Jezus Do Ludzkości

Będę czynił cuda na całym świecie, by udowodnić sceptykom, że to Ja, Jezus Chrystus, wysłałem Mojego proroka, aby przygotować was wszystkich na Moje Powtórne Przyjście

piątek, 7 czerwca 2013 roku, godz. 23.45

Moja szczerze umiłowana córko, wszyscy, którzy znają Prawdę i przyjmują proroctwa zawarte w Księdze Mojego Ojca, muszą uznać fakt, że On udzielił światu największego Miłosierdzia.

Teraz, gdy zbliża się czas Mojego Powtórnego Przyjścia, ci, którzy rozpoznają Mój Głos i którzy Mnie słuchają, muszą poświęcić swój czas, tak aby zapewnić, że będą rozpowszechniać Moje Słowo i modlić się o zbawienie wszystkich swoich braci i sióstr.

Moi umiłowani uczniowie, wylewane są na was Moje Łaski i musicie zachować pewność siebie, kiedy pomagacie innym przygotować się na Moje Powtórne Przyjście. Nawet wtedy, gdy obrzucają was przekleństwami, musicie zachować spokój. Ta Misja będzie najbardziej szkalowaną od czasu Mojego Ukrzyżowania, ale wiedzcie, że to jest Misja, która uratuje miliardy dusz.

To jest Mój Czas. Czas wyznaczony dla Mnie przez Mojego umiłowanego Ojca, tak jak zostało to uzgodnione. To jest czas na Moje Królestwo, gdy Nowe Niebo i Nowa Ziemia połączą się w jedno. Jak Wola Mojego Ojca spełnia się w Niebie, tak spełni się również na ziemi. Wszystko stanie się jednym. Skończą się nienawiść, cierpienie i moc zła. Wszelkie wysiłki, które teraz podejmujecie, aby ocalić własne dusze, i wasze modlitwy, aby ratować innych, będą tego warte, bez względu na to, jak to jest trudne. Pozwólcie im wrzeszczeć na was, biczować was, oczerniać, nazywać kłamcami i traktować okrutnie. Im bardziej będziecie cierpieć, tym więcej dusz przyprowadzicie do Mnie.

Wykułem tę ścieżkę i jest ona strzeżona przez wszystkich aniołów w Niebie. Wszystkie złe duchy będą wprowadzać zamęt, stawiać przeszkody i próbować powstrzymać was od podążania ku Mnie, ale to będzie nadaremne. One nie mogą Mnie zatrzymać w dotarciu do was ani w przyciąganiu was bliżej. Będą was miliardy. Ci, którzy nie chcą się teraz przygotować, z czasem to zrobią. Nie możecie pozwolić im spowalniać was, ponieważ czas jest krótki.

Każdy z was w Mojej Armii Reszty otrzyma szczególne Łaski i będę czynił cuda na całym świecie, by udowodnić sceptykom, że to Ja, Jezus Chrystus, wysłałem Mojego proroka, aby przygotować was wszystkich na Moje Powtórne Przyjście.

Wasz Jezus

I will create miracles all over the world to prove to the skeptics that it is I, Jesus Christ, Who has sent My prophet to prepare all of you for My Second Coming

Friday, June 7th, 2013 @ 23:45

My dearly beloved daughter, all of those who know the Truth and who accept the prophecies contained in My Father’s Book, must accept that He has granted the world the greatest Mercy.

Now that the time draws closer for My Second Coming, those who recognize My Voice and who listen to Me, must devote their time to ensure that they spread My Word and pray for the salvation of all their brothers and sisters.

My beloved disciples, My Graces are being poured over you and you must remain confident when helping others to prepare for My Second Coming. Even when they scream obscenities at you, you must remain calm. This Mission will be the most vilified since My Crucifixion, but know that it is the Mission which will save billions of souls.

This is My time. It is the time allocated to Me by My beloved Father, as agreed. It is the time for My Reign when the New Heaven and the New Earth will merge as one. Just as My Father’s Will is done in Heaven, so too will it be done on Earth. All will become one. Hatred, suffering and the power of evil will cease. Every effort you make now to salvage your own souls and your prayers to save others will be worth it, no matter how difficult it is. Let them roar at you, scourge you, abuse you, call you liars and treat you cruelly. The more you will suffer, the more souls you will bring to Me.

I have carved out this path and it is guarded by all of the angels in Heaven. Every evil spirit will cause disruption, create obstacles and try to stop you walking towards Me, but it will be useless. They cannot stop Me reaching out to you or drawing you closer. There will be billions of you. Those who refuse to prepare now will do so in time. You must not allow them to slow you down, for time is short.

Every one of you in My Remnant Army will be given special Graces and I will create miracles all over the world to prove to the skeptics that it is I, Jesus Christ, Who has sent My prophet to prepare all of you for My Second Coming.

Your Jesus