Jezus Do Ludzkości

Zamieszki będą widoczne w każdym zakątku ziemi i tylko ślepiec nie zdoła dostrzec zmian

poniedziałek, 19 listopada 2012 roku, godz. 9.00

Moja szczerze umiłowana córko, jest tylko jedna droga do Życia Wiecznego, a prowadzi ona przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Istnieje jednak wiele ścieżek, które prowadzą do Mnie. Wielu spośród tych, którzy idą za Moją Prawdą, będzie łatwiej niż tym, którzy znają Prawdę, ale nie oddają czci Bogu.

Moi wyznawcy, musicie zrozumieć, że ci z was, którzy znają Prawdę, ale którzy nie będą się angażować i pozwolą, aby Słowo Boże uznano za kłamstwo, będą za to odpowiadać przede Mną, waszym Jezusem.

Nigdy nie akceptujcie ustaw, które oddają cześć szatanowi. Poznacie w swoich sercach, które prawa mam na myśli, kiedy będą pokazywać je przed wami. Będą one bowiem budzić w was obrzydzenie, tak jak budzą obrzydzenie we Mnie.

Niech będzie wiadomo, że walka ze Słowem Bożym się rozpoczęła. Sposób, w jaki to się stanie, będzie dla was jasny.

Wiele zmian w Moich kościołach na ziemi, wiele prób wśród Moich wyświęconych sług, kłótnie między narodami oraz konflikt w Izraelu – wszystko wzrośnie w swojej intensywności, wszystko w tym samym czasie. Zamieszki będą widoczne w każdym zakątku ziemi i tylko ślepiec nie zdoła dostrzec tych wszystkich zmian wokół was. Każdy z was zostanie w jakiś sposób tym dotknięty, ale to wiedzcie.

Obiecałem, że będę z wami, kierując was na każdym zakręcie, łagodząc wasz ból przy każdym kamieniu, na który nastąpicie w waszych poszukiwaniach pokoju, miłości i harmonii. Trzymajcie się Mnie. Stańcie blisko Mojego Najświętszego Serca i pozwólcie Mi was wzmacniać. Wędrujcie po tej dżungli bólu i zamętu z wiarą w sercu i zaufaniem do Mnie, waszego Jezusa, a przetrwacie.

Nigdy nie pozwólcie waszemu sumieniu ani oddaniu Prawdzie Bożej ulec komukolwiek, bez względu na to, jak bardzo będzie się wydawał przekonujący. Nieważne, ile tak zwanych tolerancyjnych praw wam narzucą, abyście je przyjęli. Rozpoznacie w waszych sercach różnicę między prawdą a fikcją.

Wasz Jezus

Turmoil will be evident in every corner of the earth and only a blind man will fail to see the changes

Monday, November 19th, 2012 @ 09:00

My dearly beloved daughter, there is only one way to Eternal Life and that is through Me, Jesus Christ. There are, however, many paths which lead to Me.

Many who follow My Truth will find it easier than those who know the Truth but who do not pay homage to God.

My followers, you must understand that those amongst you who know the Truth, but who sit back and allow the Word of God to be deemed a lie, that you have a responsibility to Me, your Jesus.

Never accept laws, which honour Satan. You will know, in your hearts, which laws I mean when they are paraded before you. For then they will disgust you just as they disgust Me.

Let it be known that the battle against the Word of God has begun. The way in which this will happen will become clear to you.

Many changes in My Churches on earth; many trials amongst My sacred servants; rows between nations; and the conflict in Israel will all increase, in their intensity, all at the same time.

Turmoil will be evident in every corner of the earth and only a blind man will fail to see the changes all around you. Each of you will be affected in some way, but know this.

I have promised you that I will be with you, guiding you at every turn, easing your pain for every stone you step on in your quest for peace, love and harmony.

Keep by Me. Stand close to My Sacred Heart and allow Me to keep you strong.

Walk through this jungle of pain and confusion, with faith in your heart and trust for Me, your Jesus, and you will survive.

Never allow your conscience or commitment to the Truth of God to be swayed, for anyone, no matter how convincing they sound. No matter how many, so called tolerant, laws they force upon you so that you will accept them.

You will know, in your hearts, the difference between truth and fiction.

Your Jesus