Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Humanizm stanie się substytutem chrześcijaństwa i nie będzie się w ogóle wspominało o Bogu

piątek, 8 sierpnia 2014 roku, godz. 21.15

Moje dziecko, bądźcie świadomi, że gdy chrześcijanie na całym świecie nadal są prześladowani, wyśmiewani i wyszydzani, to podzielą się oni także między sobą. Każdy po swojemu, każdy zgodnie z własnym życzeniem i każdy z własną interpretacją tego, co naprawdę znaczy służyć Mojemu umiłowanemu Synowi.

Chociaż ludzie są przerażeni trwogą, której chrześcijanie muszą doświadczać w codziennym życiu z rąk nikczemnych ludzi, muszą wiedzieć, że jest to tylko jedna z form biczowania, jaką muszą znosić ci, którzy głoszą Słowo Jezusa. Wszelkie próby osłabienia chrześcijaństwa są dokonywane przez rządy, organizacje praw człowieka i inne siły, które twierdzą, że popierają dobro ludzkości. Humanizm stanie się substytutem chrześcijaństwa i nie będzie się w ogóle wspominało o Bogu.

Świat zostanie pochłonięty przez humanizm – racjonalizm, z którego korzysta zły duch, aby pobudzić ludzi do posłużenia się wiedzą dla podważenia Boskości Mojego Ojca Przedwiecznego. Na zewnątrz miło brzmiący przekona każdego człowieka, który nie nosi w swoim sercu miłości do Boga, że jest on bardziej pożądany niż Prawda. Przekonanie człowieka, że humanizm stoi ponad Słowem Bożym, jest ostatecznym celem wrogów Mojego Syna. Humanizm zapewni sprytną przykrywkę dla zdrajców wewnątrz Kościoła Mojego Syna, którzy pragną być postrzegani jako kochający, troskliwi i głośno upominający się o potrzeby innych. Z ambon w kościołach chrześcijańskich będą głosili humanizm wraz ze wszystkimi jego pustymi obietnicami, aż praktycznie przestanie się już wspominać o tym, jak ważne jest ratowanie waszych dusz. Odrzucenie grzechu będzie sposobem na uniknięcie konfliktów na świecie, przy czym przestanie się go uznawać za coś istniejącego realnie.

Największe oszustwo wszechczasów już zstąpiło i wkrótce wszystkim z was trudno będzie dochować wierności Prawdzie. Prawda przynosi zrozumienie i świadomość tego, co jest potrzebne, aby osiągnąć prawdziwy pokój i miłość w swojej duszy. Oznacza to, że poznacie zarówno Miłość Boga, jak i Jego Sprawiedliwość. Oznacza to również, że zdacie sobie sprawę z Bożego Miłosierdzia.

Gdy wszelkie wzmianki o grzechu zostaną usunięte i gdy Kościół Mojego Syna przestanie już nawiązywać do znaczenia ratowania swojej duszy, wtedy będziecie wiedzieli, że te czasy właśnie nadeszły i że Czas Mojego Syna jest bliski.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Humanism will become the substitute for Christianity where no mention of God will be uttered

Friday, August 8th, 2014 @ 21:15

My child, as Christians the world over continue to be persecuted, mocked and sneered at, be aware also that they will divide amongst themselves. Each one to his own; each to his own desire and each to his own interpretation as to what it really means to serve my beloved Son.

While people are frightened by the terror by which Christians have to live their daily lives at the hands of wicked men, they must know that this is but just one form of scourging, which those who proclaim the Word of Jesus have to endure. Every attempt to undermine Christianity is being made by governments, human rights organisations and other powers that claim to promote the welfare of humanity. Humanism will become the substitute for Christianity where no mention of God will be uttered.

Humanism, the rationalism used by the evil one to encourage people to use science to undermine the Divinity of my Eternal Father, will devour the world. On the outside its smooth tones will convince any man, who does not have love in his heart for God, that it is more desirable than the Truth. To convince man that humanism is superior to the Word of God is the ultimate goal of my Son’s enemies. Humanism provides a cunning cover for the traitors within my Son’s Church who desire to be seen to be loving, caring and vocal about the needs of others. They will preach humanism and all its empty promises from the pulpits in Christian Churches until, virtually, no mention will be made of the importance of salvaging your souls. Sin will be dismissed as being a way to avoid conflict in the world but not recognised as being a real thing.

The greatest deception of all time has descended and soon all of you will find it difficult to remain loyal to the Truth. The Truth brings understanding and a realisation of what it takes to achieve true peace and love in your soul. It means that you will know the Love, as well as the Justice of God. It also means that you will be aware of God’s Mercy.

When all mention of sin is eradicated and when my Son’s Church no longer refers to the importance of salvaging your soul, you will know then that the times are upon you and that my Son’s Time is close.

Your beloved Mother

Mother of Salvation