Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Przyprowadźcie Mi swoje dzieci, abym jak prawdziwa matka wszystkich dzieci Bożych mogła poświęcić je Mojemu Synowi

środa, 26 czerwca 2013 roku, godz. 16.50

Moje drogie dzieci, jako wasza Matka wzywam was, przyprowadźcie Mi swoje dzieci, abym jak prawdziwa matka wszystkich dzieci Bożych mogła poświęcić je Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Gdy poświęcicie swoje dzieci Mojemu Synowi przeze Mnie, Matkę Zbawienia, przedstawię je Mojemu Synowi, aby mógł udzielić ich duszom wielkich Łask.

Nigdy nie wolno wam zapominać o Miłości Mojego Syna, jaką obdarza dzieci Boże. Nieważne, w jakim są wieku, gdy je ofiarujecie Mojemu Synowi dla uświęcenia ich dusz przeze Mnie, Jego Matkę Najświętszą, wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Oto Modlitwa Krucjaty za wasze dzieci. Odmawiana każdego dnia przyprowadzi wasze dzieci blisko miłosiernego Serca Jezusa.

Modlitwa Krucjaty 111
O poświęcenie waszych dzieci Jezusowi Chrystusowi

O droga Matko Zbawienia, poświęcam Twojemu Synowi moje dzieci [imię dziecka / imiona dzieci], tak aby mógł przynieść im pokój ducha i miłość serca.

Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w miłosierne Ramiona Twojego Syna i zachowaj je od krzywdy.

Pomóż im pozostać wiernymi świętemu Słowu Bożemu, szczególnie w czasie, kiedy są kuszone, aby się od Niego odwrócić.

Amen.

Moja prośba w waszym imieniu za wasze ukochane dzieci będzie przyjęta przez Mojego Syna jako szczególny Dar dla Mnie, Jego Matki, kiedy powstaję, by wypełnić Moją obietnicę względem Mojego Syna teraz, gdy rozpoczyna się Moja Misja, aby pomóc ratować dusze zagubionych dzieci Bożych. Moja rola Matki Zbawienia rozpoczęła się na poważnie, a szczególne Dary o udzielenie Miłosierdzia Bożego grzesznikom zostaną ofiarowane w obfitości przez Moje wstawiennictwo wszystkim, którzy Mnie wzywają.

Dzieci, idźcie w pokoju. Ja, wasza umiłowana Matka Zbawienia, zawsze odpowiem na wasze wołanie, kiedy poprosicie o zbawienie dusz.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Bring me your children, so that like a true mother of all God’s children, I can consecrate them to my Son

Wednesday, June 26th, 2013 @ 16:50

My dear children, as your Mother I call on you to bring me your children, so that like a true mother of all God’s children, I can consecrate them to my Son, Jesus Christ.

When you consecrate your children to my Son, through me, the Mother of Salvation, I will present them before my Son, so that He can bestow great Graces upon their souls.

You must never forget the Love my Son has for God’s children. No matter what age they are, when you offer them to my Son, for the sanctification of their souls, through me, His Blessed Mother, your prayers will be answered. Here is a Crusade Prayer for your children. When recited every day, it will bring your children close to the Merciful Heart of Jesus.

Crusade Prayer (111)

To consecrate your children to Jesus Christ

O dear Mother of Salvation, I consecrate my children (name of child/children here) before your Son, so that He can bring them peace of spirit and love of heart.

Please pray that my children will be accepted into the Merciful Arms of your Son and keep them from harm.

Help them to stay true to the Holy Word of God especially in times, when they are tempted to turn away from Him.

Amen.

My request, on your behalf, for your beloved children, will be accepted by my Son, as a special Gift to me, His Mother, as I rise to fulfill my promise to my Son as my Mission to help save the souls of God’s lost children commences, at this time. My role as the Mother of Salvation has begun in earnest and special Gifts, through my intercession to grant God’s Mercy on sinners, will be given in abundance to all those who call on me.

Go in peace children. I, your beloved Mother of Salvation, will always respond to your call, when you request the salvation of souls.

Your beloved Mother

Mother of Salvation