Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Tak jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak będzie ukrzyżowany także Jego Kościół na ziemi

czwartek, 2 sierpnia 2012 roku, godz. 22.06

Moja najdroższa córko, próba dla Kościoła Mojego Syna na ziemi już się rozpoczęła. Biczowanie, prześladowanie ma się wkrótce zacząć. Tak jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak będzie ukrzyżowany także Jego Kościół na ziemi. Ta próba już się dokonuje. Mój Syn został posłany, aby ratować ludzkość od ognia piekielnego. Pozwoliłem na Jego Śmierć na Krzyżu – straszliwe, bezwzględne okrucieństwo jako środek dla ofiarowania Moim dzieciom przyszłości. Ciało Mojego Syna stało się Jego Kościołem na ziemi. Jego kapłani i wyświęceni słudzy zajęli miejsce Jego apostołów.

Teraz, gdy On wraca, aby ponownie odkupić ludzkość i odzyskać Moje drogie dzieci, aby mogły wejść do Mojego Raju, historia się powtórzy. Mój Syn głosił Prawdę i zgromadził wielu ludzi, którzy podążali za Jego Nauczaniem, którzy nie wątpili w Jego Słowo.

Potem został zdradzony przez tych z Jego szeregów, którzy byli blisko Niego i Mu się poświęcili. Jego Kościół, Kościół katolicki, także został zdradzony wewnątrz swoich korytarzy. Doprowadziło do tego kuszenie szatana, a wielkie zło było odpowiedzialne za zgon Mojego Syna. Dzisiaj upadek Jego Kościoła rozpoczął się jakiś czas temu. Tak jak i Mojego Syna, opuściło go wielu wyznawców wiernych świętemu Słowu ustanowionemu przeze Mnie.

Następnie rozpoczęła się próba, w ramach której Mój Syn został oskarżony o herezję. Tak też Kościół Mojego Syna na ziemi cierpi ten sam los. Z powodu tych niegodziwców spośród nich, którzy popełnili ciężkie przestępstwa przeciwko ludzkości, wielu wiernych wyznawców opuściło Kościół. Kolejno opuścili Mojego Syna i odrzucili Jego Nauczanie.

Próba Kościoła Mojego Syna na ziemi sprawiła, że jego kapłani milczą, kiedy trzeba bronić Nauczania Mojego Syna. Boją się obrazić tych, którzy wyrzekają się Mojego Syna, z powodu grzechów tych, którzy są wśród nich. Kościół Mojego Syna stoi obecnie przed najcięższą próbą ze wszystkich, jakiej nie widziano od Ukrzyżowania Mojego Syna umiłowanego. Jego Kościół jest niemiłosiernie wyśmiewany nie tylko przez jego wrogów z zewnątrz, ale i przez wrogów od wewnątrz.

Korona Cierniowa zostanie teraz umieszczona na Głowie Kościoła Mojego Syna i niewielu z jego wyznawców będzie stać przy nim. Tak jak apostołowie Mojego Syna, z wyjątkiem Jana, opuścili Go podczas Jego procesu i egzekucji, tak też ci na wysokich stanowiskach w Watykanie opuszczą Mojego świętego Wikariusza. On, jako Głowa Kościoła katolickiego, zastanie zmuszony do przejścia straszliwą drogą w niesławie, bez żadnej winy z jego strony. Gdy będą go chłostać, poniżać i kiedy sprawią, że będzie wyglądał na głupiego, to nie na nim wyładują swoją złość. Uczynią to wobec Prawdy Kościoła, Kościoła chrześcijańskiego, ukształtowanego przez Ofiarę Mojego Syna, na którą będą wylewać swoją nienawiść.

Chrześcijaństwo będzie biczowane w każdym zakątku, w każdym narodzie, w każdym miejscu kultu, dopóki nie stanie się słabe z wycieńczenia. Gdy będzie prowadzone drogą na Kalwarię, tak jak Mój Syn był prowadzony, będzie związane i zabezpieczone sznurami, tak by sprawić, że ucieczka od udręczenia będzie niemożliwa. Potem, gdy wejdzie na wzgórze, zostanie obrzucone kamieniami, będą na nie pluli i będzie wyszydzane podczas całej drogi na szczyt. Następnie zostanie przybite do Krzyża.

Ci, którzy winią Kościół za jego grzechy przeciwko niewinnym, okażą mu przy tym mało współczucia, kiedy potępią Głowę Kościoła, Mojego Syna. Będą go obwiniać za grzechy innych spowodowane przez pokusy szatana. Kiedy przybiją Kościół Mojego Syna do Krzyża, wyślą setki strażników – tak jak sześciuset żołnierzy, którzy stali na Kalwarii, aby mieć pewność, że ani jedna cząsteczka Ciała nie uniknie kary. Ani jednemu słudze Jego Kościoła, który głosi wierność wobec niego, nie pozwolą uciec. Kiedy Kościół zostanie ukrzyżowany, zapewnią, że zostanie pozbawiony pożywienia i wody aż do swojego ostatniego tchu. Nigdzie się nie dostrzeże żadnego z jego uczniów, tak jak to było z apostołami Mojego Syna. Będą się ukrywać z lęku przed represjami.

Gdy będzie się wydawało, że jest to jego ostatnie tchnienie, wszystko ucichnie, aż radosne okrzyki tych, którzy ukrzyżowali Kościół, zagłuszą cały świat swoją fałszywą doktryną. Rozlegnie się głos nowej głowy kościoła – oszusta, fałszywego proroka. Wszyscy upadną z ulgą w dziękczynieniu wobec Mnie, Boga Najwyższego. Ponieważ będzie się wydawało, że zapowiada to nowy początek.

To wtedy Obecność Mojego Syna już dłużej nie będzie zaszczycała ołtarzy w tym kościele, bo tak być nie może. To wtedy Moja Ręka opadnie w upomnieniu, zsyłając karę. Wtedy rozpocznie się Bitwa Armagedonu. Wtedy przyjdę, poprzez Mojego Syna, aby ratować dusze. Nie odrzucajcie tego proroctwa. Nie ukrywajcie się za fałszywymi zabezpieczeniami, bo ten dzień musi nadejść. Ukrzyżowanie Kościoła Mojego Syna musi się dokonać z powodu Ostatecznego Przymierza.

Ale wtedy chwalebne Zmartwychwstanie Kościoła, Nowe Jeruzalem, otrze wszelką łzę, wszystkie cierpienia i wtedy nastanie Nowa Era. Przez cały czas ufajcie Mojemu Synowi. Nie lękajcie się, bo Ja Jestem waszym Ojcem i przyjdę odnowić ziemię i zebrać wszystkie Moje dzieci przez ten ostateczny cud przepowiedziany w Księdze Daniela.

Księga Prawdy jest wam teraz objawiana, dzieci, jak zostało to obiecane. Nie odrzucajcie Mojej Boskiej Interwencji, bo głoszę prawdę.

Bóg Najwyższy

God the Father: Just as My Son was crucified so, too, will His Church on earth be crucified.

Thursday, August 2nd, 2012 @ 22:06

My dearest daughter the trial of My Son’s Church on earth has already commenced.

The scourging, the persecution is about to begin.

Just as My Son was crucified so, too, will His Church on earth be crucified.

The trial is taking place now.

My Son was sent to save humanity from the fires of Hell.

His Death on the Cross, a terrible cruel atrocity, was permitted by Me as a means to offer My children a future.

My Son’s Body became His Church on earth. His priests and sacred servants took the place of His apostles.

Now, as He returns again to redeem mankind and claim My precious children, so that they can enter My Paradise, history will be repeated.

My Son preached the Truth and he gathered many people who followed His teachings who did not doubt His Word.

Then He was betrayed by those close to Him and devoted to Him within His ranks.

His Church, the Catholic Church, was also betrayed within its own corridors.

The temptation by Satan brought this about and a great evil was responsible for the demise of My Son.

In His Church today its demise commenced some time ago. As with My Son, many followers loyal to the Holy Word laid down by Me, deserted Him.

Then began the trial where My Son was accused of heresy. So too has My Son’s Church on earth suffered the same fate.

Through the wicked amongst them, who committed grave offenses against humanity, many loyal followers deserted the Church.

In turn they deserted My Son and discarded His teachings.

The trial of My Son’s Church on earth has rendered its priests silent when it comes to defending My Son’s teachings.

They are afraid of offending those who deny My Son because of the sins of those amongst them.

My Son’s Church now faces the greatest trial of all not seen since the Crucifixion of My Beloved Son.

His Church is being mocked unmercifully, not just by its enemies from outside but from its enemies within.

The Crown of Thorns will now be placed on the Head of My Son’s Church and few of his followers will stand by him.

Just as My Son’s apostles, with the exception of John, deserted Him during His trial and execution so, too, will those in high places within the Vatican desert My Holy Vicar.

He will, as Head of the Catholic Church, be forced to walk a terrible path in disgrace through no fault of his own.

While he will be whipped, sneered at and made to look foolish it is not he they will vent their rage at. It will be against the Truth of the Church, the Christian Church, formed because of My Son’s Sacrifice that they will pour out their hatred upon.

Christianity will be scourged in every crevice, in every nation, in every place of worship until it is weak with exhaustion.

As it will be led up the road to Calvary, just as My Son was led, it will be tied and secured with ropes to render it impossible to escape the torment.

Then, as it climbs the hill, it will be pelted with stones, spat upon and jeered at all the way to the top.

Then it will be nailed to the Cross.

Little sympathy will be shown for it by those who blame the Church for its sins against the innocent when they will condemn the Head of the Church, My Son.

They will blame Him for the sins of others caused by the temptation of Satan.

When they have nailed My Son’s Church to the Cross they will send hundreds of guards, just like the six hundred soldiers who stood on Calvary to ensure that not one morsel of Flesh escapes without punishment.

Not one servant of His Church, who proclaim loyalty to it, will be allowed to escape.

When the Church has been crucified, they will ensure that it is starved of food and water until its dying breath.

All its disciples, just as it was with My Son’s apostles, will be nowhere to be seen.

They will go into hiding for fear of reprisals.

In what will seem to be its dying breath, all will become silent until the cheer of those who crucified the Church will deafen the entire world with its false doctrine.

The voice of the new head of the church, the imposter, the False Prophet, will ring out.

All will fall in thanksgiving to Me, God the Most High, with relief. For this will seem to represent a new beginning.

It will be then that My Son’s Presence will no longer grace the altars within this church for this cannot be.

It will be then that My Hand, in chastisement, will fall in punishment.

This is when the Battle of Armageddon will begin.

This is when I will come, through My Son, to save souls.

Do not deny this prophecy.

Do not hide behind false securities for this day must come.

The Crucifixion of My Son’s Church must come about because of the Final Covenant.

But then the Glorious Resurrection of the Church, the New Jerusalem, will wipe out all the tears, all the suffering and then the New Era will come.

Trust in My Son at all times.

Never fear for I am your Father and I will come to renew the earth and gather all of My children in this final miracle foretold in the Book of Daniel.

The Book of Truth is now being revealed to you, children, as promised.

Do not reject My Divine intervention for I speak the Truth.

God the Most High