Jezus Do Ludzkości

Ja Jestem Kościołem. Kościół został założony przeze Mnie i nigdy nie umrze

sobota, 7 kwietnia 2012 roku, godz. 10.00

Moja szczerze umiłowana córko, w Kościele katolickim rozpoczęła się schizma, o której mówiłem.

Moje Nauczanie, które się nigdy nie zmieniło, odkąd Moje Pismo Święte zakończyło się Księgą Apokalipsy, jest teraz podważane.

Poprzez wieki było wiele podważania, opinii i ocen teologicznych dotyczących Mojego świętego Słowa. Wiele uznanych osobistości podważało polecenia i Nauczanie, które przekazałem ludzkości. Część Mojego Nauczania została skrytykowana, przeanalizowana, poszukiwano nowych interpretacji, a potem je przyjęto.

Było to jednak niepotrzebne, ponieważ prawda została dana ludziom poprzez proroków, którzy przyszli przede Mną, a potem przeze Mnie podczas Mojego Życia na ziemi.

Prawda nigdy się nie zmieniła. Prawda jest prosta.

Inne informacje, niezawarte w Piśmie Świętym, zostały dane poprzez wybrane dusze jako Dar dla świata z jednego tylko powodu. Aby pomóc wam rozważać Moją Ofiarę dla ludzkości oraz ukazać i przypomnieć wam o Miłości, którą mam w Sercu dla wszystkich dzieci Bożych.

Każde Boskie objawienie dane dzisiejszemu światu ma pomóc wam przygotować się do Życia Wiecznego.

Moje Nauczanie, uznane przez święty, powszechny i apostolski Kościół, jest teraz atakowane, co jest pierwszą z wielu prób, które doprowadzą do podziału Kościoła. Zostaną wprowadzone nowe przepisy, aby zadowolić współczesną opinię publiczną, tak aby siedzieli wygodnie z tymi, którzy z pychą w duszach odczuwają raczej potrzebę uspokojenia ludzkości niż okazania posłuszeństwa Nauczaniu Kościoła.

Ja Jestem Kościołem.

Kościół został założony przeze Mnie i nigdy nie umrze.

Wielu, zarówno tych wewnątrz, jak i spoza Kościoła, będzie próbowało rozbić jego struktury.

Módlcie się, aby Mój święty Wikariusz papież Benedykt XVI pozostał silny wobec opozycji, z którą ma teraz do czynienia.

Jest to rozmyślne usiłowanie utworzenia nowego kościoła przez tych, którzy są powiązani z fałszywym prorokiem. Ci przebiegli ludzie będą chcieli, abyście uwierzyli, że to będzie ten sam Kościół, ale on nie może nim być. Jak Mój Kościół – z nowym przepisami, przeinaczoną wersją tej prawdy, którą dałem światu – może Mnie reprezentować?

Nie może. To dlatego Mój Ojciec będzie kierował z Niebios Swoim Kościołem, prawdziwymi, wiernymi wyznawcami.

Będzie trzymał klucze aż do Powtórnego Przyjścia, kiedy Nowe Jeruzalem, jeden prawdziwy Kościół katolicki, powstanie z popiołów, by odzyskały go jako jedno wszystkie dzieci Boże, wszystkie religie, wszystkie wyznania.

To w ten sposób ma to mieć miejsce w pełnej i ostatecznej jedności w Nowej Erze Pokoju na ziemi.

Wasz umiłowany Jezus Chrystus

I Am the Church. The Church was founded by Me and it can never die

Saturday, April 7th, 2012 @ 10:00

My dearly beloved daughter, the schism I spoke of has begun in the Catholic Church.

My Teachings, which have never changed since My Holy Scriptures ended with the Book of Revelation, are now being challenged.

There have been a number of challenges, opinions and theological assessments of My Holy Word throughout the centuries.

Many fine men questioned the instructions and the Teachings, which I imparted to mankind.

Some of My Teachings were taken apart, analysed, new interpretations sought and then accepted.

Yet this has been unnecessary, for the Truth was given to man by the prophets who came before Me and then by Me during My time on Earth.

The Truth has never changed. The Truth is simple.

Other information, not contained in Holy Scripture was given, as a Gift to the world, through chosen souls, for one reason only. To help you contemplate on My Sacrifice for mankind and to show and remind you of the Love I hold in My Heart for all of God’s children.

Any Divine Revelations given to the world today are to help you prepare for Eternal Life.

My Teachings, honoured by the Holy Catholic and Apostolic Church, are now being attacked in the first of many challenges, which will result in the division of the Church.

New laws will be introduced to suit modern opinion and so that they sit comfortably with those who, with pride in their souls, feel a need to pacify mankind, rather than show obedience to the Teachings of the Church.

I Am the Church.

The Church was founded by Me and it can never die.

Many, including those from within, as well as from outside the Church, will attempt to break down its structure.

Pray that My Holy Vicar, Pope Benedict XVI, will remain strong amidst the opposition he now faces.

This is a deliberate attempt, by those connected with the false prophet, to create a new church.

These cunning people will have you believe it will be the same Church, but it cannot be.

How can My Church, with new laws, twisted versions of the Truth I gave to the world, represent Me?

It can’t. This is why My Father will direct His Church, the true, loyal believers, from the Heavens.

He will hold the keys, until the Second Coming, when the New Jerusalem will rise, the One True Catholic Church, out of the ashes to be reclaimed by all of God’s children, all religions, all creeds as one.

This is the way it was meant to be in full and final union in the New Era of Peace on Earth.

Your beloved Jesus Christ