szukać Prawdy. Nie pozwólcie zwodzicielowi zniszczyć was. Szukajcie Prawdy. Miłość – czysta miłość – jest drogą do Królestwa Mojego Ojca.

Proszę, pamiętajcie o Moim Bożym Miłosierdziu. Kocham każdego z was. Módlcie się teraz o przebaczenie. Wyciągnijcie ręce i pozwólcie Mi prowadzić was do Królestwa Mojego Ojca. Wracam teraz na ziemię, jak zostało to przepowiedziane. Ten czas nadchodzi tak szybko, że wielu nie będzie przygotowanych. Tak wielu będzie wstrząśniętych i zaskoczonych, że nie uwierzą, iż to się dzieje. Nie ma teraz wiele czasu, by Moi prorocy pomogli przygotować ludzkość na to Wielkie Wydarzenie.

Wierzący, wzywam was wszystkich, byście zwrócili uwagę na Moje ostrzeżenie. Rozpowszechniajcie prawdę. Przynaglajcie ludzi, aby prosili o Moje Miłosierdzie. Będę się starał zbawić naprawdę każdą duszę, która okaże skruchę, aż do jej ostatniego tchnienia.

Nie mogę i nie będę ingerować w jej wolną wolę. Błagam was, abyście słuchali Mojego Słowa i zważali na nie. Kocham was wszystkich. Proszę was, byście modlili się o nawrócenie przed końcem czasów, który jest prawie nad nami. Nie chcę was straszyć, Moi wyznawcy, lecz błagam was wszystkich teraz o ratowanie dusz. Musicie przypomnieć wszystkim o pilnej potrzebie uwolnienia umysłów od światowych dążeń. W zamian odszukajcie cnotę prostej pokory, pozbawionej zarozumiałości i bałwochwalstwa.

Zwykli ludzie będą musieli wytyczać drogę w szerzeniu prawdy o Moim Powtórnym Przyjściu. Ze względu na szybko zwiększające się ciemności duchowe rozpowszechniane przez ateizm w dzisiejszym smutnym i niewdzięcznym świecie i wzrost kultu satanistycznego, to właśnie proste dusze, prawdziwi wierzący będą musieli podjąć się tego zadania.

Módlcie się teraz o zbawienie ludzkości, bo świat zmierza obecnie w kierunku Wielkiego Ucisku zapowiedzianego w Piśmie Świętym. Będzie to zależało od wolnej woli ludzi, czy będą, czy nie będą gotowi zabiegać o odkupienie swoich grzechów. Nigdy nie wolno im się lękać. Moja Miłość jest zawsze miłosierna.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

First Message received from Our Saviour Jesus Christ

Tuesday, November 9th, 2010 @ 03:00

Behold the time is near for you to tell the world that Justice will befall all those who reject Me. My Mercy knows no bounds to all those who follow the Truth of My suffering on the Cross.

Joy to those of My followers who reject the temptations they are faced with every day. Others, who turned their backs on My Teachings, are blind to the promises made by Me when I died for their sins on the Cross.

I Am in deep pain and feel desolate with the abandonment that I suffer from My beloved sinners, for whom I gave up My earthly Life.

The Earth is in darkness at this time. They, My followers, suffer greatly with Me when they witness a world of sinners who have not only turned their back on God, My Eternal Father, but on Me, Who suffered a Great Sacrifice to save them from the realms of eternal damnation.

I Am distressed, and cry bitter tears of disappointment and sorrow, at the way I have been rejected for the second time. I urge My followers to gather together at this time of sorrow in the world. They must leave aside their indifference to pray and join with Me to help those whose souls have been stolen by the evil one.

There is still time for sinners to repent. There is no easy way. It has to be from the heart. Believers, do not be afraid to raise your voices in unison to declare the Love that I have for all.

Christians, Muslims, Hindus, Jews and for all those faiths, deduced by the fallible mind of mankind – I call on you all, one last time, to open your eyes to the True Word of God the God that sent you the Word through the prophets. The Truth was written and documented in the Holy Word of the Scriptures, which no man can amend, change or attempt to twist to his own interpretation. There is only one God. So put down your weapons, open your eyes and follow Me to eternal life.

I love you all so much that I gave up My Life for you. Have you forgotten this? Through My Divine Mercy, I implore all of you to turn back to Me, one last time. Through My Mercy, I come back to Earth to try and help you to look into your hearts and seek the Truth. Do not allow the deceiver to destroy you. Seek the Truth. Love – pure love – is the path to My Father’s Kingdom.

Please remember My Divine Mercy. I love each and every single one of you. Pray for forgiveness now. Hold out your hands and let Me guide you to My Father’s Kingdom. I Am returning to Earth as foretold. That time is drawing so quickly that many will not be prepared. So many will be shocked and taken unawares, that they will not believe it is happening. There is not much time now for My prophets to help prepare mankind for this Great Event.

Believers, I call on you all to heed My Warning. Spread the Truth. Urge people to ask for My Mercy. I will strive to save every single soul who repents, right up to their very last breath.

I cannot, and will not, interfere with their free will. I beseech you to listen and heed My Word. I love all of you. I ask you to pray for conversion before the end times, which are almost upon us. I have no wish to frighten My followers, but I beseech all of you now to save souls. You must remind everyone of the urgency to rid their minds of worldly pursuits. Instead, seek out the virtues of simple humility, devoid of ego and idolatry.

The ordinary people will have to lead the way in spreading the Truth about My Second Coming.

Because of the rapidly evolving spiritual darkness, spread by atheism and the surge of Satanic worship, in the sad and ungrateful world of today, it is the simple souls, the true believers, who will have to take on this task.

Pray now for the salvation of mankind as the world now heads into the Great Tribulation, as foretold in Sacred Scripture. It will be up to mankind’s own free will whether or not they are prepared to seek redemption for their sins. They must never be afraid. My Love is ever-Merciful.

Your Saviour
Jesus Christ