Jezus Do Ludzkości

Księga Prawdy jest objawiana tobie, siódmy posłańcu na koniec czasów

poniedziałek, 5 marca 2012 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, przychodzę dzisiaj, by cię pocieszyć w tym czasie udręk, które atakują cię z każdej strony.

Wiedzcie, że Jan Ewangelista otrzymał Księgę odpieczętowaną – Księgę Prawdy – aby teraz świat ją usłyszał, w tych czasach. Ta Księga została mu przekazana jako odpieczętowana, ponieważ Pieczęcie były już otworzone. Zostały one następnie zamknięte, aby jej treść nie została ujawniona, aż do końca. Nadszedł dla ciebie czas, aby otworzyć Księgę Prawdy i ujawnić zawartą w niej treść wszystkim dzieciom Bożym, aby przygotować ich dusze do Życia Wiecznego.

Księga Prawdy jest objawiana tobie, siódmy posłańcu na koniec czasów.

Na dźwięk twojego głosu prawda ostatecznie zostanie ujawniona i tajemnice zawarte w Księdze Apokalipsy zostaną zaprezentowane niewierzącemu światu.

Ale nie na długo, pomimo odstępstwa, które dotknie nie tylko wierzących, ale także wyświęconych sług w Kościele. Czas Wielkiej Spowiedzi jest bliski. Kiedy to będzie miało miejsce, nastąpi wielkie nawrócenie na całym świecie. Będzie wtedy głód prawdy zawartej w odpieczętowanej Księdze, obiecanej światu na koniec czasów.

Jesteś tym posłańcem, który otrzymał zadanie nie tylko przygotowania świata na zbawienie dusz, ale który także ogłosi Moje Panowanie.

Wasz umiłowany Jezus

The Book of Truth is being revealed to you, the seventh messenger for the end times

Monday, March 5th, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter, I come today to comfort you in this time of torment, which assails you on every side.

Know that John the Evangelist was given the unsealed Book – the Book of Truth – for the world to hear now in these times.

This Book was given to him no longer sealed for the Seals were already opened. They were then closed and not to be revealed until the end.

This time has come for you to open the Book of Truth and reveal the contents therein for all of God’s children to prepare their souls for Eternal Life.

The Book of Truth is being revealed to you, the seventh messenger for the end times.

By the sound of your voice, the Truth will finally be revealed and the mysteries contained in the Book of Revelation will be presented to a disbelieving world.

But not for long, despite the apostasy, which will not only affect believers, but those sacred servants within the Church. The time for the Great Confession is close.

Once this takes place, great conversion will occur throughout the world.

Then they will be hungry for the Truth contained in the unsealed Book promised to the world for these, the end times.

You are the messenger who has been given the task not only to prepare the world for the salvation of souls, but who will also announce My Reign.

Your beloved Jesus