Jezus Do Ludzkości

Nieliczni znajdują we Mnie pocieszenie. Choć czekam cierpliwie, to jednak oni nie przyjdą do Mnie

wtorek, 25 czerwca 2013 roku, godz. 20.45

Moja szczerze umiłowana córko, płyną dziś Moje Łzy, gdy zwiększa się nędza zła, które ujawnia się w sercach ludzi. Stali się tak twardzi, że w swoich sercach z kamienia nie zostawili miejsca dla Mnie, Jezusa Chrystusa, abym mógł odnaleźć w nich pocieszenie.

Moje Serce jest teraz ociężałe ze smutku z powodu chrześcijan, którzy odpadli od Prawdy i wszystkiego, czego ich nauczałem. Nieliczni znajdują we Mnie pocieszenie. Choć czekam cierpliwie, to jednak oni nie przyjdą do Mnie. Utworzyli mur, który oddziela ich ode Mnie, i powierzchownie wspominają Moją obietnicę Powtórnego Przyjścia. Jak bardzo zapomnieli, co mówiłem, co czyniłem, aby ich uratować, i co powiedziałem im w Księdze Mojego Ojca – aby wyczekiwali czasu, gdy się ono przybliża.

Moje bardzo biedne dzieci. Najpierw muszę obudzić w ich sercach miłość do Mnie, jeśli mają otrzymać pocieszenie i złagodzenie bólu w ich smutnych i trudnych próbach w tym życiu. Teraz, w tym czasie, muszą wyciągać ręce i wołać do Mnie, jeśli mam uczynić ich przejście bezbolesnym.

Nie jest Moim pragnieniem zadawanie cierpienia dzieciom Bożym. Ale odrzucając Prawdę Mojego Nauczania i Prawa ustanowione przez Mojego Ojca, będą wciągane do straszliwej walki z duchem zła, zanim Moje Miłosierdzie będzie mogło przyciągnąć ich w Moje Ramiona, kiedy będę ich ratował.

Jak mało mają w swoich sercach ufności wobec jednego prawdziwego Boga. Jak bardzo są lekceważący i jak szybko przyjmują fałsz, żeby zaspokoić swoją żądzę grzechu. Jakże są bezkrytyczni, gdy dla usprawiedliwienia grzechu przyjmują kłamstwa, które odpowiadają ich stylowi życia.

Wszystko, co usprawiedliwia grzech poprzez ludzki intelekt, jest jedyną drogą, którą wybierają, aby móc przeżywać swoje życie tak, jak zapragną. Prawda jest tak trudna do przełknięcia i ciężka do strawienia, bo muszą zostać złożone ofiary, jeśli chodzi o ciało, aby ją przyjąć. Kiedy tylko Prawda będzie przyjęta, gdy się to stanie, wymaga wielkiej odwagi i tylko ci, którzy posiadają Dar pokory, mogą naprawdę przyjąć ją z łatwością.

Ci, którzy szczerze szukają Prawdy Bożej, są często wprowadzani w błąd przez tych, którzy twierdzą, że głoszą Słowo Boże. Jedynym miejscem, w którym znajdziecie Prawdę, jest najświętsza Biblia i Moje święte Słowo przekazane w tych Orędziach. Moje Orędzia podtrzymują święte Słowo Boże, które zostało złożone w Księdze Mojego Ojca.

Niełatwo Mnie kochać, bo możecie przyjść do Mnie jedynie jako proste dzieci. Pozorne zachowania i wdzięki, które pokazujecie światu w waszym codziennym życiu, musicie odłożyć na bok. Możecie przyjść do Mnie jedynie jako proste, ufne dzieci. Musicie upaść przede Mną i prosić Mnie, abym was przyjął, kształtował, pomógł iść właściwą drogą do świętości i żebyście wtedy całkowicie Mi zaufali.

Gdy poddacie Mi wszystko, podniosę was, zabiorę wasz strach i zaniosę do Mojego Królestwa. Ale nawet wtedy, gdy Miłość Boża będzie w waszych duszach, ta droga okaże się trudna. Lecz będzie to tak, jakby pajęczyny zostały uprzątnięte, ponieważ gdy Prawda stanie się jasna, nie będziecie chcieli już iść żadną inną drogą. Bo to jest jedyna droga, która prowadzi do Raju, i to jest droga, którą musicie pójść, aby przyjść do Mnie, Jezusa Chrystusa. Ponieważ Ja Jestem Drogą.

Wasz Jezus

Very few find comfort in Me. I wait patiently and yet they will not come to Me

Tuesday, June 25th, 2013 @ 20:45

My dearly beloved daughter, My Tears flow today, as the wretchedness of evil, which has been manifested within the hearts of man, increases. So hardened have they become that their hearts of stone leave no room for Me, Jesus Christ, to find solace within.

My Heart heaves with sadness now, for Christians who have fallen away from the Truth and all I taught them. Very few find comfort in Me. I wait patiently and yet they will not come to Me. They have created a wall which separates them from Me and pay lip service to My Promise to come again. How they have forgotten what I said, what I did to save them and what I told them through My Father’s Book, to expect the time, when it draws close.

My poor, poor children. I need to awaken love for Me in their hearts, first, if they are to receive the comfort and ease of pain from their sorrowful and difficult trials in this life. They must hold out their arms and call on Me now, at this time, if I Am to make the transition painless for them.

I have no desire to inflict suffering on God’s children. But, by rejecting the Truth of My Teachings and the Laws laid down by My Father, they will be dragged into a terrible battle with the spirit of evil, before My Mercy can draw them into My Arms when I will save them.

How little trust they hold in their hearts, for the One True God. How flippant they are and how quickly they embrace falsehoods, in order to satisfy their lust for sin. How gullible they are when they accept lies, which suit their lifestyles, in order to justify sin.

Anything plausible, which justifies sin through human intellect, is the only route they choose, so that they can live their lives as they wish. The Truth is so difficult to swallow and it is hard to digest, in that sacrifices of the flesh have to be made in order to accept it. The Truth, if and when it is accepted, takes great courage and only those who have the Gift of Humility can truly embrace it with ease.

Those who genuinely seek the Truth of God are often misled by those who say that they proclaim the Word of God. The only place you will find the Truth is in the Most Holy Bible and in My Holy Word given to you through these Messages. My Messages uphold the Holy Word of God, as it is laid down in My Father’s Book.

Loving Me is not easy, for you can only come to Me as a simple child. Your airs and graces, which you present to the world in your day-to-day life, must be left to one side. You can only come to Me, as a simple, trusting child. You must lay before Me and ask Me to take you, mold you, help you to walk the right path to holiness and then to trust in Me completely.

Once you surrender all to Me, I will lift you, take away your fear and I will carry you towards My Kingdom. Even then, with the Love of God in your soul, you will find this path difficult. But, it will be as if the cobwebs have been cleared away, because once the Truth becomes clear there will be no other road you will wish to walk down. For this is the only road which will lead you to Paradise and that is the route you must take to come to Me, Jesus Christ. For, I Am the Way.

Your Jesus