Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Błogosławieni ci, którzy otrzymają klucze do Raju

niedziela, 19 października 2014 roku, godz. 20.40

Moje drogie dziecko, jestem waszą Matką, Królową Nieba. Wylewam szczególne Łaski na was wszystkich, którzy wołacie do Mnie, abym wstawiała się w waszym imieniu, prosząc Mojego Syna, by was chronił. Całe Niebo modli się za ludzkość w tym czasie, by przejście do Nowego Świata bez końca odbyło się spokojnie. Największym pragnieniem Mojego Syna jest dotrzeć do serc wszystkich grzeszników. Po to, by zerwać pajęczynę zamętu, która pokrywa ich dusze. Po to, by przyciągnąć do Jego wielkiego Miłosierdzia nawet tych z sercami z kamienia.

Mój Syn nigdy się nie poddaje w Swoim dążeniu do poruszenia serca każdego człowieka. Nigdy nie szuka zemsty na tych, którzy Go obrażają, i nigdy nie wywyższa jednej duszy ponad inną. On kocha wszystkich, nawet Swoich największych wrogów, i tak będzie zawsze. Nie wolno wam się odsuwać od Mojego Syna, jeśli cierpicie w tym życiu, jeśli straciliście kochaną osobę w tragicznych okolicznościach lub jeśli jesteście ofiarą straszliwej niesprawiedliwości. Bóg jest Twórcą życia. On je daje i zabiera. Tylko wtedy, gdy dusza wypełniona złymi duchami zabija drugą, Bóg będzie kazał tej duszy drogo za to zapłacić.

Dopóki istnieje grzech, zło będzie pozostawać na ziemi. Dopiero wtedy, gdy grzech zostanie wygnany, zło się rozpierzchnie. Dzieci, proszę was, byście byli cierpliwi. Proszę, abyście spędzali tyle czasu na modlitwie, ile tylko możecie. Proszę, abyście w dalszym ciągu odmawiali najświętszy Różaniec o ochronę waszych rodzin, narodów i krajów. Nigdy wcześniej Mój Różaniec nie był tak potężny, jak jest w tych czasach, i gdy będziecie go odmawiali, zwłaszcza na głos i w grupach, otrzymacie wielkie Łaski.

Wszystkie Plany Boże zostały już przyszykowane na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa. Proszę, abyście poprzez wasze modlitwy pomogli przygotować drogę dla wszystkich grzeszników, by starali się oni pokutować, tak aby cieszyli się Życiem Wiecznym w świecie, który ma nadejść – który nie ma końca. Błogosławieni ci, którzy otrzymają klucze do Raju.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Blessed are those who will be given the keys of Paradise.

Sunday, October 19th, 2014 @ 20:40

My dear child, I am your Mother, the Queen of Heaven. I shower all you who call on me to intercede on your behalf, to ask my Son to protect you, with special graces. All of Heaven prays for humanity at this time, so that the transition into the new world without end, will be smooth. It is my Son’s greatest desire to reach into the hearts of every sinner. To pull back the cobwebs of confusion, which covers their souls. To draw, even those with hearts of stone, into His Great Mercy.

My Son never gives up in his quest to touch the hearts of everyone. He never seeks revenge on those who offend Him and He never favours one soul over another. He loves everyone, even His greatest enemies, and this will always be the case. You must not shun my Son if you have suffered in this life; if you have lost a loved one in tragic circumstances; or if you are the victim of terrible injustices. God is the Author of Life. He gives it and He takes it away. It is only when a soul, filled with evil spirits, murders another that God will make that soul pay dearly.

As long as sin exists, evil will remain on earth. It will only be when sin is banished will evil dissipate. Children, I ask you to be patient. I ask that you spend your time in prayer as much as you can. I ask that you continue to recite the Most Holy rosary for the protection of your families, your nations and your countries. Never before will my Rosary be so powerful as it is in these times, and you will receive great graces when you recite it, especially aloud, and in groups.

All of God’s Plans are in place for the Second Coming of Jesus Christ. I ask that, through your prayers, you will help prepare the way for all sinners to seek repentance, so that they will enjoy everlasting life in the world to come, which is without end. Blessed are those who will be given the keys of Paradise.

Your beloved Mother

Mother of Salvation