Jezus Do Ludzkości

Uważajcie teraz, bo człowiek pokoju przedstawi się światu

wtorek, 6 marca 2012 roku, godz. 15.20

Moja szczerze umiłowana córko, musisz nadal wypełniać Moje Święte polecenia i nie pozwól nikomu powstrzymywać cię w tej Misji, chociaż wciąż będziesz atakowana ze wszystkich stron.

Nigdy nie wątp w Moje Słowo, nawet jeśli nie rozumiesz, co Moje Orędzia oznaczają. Wszystko, co otrzymujesz, aby świat to usłyszał, zostało przepowiedziane, Moja córko. Jest sprawiedliwe, że ludzkość musi zrozumieć to, co jest zawarte w Księdze Jana. Wszystkie przepowiedziane rzeczy muszą nastąpić.

Uważaj teraz, ponieważ człowiek pokoju przedstawi się światu. Będzie postrzegany jako ten, który zaprowadzi pokój na Bliskim Wschodzie. Będzie to fałszywy pokój i jest to maska dla kłamstwa, którą ukaże dla ukrycia prawdziwego powodu tej nieprawdy, która jest popełniana.

Módlcie się za Mojego świętego Wikariusza, papieża Benedykta XVI, ponieważ stanie on w obliczu straszliwego prześladowania. Ten czas jest teraz bliski.

Módlcie się, wy wszyscy, ponieważ wasze modlitwy złagodzą srogość tych czasów, która może zostać zmniejszona.

Wiele nie jest znane o końcu czasów, Moja córko. Wielu jest przestraszonych i tak powinno być, ale tylko wtedy, jeśli ich dusze są nieczyste.

Wy w Świetle Boga, spodziewajcie się wiele, bo będzie to oznaczać wygnanie grzechu z ziemi.

Wreszcie wyłoni się przez Nowy Początek świat wypełniony Moim Boskim Światłem.

Nie minie wiele czasu, aż te rzeczy będą miały miejsce. Jedyne, co się liczy, to żeby wszystkie dzieci Boże dostrzegły prawdę na czas i się nawróciły.

W przeciwnym razie nie będą częścią Nowego Nieba i Nowej Ziemi, które się połączą, aby stać się jedno.

Ponieważ wtedy przyjdę sądzić.

A więc tylko ci, którzy uznają Mnie, swojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i Mojego Ojca Przedwiecznego, będą mieli życie.

Módlcie się wszyscy za swoje dusze. To jest wszystko, na czym potrzebujecie się właśnie teraz skupić, i zaufajcie Mi całkowicie.

Wasz Jezus

Watch now, as the man of peace will present himself to the world

Tuesday, March 6th, 2012 @ 15:20

My dearly beloved daughter, you must continue to carry out My Holy Instructions and let no man stop you in this Mission, although you will continue to be attacked on all sides.

Never doubt My Word, even when you do not understand what My Messages mean.

Everything you are being given for the world to hear has been foretold, My daughter.

It is just that mankind needs to understand what is contained in the Book of John.

All things foretold must come to pass.

Watch now, as the man of peace will present himself to the world.

He will be seen to create peace in the Middle East.

This will be a false peace and is a guise for the lie he presents, in order to hide the real reason for this untruth, which is being perpetrated.

Pray for My Holy Vicar, Pope Benedict XVI, for he will face a terrible persecution. This time is close now.

Pray, all of you, because your prayers will ease the severity of these times, which can be diluted.

Much is not known, My daughter, about the end times.

Many are fearful and so they should be, but only if their souls are unclean.

For those of you in the Light of God, you have much to look forward to, because it will mean the banishment of sin from the Earth.

At last the world will emerge in a new beginning filled with My Divine Light.

There is not much time before these things take place.

All that matters is that all of God’s children will see the Truth in time and convert.

Otherwise they will not be part of the New Heaven and the New Earth, which will merge to become one.

For then I will come to Judge.

So only those who acknowledge Me, their Saviour, Jesus Christ, and My Eternal Father, will have life.

Pray for all your souls. This is all you need to focus on right now and trust in Me completely.

Your Jesus