Jezus Do Ludzkości

Wielkanoc to czas, kiedy Moją Śmierć na Krzyżu poprawnie się kontempluje

piątek, 6 kwietnia 2012 roku, godz. 22.20

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo Mnie pocieszasz w czasie, gdy jestem smutny. Jak bardzo obdarzasz Mnie miłością i pocieszeniem, których tak mocno pragnę od dusz. O, gdyby wszystkie dusze zjednoczyły się i splotły swoje serca z Moim, święta rodzina Boża byłaby w pełni zebrana. Dopiero gdy wszystkie dusze zostaną ocalone, Boska Wola Mojego Ojca się wypełni.

Wielkanoc to czas, kiedy Moją Śmierć na Krzyżu poprawnie się kontempluje, a Moje Zmartwychwstanie jest w pełni przyjęte ze względu na wolność, którą przynosi ludzkości.

Moje Zmartwychwstanie oznacza, że wy wszyscy, którzy Mnie kochacie i głosicie Moje święte Słowo, możecie także powstać z martwych.

Wszyscy ci, którzy umarli w stanie Łaski i w których upodobał sobie Mój Ojciec, również powstaną z martwych do Chwały w Dniu, w którym przyjdę sądzić. Dołączą oni do tych, którzy żyją nie tylko w ciele, ale także w Duchu Pana, i zostaną nagrodzeni Życiem Wiecznym.

Wielu ludzi nie rozumie Mojej obietnicy. Wszyscy ci, których imiona są zawarte w Księdze Życia, powstaną w ciele, umyśle i duszy, wolni od zepsucia cielesnego i w pełnej jedności ze Mną. Wszyscy ci wybrani będą żyć zgodnie z Boską Wolą Mojego Ojca. Będziecie żyli w miłości, pokoju i harmonii podczas Mojego chwalebnego Panowania na ziemi przez tysiąc lat. Połączycie się w Chwale z pierwszymi zmartwychwstałymi. Z tymi duszami, łącznie z waszą umiłowaną rodziną i przyjaciółmi, które zostały uznane za zdatne do wejścia do Mojego Nowego Raju na ziemi. To jest życie, którego musicie wszyscy szukać. Niech nie będzie wątpliwości.

Te biedne dusze, które nie są w stanie przyjąć prawdy o Moim Istnieniu ani o Mojej obietnicy, że będę sądził żywych i umarłych, będą wyrywać sobie włosy, gdy staną w obliczu straszliwego losu, czekającego ich, kiedy Prawda zostanie ujawniona.

Wy, wierzący, musicie również być ostrożni.

Wielu z was, którzy nie kochacie Mnie wystarczająco lub bierzecie Mnie za pewnik, popełniacie błąd, wierząc, że Moje Miłosierdzie nie zważa na grzechy, gdy nie ma żalu. Moje Miłosierdzie jest obfite, chcę obdarzyć Moimi Łaskami każdego grzesznika. Ale są tacy, którzy są zadowoleni z siebie, fałszywie zakładając, że ich wiedza o Moim Nauczaniu jest wystarczająca do ich zbawienia.

Są obojętni na Moją Miłość. Brakuje im wrażliwego serca, mają niewiele pokory w duszach i wierzą, że pewne grzechy nie są warte żałowania. To myślenie jest niebezpieczne i służy tylko dalszemu oddaleniu takich dusz ode Mnie.

Nie ma ani jednego grzechu na tyle małego, aby mógł być lekceważony. Rozgrzeszenie może być dane jedynie wtedy, kiedy żałujecie. Żałować możecie tylko wtedy, gdy jesteście wolni od pychy i pokorni w sercu.

Radujcie się, Moje dzieci, tą Wielkanocą. Jak Moja Śmierć na Krzyżu dała wam Dar Zbawienia, tak też Moje Zmartwychwstanie da wam Życie Wieczne, które od tak dawna było planowane przez Mojego Ojca Przedwiecznego.

Możecie się spodziewać bardzo wiele. Ponieważ obiecane wam Życie Wieczne oznacza właśnie dokładnie to – Życie Wieczne w ciele, umyśle i duszy.

Ważne jest, abyście się starali o to nowe życie i żebyście przygotowali swoje dusze.

Szatan i jego demony podejmą wszelki wysiłek, aby przekonać was, że Życie Wieczne w Moim Nowym Raju nie istnieje. Że Moje Powtórne Przyjście jest kłamstwem.

Kapłani, członkowie duchowieństwa i pobożni chrześcijanie będą ich pierwszym celem.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się do Mojego Ojca Przedwiecznego, aby chronił was Moją Najdroższą Krwią, tak by nikt z was nie oddalił się od Prawdy.

Wasz umiłowany Jezus Chrystus
Odkupiciel ludzkości

Easter is the time when My death on the Cross is contemplated properly

Friday, April 6th, 2012 @ 22:20

My dearly beloved daughter, how you console Me, in My time of sorrow. How you give Me the love and comfort I so desire from souls. Oh were all souls to unite and intertwine their hearts with Mine, God’s holy family would be fully complete. Only when all souls are salvaged will My Father’s Divine Will be done.

Easter is a time when My death on the Cross is contemplated properly and My Resurrection from the dead is fully acknowledged, for the freedom it brings humanity.

My Resurrection means that all of you who love Me and proclaim My Holy Word, can also be raised from the dead.

All those who have died in a State of Grace, and favoured by My Father, will also be raised in glory from the dead on the Day I come to Judge.

They will join those, who are alive not just in body, but in the Spirit of the Lord and be awarded Eternal Life.

Many people do not understand My Promise.

All those whose names are contained in the Book of Life will be raised body, mind and soul, free of bodily corruption and in full union with Me.

All those chosen, will live according to the Divine Will of My Father.

You will live in love, peace and harmony during my Glorious Reign on Earth for 1000 years.

You will join in glory, with the first resurrection of the dead. Those souls, including your beloved family and friends, who are deemed fit to enter My New Paradise on Earth.

This is the life you must all seek out. Let there be no doubt.

For those poor souls who cannot accept the Truth of My Existence or My Promise to Judge the living and the dead, they will tear their hair out when faced with the terrible fate, which will lie ahead of them when the Truth is revealed.

For those believers, you must also be careful.

Many of you who do not love Me enough or take Me for granted, making the mistake of believing that My Mercy ignores sins, where no remorse exists.

My Mercy is abundant, I want to lavish My Graces upon every sinner. But there are those, who are smug in the false assumption, that their knowledge of My Teachings is enough to save them.

They are indifferent to My Love. They lack a tender heart, have little humility in their souls and believe that certain sins are not worth repenting.

This thinking is dangerous and serves only to remove such souls from Me further.

There is not one sin so small that can be ignored. Absolution can only be given when you repent. You can only repent if you are free from pride and humble of heart.

Rejoice, My children, this Easter. Just as My death on the Cross gave you the Gift of salvation, it was My Resurrection from the dead that will also give you the Eternal Life, which has been planned by My Eternal Father for so long.

You have much to look forward to. For the Eternal Life promised to you, means just that – eternal life, in body, mind and soul.

It is important that you strive for this new life and that you prepare your souls.

Every effort will be made by Satan and his demons to convince you that Eternal Life in My New Paradise does not exist. That My Second Coming is a lie.

Priests, members of the clergy and devout Christians, will be the first target.

Pray, pray, pray to My Eternal Father to protect you with My Precious Blood so that not one of you strays from the Truth.

Your beloved Jesus Christ
Redeemer of Mankind