Jezus Do Ludzkości

Połączcie się, gdy wchodzimy do Bram Nowego Raju

czwartek, 1 marca 2012 roku, godz. 19.55

Moja szczerze umiłowana córko, wiele Moich dzieci zostanie teraz uratowanych z powodu modlitw i cierpienia Moich umiłowanych wyznawców, których miłość do Mnie przewyższa tę znaną większości ludzi.

W tym intensywnym okresie opieram się i polegam na Moich wyznawcach, aby pomogli Mi ratować dusze.

Wiele z tych dusz nie przetrwa aktu Mojego Bożego Miłosierdzia i umrze w grzechu śmiertelnym.

Tak wielu z was odpowiedziało na Moje wezwanie z takim posłuszeństwem i hojnością serca. Przynosicie Mi wielką pociechę. Błogosławię was, Moi drodzy wyznawcy, i proszę was, byście nadal modlili się za dusze innych.

Cała ludzkość otrzyma wkrótce Dar Mojego Miłosierdzia.

Nikomu nie uda się nie zrozumieć Prawdy Mojego Istnienia. Ale nie wszyscy będą chcieli Mnie przyjąć, nawet kiedy Prawda zostanie im objawiona.

To są te dusze, za którymi tęsknię. To są te zagubione dusze, za którymi Moja umiłowana Matka wylewa Łzy. Są to grzesznicy, których musicie Mi pomóc uratować, ponieważ chcę zbawić wszystkie dzieci Boże.

Módlcie się i połączcie się, aby pomóc Mi przyciągnąć każdą duszę, gdy wchodzimy do Bram Nowego Raju.

Modlitwa Krucjaty 35
Modlitwa za dusze, aby weszły do Raju

O mój Jezu, dopomóż mi, abym pomógł Ci ocalić resztę Twoich dzieci na ziemi.

Modlę się, byś poprzez Swoje Miłosierdzie wybawił dusze od ducha ciemności.

Przyjmij moje doświadczenia, cierpienia i smutki w tym życiu dla ocalenia dusz przed ogniem piekielnym.

Napełnij mnie Łaskami, abym ofiarował Ci te cierpienia z miłością i radością w sercu, abyśmy wszyscy złączyli się jako jedno w miłości do Trójcy Świętej i żyli z Tobą jako jedna święta rodzina w Raju.

Amen.

Dzieci, wiecie, jak bardzo was kocham. Wy, którzy Mnie znacie, zrozumiecie głębię Mojego bólu i cierpienia z powodu pewnej liczby osób, które odrzucają Moją Rękę Miłosierdzia. Tylko wy, poprzez wasze modlitwy, możecie pomóc tym duszom i przez to przyniesiecie Mi pocieszenie, którego pragnę.

Trzymajcie się teraz blisko Mnie. Nie potrwa to długo.

Bądźcie cierpliwi i módlcie się.

Odetchnijcie, poczujcie Moją Miłość.

Wszystko będzie dobrze.

Wasz umiłowany Jezus Chrystus

Join together as we enter the Gates of the New Paradise

Thursday, March 1st, 2012 @ 19:55

My dearly beloved daughter, many of My children will now be saved, because of the prayers and suffering of My cherished followers, whose love for Me exceeds that known to much of mankind.

In this period of intensity, I hold out and rely on My followers to help Me to save souls.

Many of these souls will not survive the Act of My Divine Mercy and will die in mortal sin.

So many of you have responded to My Call with such obedience and generosity of heart.

You bring Me great comfort.

I bless you, My dear followers, and ask you to continue to pray for the souls of others.

All of humanity will be given the Gift of My Mercy shortly.

Not one will fail to understand the Truth of My Existence. But not all will want to embrace Me even when the Truth is revealed to them.

They are the souls I pine for.

These are the lost souls for whom My beloved Mother spills tears.

These are the sinners you must help Me save, because I want to save all of God’s children.

Pray and join together to help Me draw every single soul together, as we enter the Gates of the New Paradise.

Crusade Prayer (35)

Prayer for souls to enter Paradise

“O my Jesus, help me to help You salvage the remnants of Your children on Earth.

I pray that You will, through Your Mercy, salvage souls from the spirit of darkness.

Accept my trials, sufferings and sorrows in this life to save souls from the fires of Hell.

Fill me with the Graces to offer You these sufferings with love and joy in my heart so that we will all unite, as one, in love for the Blessed Trinity and live with You, as one holy family, in Paradise.

Amen.”

Children, you know how much I love you.

You who know Me will understand the depths of My Pain and suffering, because of the number of people who reject My Hand of Mercy.

Only you, through your prayers, can help these souls and so bring Me the comfort I desire.

Keep close to Me now.

It won’t be long.

Be patient and pray.

Relax, feel My Love.

All will be well.

Your beloved Jesus Christ