Jezus Do Ludzkości

Wiele wydarzeń dotyczących kościołów, które oddają Mi cześć na świecie, zacznie być zauważalnych

środa, 14 listopada 2012 roku, godz. 20.30

Moja droga mistyczna oblubienico, Moja szczerze umiłowana córko, twoje próby dały ci nowe siły i żarliwość potrzebną do dotknięcia serc wielu. Jest to jeden ze sposobów, którymi będę dotykał dusze tych, którzy potrzebują Moich Łask. Uczynię to dzięki twojej pracy dla Mnie, tak aby nawrócenie mogło się szybko rozprzestrzeniać.

W tym czasie wiele wydarzeń dotyczących kościołów, które oddają Mi cześć na świecie, zacznie być zauważalnych.

Rozłam w Moim Kościele katolickim wkrótce będzie powszechnie widziany. Kiedy to nastąpi, stanie się to przy dużym poklasku dla tych, którzy oddzielili Prawdę Mojego Nauczania od przykazań ustanowionych przez Mojego Ojca. Planowanie i koordynacja tego wielkiego spisku zajęły jakiś czas, ale wkrótce ogłoszą oni podział na oczach światowych mediów.

Wielu, krzycząc na cały głos, przedstawia kłamstwa, nie tylko wymierzone w prawa ustanowione przez Moje Nauczanie. To, czego tak naprawdę chcą, to stworzenie nowego boga. Nowy figurant Mojego Kościoła będzie promowany jak polityczny przywódca w wyborach wysokiego szczebla. Oni sprawią, że będziecie skłonni uwierzyć, iż dawno wypowiedziane Słowa są kłamliwe. Następnie wam powiedzą, abyście nie wierzyli w nie. Zmienią obyczaje, według których żyli zgodnie z Moim Nauczaniem, a także sposób oddawania Mi czci. Będą teraz naciskać, aby odsunąć Moje Prawa na bok, i będą czcić prawa wytworzone przez nich samych.

Zmienią swoje uroczyste śluby, aby usprawiedliwić własny udział w budowie nowej świątyni – świątyni oddanej rządom fałszywego proroka. Wtedy nie będą już Moimi sługami, ponieważ odmienią swoją wierność i będą czcili fałszywego proroka. Wtedy będą oddawać cześć fałszywemu bogu według zupełnie nowej koncepcji, która pozwoli, aby niektóre prawa Boga zostały zniesione i zastąpione rzeczami nieprzyzwoitymi w Moich Oczach.

To jest Moje ostrzeżenie dla tych księży spośród was, którzy oderwą się od Kościoła katolickiego. Gdy przestaniecie Mi w pełni ufać, odwrócicie głowy, aby wierzyć w kłamstwa. Kiedy zaufacie kłamliwym władcom, popadniecie w straszny grzech. Zaczniecie oddawać cześć bestii, który będzie kalać Mój Kościół poprzez wbijanie korony cierniowej na Głowę Mojego Kościoła, Mojego prawdziwego świętego Wikariusza, papieża Benedykta.

Służąc bestii, będziecie strasznie cierpieć, bo pozbawicie Boga Jego dzieci. Powróćcie do swoich prawdziwych korzeni. Nie dopuśćcie, aby Mój Kościół został znieważony przez grzechy planowane przez ludzi, którzy chcą zniszczyć chrześcijaństwo i inne religie, które oddają cześć Mojemu Ojcu.

Wy, Moi wyświęceni słudzy, którzy łamiecie wasze święte święcenia, odrywacie swoje serca ode Mnie, podczas gdy ci oszuści będą kraść wasze dusze.

Największym grzechem, jaki zamierzacie wkrótce popełnić, jest oddanie czci fałszywemu bogu. Przyodziany w klejnoty, będzie uroczy, subtelny i z pozoru dobrze rozumiejący Nauczanie Księgi Mojego Ojca. Ulegniecie jego urokowi. Przeinaczy on Moje Nauczanie, tak że stanie się ono herezją.

Ta religia, tak odmienna od Prawdy Bożej, jest bezwartościowa. Jednak będzie ona miała zewnętrzny wdzięk, miłość i cudowność i będzie przybrana w nowe złoto i drogie kamienie, i to będzie przedstawiało ją jako nową jedną światową religię na wszystkie ołtarze.

Wam, gorliwi kapłani, to mówię. Cały czas będę wam błogosławił Łaskami zrozumienia Prawdy.

Te bożki przedstawiane wam jako Prawda są tylko z gliny. Są one przedmiotami wykonanymi z drewna. Są niczym. Nie mają żadnego znaczenia. Nie udzielają żadnych Łask. Bóg, jedyny prawdziwy Bóg, po prostu nie będzie obecny w ich kościołach. Tylko Bóg Żyjący może być obecny w Moich kościołach. Kiedy Bóg Ojciec zobaczy tę ostateczną zniewagę, wygna tych, którzy przywracają do życia te pogańskie praktyki. Wtedy zażąda On wyjaśnień od tych, którzy dokonują rozłamu w Jego świętym Kościele na ziemi – od tych właśnie sług, którzy z wyniosłością swobodnie odrzucili Słowo Boże.

Gdy staną przede Mną podczas Ostrzeżenia, będą wiedzieli, jak bardzo zranili Mojego Ojca. Żadna osoba ani wyświęcony sługa nie ma władzy, ponieważ jest tylko jeden Mistrz. Tylko jeden Bóg. Oni wprowadzają boga uczynionego przez człowieka. Choć on nie istnieje, to jednak będą Mi kraść Moje owce. Otrzymają wszelkie Łaski i będzie im okazane wiele cierpliwości. Jeśli się nie nawrócą, zostaną zniszczeni.

Każdy z was zapłaci za każdą duszę, która przez niego została dla Mnie utracona.

Wasz Jezus

A number of events regarding the Churches, which honor Me in the world, will begin to surface

Wednesday, November 14th, 2012 @ 20:30

My dear mystical spouse, My dearly beloved daughter, your trials have given you a new strength and the passion needed to touch the hearts of many.

This is one of the ways in which I will touch the souls of those who need My Graces. I will do this through your work for Me, so that conversion can spread quickly.

During this time a number of events regarding the Churches, which honour Me, in the world will begin to surface.

The schism in My Catholic Church will soon be made public.

When this is done it will be to the sound of applause for those who have separated the Truth of My Teachings from the Commandments laid down by My Father.

The planning and co-ordination of this grand scheme has taken some time, but soon they will announce the schism before the world’s media.

Many, shouting at the top of their voices present lies, not only against the laws laid down by My Teachings. What they really want is to create a new god. The new figurehead of My Church will be promoted as like any high profile election of political leaders.

They will make you want to believe that the Words of old are deceitful. Then they will tell you not to believe in them. They will change the ways in which they have lived My Teachings and change the way they honour Me.

They will now push My Laws to one side and will worship laws of their own making.

They will change their solemn vows to justify their participation in the building of a new temple – the new temple dedicated to the rule of the false prophet

Then they will no longer be servants of Mine, for they will switch allegiance and honour the false prophet.

Then they will worship a false god, a brand new concept, which will allow for certain laws of God to be abolished and replaced with obscenities before My Eyes.

This is My warning to those priests amongst you who will pull away from the Catholic Church.

When you stop trusting in Me fully, your heads will be turned to believe in lies. When you trust deceitful rulers you will fall into terrible sin. You will honour the beast, who will defile My Church by plunging the crown of thorns on the Head of My Church, My true Holy Vicar, Pope Benedict.

You will suffer terribly when you serve the beast, for you will be depriving God of His children. Turn back to your true roots. Do not allow My Church to be defiled by the sins planned by people who want to destroy Christianity and other religions, which honour My Father.

You, My sacred servants, who disobey your Holy Orders, cut off your hearts from Me, while these deceivers will steal your souls.

The biggest sin you are about to commit is to honour a false god. Dressed in jewels, he will be charming, subtle and with a seemingly good grasp of the Teachings of My Father’s Book. You will fall under his spell. He will twist My Teachings so they become heresy.

This religion, an alternative to the Truth of God, is worthless. Yet it will have an exterior of charm, love and wonder, and dressed with new gold and precious stones, it will feature as the new one-world religion on all altars.

To those faithful priests, I tell you this. I will bless you with the Graces to understand the Truth at all times.

Such idols, presented to you as the Truth, are but clay. They are made of wooden objects. They are nothing. They do not have any meaning. No Graces will be emitted. God, the One True God, will simply not be present in their churches. Only the Living God can be present in My Churches. When God the Father witnesses this final insult, He will exile those who bring alive these pagan practices. Then He will demand an explanation from those who cause the schism in His Holy Church on earth – these same servants who arrogantly dismiss the Word of God so casually.

When they face Me, during the Warning, they will know how they have hurt My Father. No person or sacred servant has control because there is only one Master. Only one God. They are introducing a man-made god. He does not exist, yet they will steal My flock from Me. They will be given every grace and shown much patience. If they do not repent, they will be destroyed.

Each of you will be repaid for every soul you have lost to Me.

Your Jesus