Jezus Do Ludzkości

Nie szukam nikczemnych, aby ich z łatwością zniszczyć. Moim jedynym pragnieniem jest uratowanie ich wszystkich

niedziela, 11 maja 2014 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, Moim najgorętszym życzeniem jest przyniesienie miłości, pokoju i szczęścia wszystkim dzieciom Bożym. Nigdy nie pragnę zemsty, bez względu na to, jak złe są uczynki ludzi. Ani nie staram się nikogo poniżać, choć oni mogą poniżać innych w Moje Imię. Nigdy nie staram się niszczyć dobrego imienia człowieka, gdy jest on przyczyną wielu zniszczeń na świecie. Nie szukam nikczemnych, aby ich z łatwością zniszczyć. Moim jedynym pragnieniem jest uratowanie ich wszystkich. Miłuję dusze wszystkich dzieci Bożych. Stale ich szukam. Staram się przyciągnąć ich do Siebie. Szukam nawet tych, którzy nie przyjmują Mojego Istnienia, każdego dnia. Daję odczuć Moją Obecność w ich życiu, wypełniając ich dusze miłością do innych, wykorzystując dobroć, która w nich jest, tak aby mogła ona zwyciężać negatywne myśli, czyny i akty.

Niektóre dusze są naturalnie otwarte na Mnie i raduje Mnie ich wielkoduszna odpowiedź i czułe serca. Inni stawiają barierę między sobą a Mną, tak że trudno jest Mi dotknąć ich dusz. Ale będę wciąż próbował zdobyć te dusze na wiele różnych sposobów, dopóki nie będę mógł otworzyć ich serc na Moc Bożej Miłości.

Miłość jest siłą napędową, która prowadzi do wszystkich dobrych rzeczy. Miłość jest obecna w każdym dziecku Bożym od chwili jego narodzin. Boży Dar miłości pomaga ludzkości pokonać złego ducha. Gdy Bóg interweniuje i zwiększa miłość w duszy, czyni tak, aby bronić Swoje dzieci od niegodziwości szatana. Miłość jest silniejsza niż nienawiść, choć nienawiść jest cierpliwa. Szatan, pełen nienawiści do ludzkości, nie ma żadnego rodzaju miłości, z wyjątkiem miłości własnej. On atakuje ludzkość, zasiewając nienawiść wewnątrz dusz, które zostały osłabione z powodu grzechu. Nienawiść znajdzie gotowy dom w duszach tych, którzy są zazdrośni, pełni pychy, samotni i zagubieni. Szatan nigdy nie będzie kusił do nienawiści, przedstawiając ją duszy jako to, czym ona jest. Będzie natomiast zawsze kusił duszę poprzez grzech pychy to jest jego pierwsza taktyka. Dusza będzie doprowadzona do przekonania, że musi się obrazić, ponieważ nakazują jej to jej własne potrzeby, bo ona wie to najlepiej i że przy tym robi coś dobrego.

Miłość Boga rozszerza się w tym czasie wśród wszystkich Jego dzieci. Czyni tak z powodu Swojego Miłosierdzia. Zwiększa On miłość w ludzkich sercach, aby pomóc ludzkości w walce z nienawiścią, która wkrótce się na świecie spotęguje, kiedy serca ludzi staną się zimne jak głaz.

Proszę, abyście odmawiali tę Modlitwę Krucjaty o poszukiwanie w tym czasie Miłości Boga.

Modlitwa Krucjaty 149
O poszukiwanie Bożej Miłości

O Jezu, napełnij mnie Bożą Miłością.

Napełnij mnie Swoim Boskim Światłem i zalej mnie Miłością, której potrzebuję, by rozsiewać ziarno Bożego Miłosierdzia wśród wszystkich narodów.

Pozwól, abym szerzył Twoją Boską Miłość wśród tych wszystkich, których spotykam.

Roztaczaj Swoją Miłość, aby opadła na wszystkie dusze, wszystkie wiary, wszystkie wierzenia, wszystkie narody – jak mgła, aby w radosnym uniesieniu zjednoczyć wszystkie dzieci Boże.

Pomóż nam szerzyć Miłość Bożą, tak aby mogła pokonać i pokonała całe zło na świecie.

Amen.

Zawsze utożsamiajcie miłość z Obecnością Boga. Wiedzcie, że tylko miłość może przyprowadzić do Mnie dusze. Wiedzcie, że tylko miłość może pochodzić od Boga. Tylko miłość ma moc, aby przynieść pokój, zadowolenie i jedność między narodami. Nienawiść pochodzi od szatana i gdziekolwiek stajecie się jej świadkami, musicie odmawiać tę powyższą Modlitwę o poszukiwanie Bożej Miłości. Pamiętajcie, miłość zwycięży wszystko, dlatego że pochodzi od Boga.

Wasz Jezus

I do not seek out the wicked to destroy them easily. My only desire is to save them all

Sunday, May 11th, 2014 @ 18:00

My dearly beloved daughter, My dearest wish is to bring love, peace and happiness to all of God’s children. Never do I desire revenge, no matter how evil the deeds of men are. Nor do I seek to cause humiliation to anyone, although they may humiliate others in My Name. I never seek to ruin a man’s reputation when he is the cause of much destruction in the world. I do not seek out the wicked to destroy them easily. My only desire is to save them all. I cherish the souls of every one of God’s children. I constantly seek them out. I try to draw them to Me. Even those who do not accept My Existence are being sought out by Me every day. I make My Presence felt in their lives by filling their souls with love for others, by drawing on the goodness within them, so that it can conquer negative thoughts, deeds and acts.

Some souls are naturally receptive to Me and I delight in their generous response and tender hearts. Others have a barrier between themselves and Me, so that I find it difficult to touch their souls. But, I will keep trying to reach that soul in many different ways, until I can open their hearts to the Power of God’s Love.

Love is the driving force which leads to all good things. Love is present in every child of God from the moment they are born. God’s Gift of love helps humanity to conquer the evil one. When God intercedes and increases love in a soul, He does this to defend His children against the wickedness of the devil. Love is more powerful than hatred, but hatred is patient. Satan, full of hatred for humanity, has no love of any kind, except for himself. He infests humanity by planting hatred within souls who have been weakened because of sin. Hatred finds a ready home in the souls of those who are jealous, full of pride, lonely and confused. Satan will never tempt a soul into hatred by presenting it to the soul for what it is. Instead, he will tempt the soul through the sin of pride, always, as his first tactic. The soul will be led into believing that he must take umbrage because his own needs dictate that, because he knows best and that he is doing a good thing.

God’s Love is spreading amongst all of His children at this time. He does this out of His Mercy. He will increase the love within the hearts of man to help humanity fight against the hatred which will soon intensify in the world, when men’s hearts will become cold as stone.

I ask that you recite this Crusade Prayer to seek God’s Love at this time.

Crusade Prayer (149)

To seek God’s Love

O Jesus, fill me with the Love of God.

Fill me with Your Divine Light and flood me with the love I need to spread the seed of God’s Mercy amongst all nations.

Allow Your Divine Love to be spread by me amongst all those with whom I come into contact.

Spread Your Love, so that it alights upon all souls, all faiths, all creeds, all nations – like a mist to enrapture all God’s children in unity.

Help us to spread God’s Love, so that It can and will conquer all evil in the world.

Amen.

Always equate love with the Presence of God. Know that only love can bring Me souls. Know that only love can come from God. Only love has the power to bring peace, contentment and unity among nations. Hatred comes from Satan and wherever you witness it, you must recite the Prayer above to seek out God’s Love. Remember love will conquer all because it comes from God.

Your Jesus