Jezus Do Ludzkości

Jak wielu ludzi wierzy w nieprawość w imię sprawiedliwości?

wtorek, 6 maja 2014 roku, godz. 20.02

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Słowo jest przez tak wielu odrzucane z tej przyczyny, że prawda jest jak cierń w boku tych, którzy wstydzą się otwarcie głosić Moje Nauczanie.

Człowiek, który wierzy, że wolność słowa* jest ważniejsza niż wierność Słowu Bożemu, idzie bardzo niebezpieczną ścieżką. Każdy człowiek, który wierzy w swoje prawo do deklarowania własnych poglądów jako nietykalnych, gdy przyzwalają one na grzech, jest Moim zdrajcą.

Jak wielu ludzi wierzy w nieprawość w imię sprawiedliwości? Ludzie, którzy narzucają wam swoje prawa, w tym te, które rządzą waszym Kościołem, chcieliby sprawić, abyście uwierzyli, że prawo do wolności słowa* przewyższa każde Prawo Boże, nawet wtedy, gdy wychwala grzech.

Grzech obejmuje wiele aspektów, a w dzisiejszym świecie wszystkie grzechy są wyjaśniane poprzez głoszenie, że każda osoba ma indywidualne prawo na czynienia tego, co się jej podoba. Chociaż nikt z was nie ma prawa do osądzania kogokolwiek w Moje Imię, to nikt z was nie ma też prawa oświadczać, że nieprawość jest rzeczą dobrą.

Wasz Jezus

*W oryginale „freedom of expression”, czyli dosłownie „wolność wyrazu, ekspresji”, termin szerszy, o nieco innym odcieniu znaczeniowym.

How many men are given to believe in wrongdoing, in the name of justice?

Tuesday, May 6th, 2014 @ 20:02

My dearly beloved daughter, the reason My Word is rejected by so many is because the Truth is like a thorn in the side of those who are embarrassed to openly proclaim My Teachings.

The man, who believes that freedom of expression is more important than adhesion to the Word of God, walks a very dangerous path. Any man who believes in his right to declare his views, as being sacrosanct, when they condone sin, is a traitor of Mine.

How many men are given to believe in wrongdoing, in the name of justice? Such men, who dictate your laws, including those, which govern your Church, would have you believe that the right to freedom of expression surpasses every Law of God, even when it glorifies sin.

Sin covers many facets and in today’s world, every single sin is explained away, by proclaiming each person’s individual right to do what pleases him. While not one of you has the right to judge anybody, in My Name, none of you has the right to declare wrongdoing as being a good thing.

Your Jesus