Jezus Do Ludzkości

Przeklęci są ci, którzy Mnie przeklinają

sobota, 18 października 2014 roku, godz. 14.20

Moja szczerze umiłowana córko, zły duch opanował serca wielu, którzy wierzą we Mnie, a to dlatego, że dają mu łatwy dostęp do swoich dusz. Szatan kusi dusze poprzez zmysły, a także poprzez grzech pychy. Ci, którzy wierzą, że ich inteligencja i znajomość świętego Słowa Bożego daje im prawo do osądzania innych w Moje Imię, ogromnie Mnie obrażają. Ich pełen pychy narcyzm sprawia, że uważają, iż mają prawo do pogardzania innymi i wylewania jadu w Moje Imię. Uważajcie na tych, którzy przeklinają innych, a potem mówią, że są Moi, ponieważ oni mówią nikczemnym językiem. W Dniu, w którym przyjdę, te dusze będą się kuliły ze strachu i będą sobie zasłaniały oczy przed Moim Światłem, które będzie ich oślepiało.

Zawsze ufajcie Mojemu Miłosierdziu, bo Ja zawsze przebaczę tym, którzy przychodzą do Mnie z prawdziwą skruchą w duszach za wszystko, co powiedzieli, zrobili i przeprowadzili, co Mnie obrażało. Lękajcie się jednak Mojej Sprawiedliwości, bo będzie ona przerażająca. Nie będę przepraszał za nią. Wiedzcie, że pyszni i potężni, którzy przez zły wpływ, jaki wywierają na innych, pozbawiają Mnie dusz, których pragnę, będą cierpieli. Będą drżeli ze strachu przed Moim Tronem, ale nadal będą się ze Mną spierali i bronili swoich nikczemnych dróg w błędnym przekonaniu, że ich posłucham.

Przeklęci są ci, którzy Mnie przeklinają. Błogosławieni są ci, którzy przeżywają swoje życie w miłości do innych i którzy przestrzegają Mojego Nauczania, nawet wtedy, gdy sprawia im to ból. Podniosę sprawiedliwych, ale zmiażdżę niegodziwców, którzy się odwracają od Słowa Bożego. Każdy, kto sprawia ból innym, a szczególnie w Moje Imię, będzie musiał rozliczyć się przede Mną w Dniu Ostatecznym.

Wasz Jezus

Cursed are those who curse Me

Saturday, October 18th, 2014 @ 14:20

My dearly beloved daughter, the evil one has gripped the hearts of many who believe in Me, because of the easy access they give him to their souls.

Satan tempts souls through the senses, as well as through the sin of pride. Those who believe that their intelligence and their knowledge of the Holy Word of God gives them the right to judge others, in My Name, greatly offend Me. Full of pride, their narcissism means they believe they have the right to scorn others and to spill venom in My Name. Be wary of those who curse others and then say that they are of Me, because they speak with a wicked tongue. On the day when I come, these souls will cower in fear and shield their eyes from My Light, which will blind them.

Always trust in My Mercy, for I will always forgive those who come before Me with true remorse in their souls for everything they said, did and carried out, which insulted Me. Fear, though, My Justice for it will be terrifying. I do not apologise for this. Know that the proud and the mighty, who have lost Me the souls I crave, through the wicked influence they exerted over others, will suffer. They will tremble in fear before My Throne, but still they will argue with Me and defend their evil ways, in the mistaken belief, that I will listen to them.

Cursed are those who curse Me. Blessed are those who live their lives in love for others and who follow My Teachings, even if this causes them pain. I will raise up the just, but I will crush the wicked who turn their backs on the Word of God. Anyone who causes pain to others, and especially in My Name, will have to account to Me on the Final Day.

Your Jesus