Jezus Do Ludzkości

Moje proroctwa, które ujawniają nadejście antychrysta, wkrótce się spełnią

niedziela, 4 sierpnia 2013 roku, godz. 23.16

Moja szczerze umiłowana córko, Moje proroctwa, które ujawniają nadejście antychrysta, wkrótce się spełnią.

Dzień przygotowania waszych domów, a także programu modlitw, jest coraz bliżej was wszystkich, a wszyscy ci, którzy podążają za Mną, muszą być gotowi do ofiar, żeby wszędzie Mi pomóc otworzyć oczy dzieci Bożych na tę nikczemność, która wywraca świat do góry nogami.

Tak jak każdy prawdziwy prorok jest pogardzany i traktowany jako utrapienie, wy, Moi drodzy wyznawcy, będziecie irytować innych, kiedy będziecie ujawniali prawdę. Spodziewajcie się ośmieszania, drwin i pogardy w każdym zakątku, dokądkolwiek pójdziecie. Otaczający was ludzie będą was nękać, krytykować i szukać błędów, nawet jeśli nie będziecie rozmawiali z nimi o Moim Słowie.

Wszyscy upadli aniołowie i demony, które przenikają ziemię w tym czasie, natychmiast będą przyciągani do was poprzez słabe dusze, żeby zniechęcić was do tego Dzieła. Przyjmijcie to cierpienie w Moje Imię, ponieważ gdy tak uczynicie, oddacie wielką chwałę Bogu i jest to jeden z największych darów, jaki możecie Mi dać. Posłużę się wtedy tymi waszymi trudnymi doświadczeniami do pokonania szatana, żądając dusz, które miały stać się jego własnością.

Bardzo niewielu rozumie Boskie Prawa Niebios i rolę Krzyża w swoim życiu. Pewnego dnia wszystkie dzieci Boga zrozumieją, dlaczego te okrutne działania należy wycierpieć. Kontynuujcie zadanie głoszenia Prawdy, ignorujcie nienawiść, której będziecie świadkami, i nie przyjmujcie prowadzenia ze strony tych, którzy Mnie odrzucają – nigdy. Wasz marsz do Nowego Raju będzie trudny. Ale przy pomocy choćby małej Armii będziecie mogli udaremnić dotkliwość kar, które będą rozrzucane po świecie przez antychrysta. Waszym zadaniem jest ostrzegać innych przed niebezpieczeństwem przyjęcia praw szatana w miejsce Praw Boga.

Tylko dzięki rozporządzeniu Mojego Ojca mogę zabrać ze sobą wszystkich, których imiona są w Księdze Żyjących, ale kto ofiaruje swoją lojalność fałszywemu prorokowi, akceptując go z uległością, da się zwieść pociągającej postawie antychrysta.

Wasz Jezus

My Prophecies, which reveal the arrival of the antichrist, are soon to be realised

Sunday, August 4th, 2013 @ 23:16

My dearly beloved daughter, My Prophecies, which reveal the arrival of the antichrist, are soon to be realised.

The day for all of you to prepare your houses and your routine of prayers is upon you and all who follow Me must be willing to make sacrifices, in order to help Me to open the eyes of God’s children everywhere to this wickedness, which will turn the world upside down.

Just as any true prophet is despised and treated as a nuisance, you, My dear followers, will be seen as an annoyance when you reveal the Truth. Expect ridicule, mockery and contempt, at every corner you turn. People who surround you will bully you, criticize you and find fault, even when you do not even speak with them about My Word.

Every fallen angel and demon, who infiltrate the Earth at this time, will, through weak souls, be immediately drawn to you, in order to discourage you from this Work.

Accept this grief in My Name, for when you do, you give great glory to God and it is one of the greatest gifts you can give Me. I then use these trials of yours to defeat Satan by claiming souls, which are destined to become his.

Very few understand the Divine Laws of Heaven and the role of the Cross in your lives. Someday, all of God’s children will understand why these cruel actions must be endured. Continue with the task of spreading the Truth, ignore the hatred you will witness and do not accept direction from those who deny Me – ever.

Your march towards the New Paradise will be difficult. But with only a small army, you can defeat the severity of the punishments, which will be handed out by the antichrist upon the world. Your task is to warn others of the dangers of accepting the laws of Satan as a substitute for the Laws of God.

Only by the Command of My Father can I take with Me all of those whose names are in the Book of the Living, but who will give their allegiance to the false prophet and, with a docile acceptance, fall for the appealing demeanour of the antichrist.

Your Jesus