Jezus Do Ludzkości

Kościół katolicki i Dom Izraela będą prześladowane

niedziela, 4 marca 2012 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, tuż przed tobą jest czas na otwarcie Pieczęci, co doprowadzi do tego, że otworzysz Siódmą Pieczęć.

Z powodu twoich modlitw wiele spustoszenia jest oddalane. Wy, Moi wyznawcy, przyjmujecie Mój Krzyż i jednoczycie się z Niepokalanym Sercem Mojej Matki, gdy maszerujecie ku Mojemu chwalebnemu Królestwu. Gdy fałsze i nieprawości świata narastają, tak też stanie się z wiarą tych, którzy prowadzą Moją Armię.

Kościoły będą prześladowane. To znaczy Kościół katolicki oraz Dom Izraela.

Wielu będzie zadowolonych. Te dwie religie będą dręczone i podejmie się wszelkie starania, zarówno na zewnątrz jak i od wewnątrz, aby wykorzenić wszelkie ich ślady. Będzie wielka radość na całym świecie, kiedy one upadną. Wielu będzie uważać je za zniszczone. Ludzie będą wtedy lekceważyć ich zwłoki.

Ale to będzie pochopne. Ponieważ ponownie powstaną, aby utworzyć Nowe Niebo i Nową Ziemię, gdy Bramy Mojego Raju zostaną otwarte. Nikt nie potrafi zgładzić i nie zgładzi Mojego wybranego ludu na ziemi.

Mogą zadawać ból, tortury, śmierć i niszczyć te same budowle i świątynie, które zostały postawione przez nich, by czcić Mojego Ojca. Ale oni potem powstaną i odzyskają swoje prawowite trony, gdy będą panować ze Mną w Raju.

Nigdy nie odrzucajcie Boga.

Nigdy nie odrzucajcie Jego kościołów, bo jeśli to uczynicie, będziecie podążać drogą oszustwa do wiecznego potępienia.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

Catholic Church and House of Israel will be persecuted

Sunday, March 4th, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter, the time for the opening of the Seals, which will result in you opening the Seventh Seal, is almost upon you.

Because of your prayers, much upheaval is being averted.

You, My followers, are accepting My Cross and you will unite with the Immaculate Heart of My Mother, as you march towards My Glorious Kingdom.

As the falsities and depravities of the world escalate, so too will the faith of those who lead My Army.

The churches will be persecuted. Namely, the Catholic Church and the House of Israel.

Many will be pleased. These two religions will be tormented and every effort, both externally and within, will be made to eradicate any trace of either.

There will be great rejoicing around the world when they have fallen.

Many will consider them to be destroyed. People will then ignore their corpses.

But this would be foolish. For they will rise again to form the New Heaven and the New Earth as the Gates of My Paradise are opened. No one can nor will destroy My chosen people on Earth.

They may inflict pain, torture, death, and demolish the very buildings and temples set up by them to honour My Father.

But, then they will rise and reclaim their rightful thrones, when they will reign with Me in Paradise.

Never reject God.

Never reject His churches, for if you do you will be following the path of deceit to eternal damnation.

Your Saviour
Jesus Christ