Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Tylko z Miłością Boga w duszach możecie szerzyć Słowo Boże

wtorek, 8 lipca 2014 roku, godz. 16.00

Moje słodkie dzieci, czyż nie wiecie, że to poprzez Miłość Boga do was wszystkich, pozwolił Mi On głosić Jego najświętsze Słowo przy wszystkich Moich objawieniach, Matki Boga, które miały miejsce na świecie?

Było to pragnieniem Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, abym dała się poznać, tak by mogło nastąpić nawrócenie na Prawdę. I tak będzie we wszystkich Moich świętych sanktuariach na całym świecie, że Bóg da poznać Prawdę, zanim zaświta ten wielki Dzień Pański. Wy wszyscy musicie się zjednoczyć, aby oddać Chwałę Bogu we wszystkich Moich sanktuariach, tak by On w Swoim Miłosierdziu wylał wielkie Łaski nawet na najmniej zasługujące dusze, bo są to te dusze, których On najbardziej poszukuje.

Mój Syn pragnie, aby nie tylko ci dobrze obeznani z kwestiami świętych Ewangelii przyszli do Mnie. Nie, chodzi o tych, którzy odczuwają pustkę w sercach i bez względu na to, jak bardzo poszukują wewnętrznego spokoju, nie są w stanie go odnaleźć. Wielu ludzi poszukuje szczęścia, pokoju i radości w tym życiu, a rzadko go znajduje. Oni nigdy nie będą mogli odnaleźć prawdziwego pokoju, jeśli nie potrafią odnaleźć miłości. Tylko miłość do innych może przyprowadzić was blisko Boga, bo bez miłości nigdy nie odnajdziecie Obecności Boga.

Proszę was, drogie dzieci, abyście przyszli do Mnie, Matki Zbawienia, i prosili Mnie, bym się modliła, tak by Bóg napełnił was Swoją Miłością. Kiedy będziecie odmawiać tę Modlitwę, będę prosiła Mojego Syna, aby odpowiedział na wasze wołanie. Poszukujcie miłości i okazujcie innym miłość, jaką macie w sercach, jakakolwiek ona jest, i dzielcie się nią. Gdy tak będziecie czynić, Mój Syn napełni was wielką Miłością i wtedy będziecie gotowi, by dzielić się nią między sobą. Miłość wykorzeni nienawiść. Jeśli odczuwacie jakikolwiek rodzaj nienawiści do drugiego człowieka, musicie błagać Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby uwolnił was od tego skażenia.

Modlitwa Krucjaty 159
Błaganie o Bożą Miłość

O Matko Zbawienia, proszę Cię, byś wstawiała się za mną, gdy błagam o Bożą Miłość.

Napełnij moją duszę, to puste naczynie, Miłością Boga, aby gdy będzie się przelewała, rozlała się na te dusze, którym z trudem okazuję współczucie.

Przez Moc Boga, proszę, abym został uwolniony z wszelkich uczuć nienawiści, jakie mogę żywić wobec tych, którzy zdradzają Twojego Syna.

Ukorz mnie w duchu i napełnij moją duszę wielkodusznością, abym mógł postępować zgodnie z Nauczaniem Chrystusa i rozszerzał Jego Miłość na każdą dziedzinę mojego życia.

Amen.

O miłości mówi się tak, jakby łatwo było ją odczuwać, ale od wielu wymaga ona wielkiej pokory pozbawionej wszelkiego ego. Nie uniżywszy się przed Bogiem, nie odczujecie Jego Miłości. A bez Miłości Boga nie możecie dobrze się rozwijać. Tylko z Miłością Boga w duszach możecie szerzyć Słowo Boże.

Bez Jego Miłości, słowa, które wypowiadacie w Jego Imię, będą jałowe i pozbawione życia.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Only with the Love of God in your souls can you spread the Word of God

Tuesday, July 8th, 2014 @ 16:00

My sweet children, don’t you know that it has been through God’s Love for all of you that He permitted me to proclaim His most Holy Word at every apparition of me, the Mother of God, which took place in the world.

It was the desire of my beloved Son, Jesus Christ, that I made myself known, so that conversion to the Truth could take place. And so it will be at all of my holy shrines, throughout the world, that God will make known the Truth until the Great Day of the Lord dawns. You must all unite to give glory to God at all of my shrines, so that He, in His Mercy, will pour great Graces over even the most undeserving souls, for they are the ones He seeks out the most.

It is not only the well educated in matters of the Holy Gospels that He, my Son, desires to come to me. No, it is those who feel an emptiness within their hearts, where no matter how much they search for inner peace, they are unable to find it. Many people search for happiness, peace and joy in this life and rarely find it. They can never find true peace if they cannot find love. Only love for others can bring you close to God, because without love you will never find God Present.

I ask you, dear children, to come to me, the Mother of Salvation, and ask me to pray, so that God will fill you with His Love. When you recite this prayer I will ask my Son, to respond to your call. Seek out love and show whatever love you have, in your hearts, for others and share this. When you do, my Son will fill you with so much love you will then be ready to share this amongst you. Love will eradicate hatred. If you feel any kind of hatred for another human being, then you must plead with my Son, Jesus Christ, to rid you of this infestation.

Crusade Prayer (159)

Plea for God’s Love

O Mother of Salvation, I ask you to intercede on my behalf as I plead for God’s Love.

Fill my soul, an empty vessel, with the Love of God, so that when it is overflowing, it will spill over the souls for whom I struggle to show compassion.

By the Power of God, I ask that I am freed from any feelings of hatred I may harbor for those who betray your Son.

Humble me in spirit and fill me with generosity of soul so that I can follow the Teachings of Christ and spread His Love into every part of my life.

Amen.

Love is spoken about as it if is easy to feel, but for many it requires great humility devoid of all ego. Without lowering yourself before God, you will not feel His Love. And without the Love of God, you cannot thrive. Only with the Love of God in your souls can you spread the Word of God.

Without His Love, the words you speak in His Name, will be barren and bereft of life.

Your beloved Mother

Mother of Salvation