Jezus Do Ludzkości

Raj stworzony przez Mojego Ojca dla Jego dzieci ma w końcu do nich powrócić w całej swojej pierwotnej Chwale

niedziela, 16 marca 2014 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy poprzez Moje Narodziny Słowo stało się Ciałem, oznaczało to, że święte Słowo Boga zmaterializowało się tak, jak to zostało przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca.

Słowo Boże jest bardzo jasne i się nie zmienia. Będzie trwało przez wieczność. Każdy, kto rozrywa Słowo Boże i dopasowuje je do potrzeb własnych lub innych ludzi, jest winny herezji. Kiedy przyszedłem na świat, dzieci Boże – szczególnie Jego uczeni słudzy w Jego świątyniach na ziemi – znali proroctwa zawarte w Księdze Mojego Ojca. Nie było tajemnicą, że Mój Ojciec wyśle Swojego Mesjasza, aby odkupił ludzkość, i tego faktu nauczano w świątyniach, a także był on włączony do każdego czytania Pisma Świętego. Wszystko, co pochodzi od Mojego Ojca, jest prawdą. On nie kłamie. Słowo Boże jest odciśnięte w kamieniu. To, co Mój Ojciec powiedział na początku, stanie się. To, co On obiecał, spełni się, niezależnie od tego, czy ludzkość zaakceptuje ten fakt, czy nie.

Mój Ojciec dał światu Swoje Słowo, a następnie Swoje Ciało, przez Moje Narodzenie – Jego Syna Jedynego, Jezusa Chrystusa – a następnie obiecał człowiekowi Zbawienie Wieczne. Każde Słowo zawarte w Piśmie Świętym, jak zostało ono podane w pierwotnej formie, łącznie z Księgą Apokalipsy, jest prawdą. Dlatego obietnica Mojego Ojca dana światu, że ponownie pośle Swego Syna – tym razem jednak, aby sądzić żywych i umarłych – nigdy nie może zostać odrzucona. Okres przed tym wielkim Dniem będzie burzliwy, a szczegóły czasu przygotowania do Mojego Powtórnego Przyjścia są zawarte w Księdze Apokalipsy, jak zostały podyktowane Janowi przez anioła Pańskiego.

Kiedy się mówi, że się uznaje jedną część Księgi Mojego Ojca, a nie przyjmuje innej, oznacza to odrzucenie Słowa Bożego. Nie można przyjąć jednej części Prawdy i twierdzić, że reszta Słowa Bożego jest kłamstwem. Księga Prawdy została przepowiedziana Danielowi, a następnie podana w częściach Janowi Ewangeliście. Wiele z tego, co jest zawarte w Księdze Apokalipsy, dopiero ma nastąpić. Wiele osób boi się jej zawartości i będzie się starało odrzucić ją, ponieważ prawda jest gorzką pigułką do przełknięcia. A jednak, kiedy prawda zostanie przyjęta, będzie czymś, dzięki czemu będziecie mogli dużo lepiej pojmować, bo wraz z nią przyjdzie jasność. Jasność oznacza, że będziecie mogli się przygotować łatwiej i ze spokojem w duszy i radością w sercu, skoro będziecie wiedzieli, że Ja przychodzę odnowić świat. Będziecie wiedzieli, że Raj stworzony przez Mojego Ojca dla Jego dzieci ma w końcu do nich powrócić w całej swojej pierwotnej Chwale.

Żaden człowiek nie może naprawdę zrozumieć Księgi Apokalipsy, ponieważ nie wszystkie wydarzenia są zapisane w szczegółach lub w kolejności, a i nie miała ona być zrozumiała. Ale wiedzcie o tym. Możecie być pewni, że to jest okres, kiedy panowanie szatana dogorywa, a gdy dobiega końca, to szatan będzie wymierzał Mi wszelkie ciosy. Będzie to robił przez przenikanie do Mojego Kościoła na ziemi od wewnątrz. Ukradnie Mi dusze i zbezcześci Moje Ciało, Najświętszą Eucharystię. Jednak Ja jestem Kościołem i będę prowadził Mój lud. Szatan nie może Mnie zniszczyć, bo jest to niemożliwe. Może on jednak zniszczyć wiele dusz, zwodząc je tak, by uwierzyli, że on jest Mną.

Tak jak świat został przygotowany na Moje Pierwsze Przyjście, tak też teraz jest przygotowywany na Moje Powtórne Przyjście. Wy, którzy się sprzeciwiacie Mi w Moich wysiłkach ratowania dusz i którzy oddajecie hołd Moim wrogom, wiedzcie to. Nigdy nie pokonacie Mocy Boga. Nigdy nie zniszczycie Słowa. Nigdy nie zbezcześcicie Mojego Ciała i nie pozwolę wam dłużej pozostać w pozycji stojącej.

Gdy spełniają się proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy, nigdy nie wolno wam rozpaczać, bo możecie mieć pewność, że Miłość Boga do Jego dzieci oznacza, że surowo potraktuje On Swoich wrogów i będzie się starał przyprowadzić wszystkie Swoje dzieci, które rozpoznają Mnie, Jego Syna Jedynego, do Jego Boskiej Przystani Pokoju. I podczas gdy wrogowie Boga będą kradli dusze wielu, przez pozory wdzięku oraz oszustwa, wielu ludzi wyleje pogardę dla prawdziwego Słowa Boga.

Wy, którzy jesteście pobłogosławieni widzeniem, nie bójcie się Moich wrogów, lecz Gniewu Bożego, gdy zstępuje na tych, którzy próbują kraść dusze tych, którzy nie pojmują, co się dzieje.

Miłość Boża jest wszechmocna, a Jego wierność, by ocalić każdą osobę, jest nieskończona. Ale Jego kara dla Jego wrogów jest sroga, bo jest ostateczna.

Wasz Jezus

The Paradise, created by My Father for His children, is to be returned to them, finally, in all its original Glory

Sunday, March 16th, 2014 @ 18:00

My dearly beloved daughter, when the Word was made Flesh, through My birth, this meant that the Holy Word of God materialized, as prophesied in My Father’s Book.

The Word of God is very clear and it does not change. It will last for eternity. Anyone who tears the Word of God apart and amends it to suit himself, or others, is guilty of heresy. When I came into the world, God’s children – and especially His learned servants in His Temples on Earth – knew the prophecies contained in My Father’s Book. It was no secret that My Father was sending His Messiah to redeem mankind and this fact was taught in the temples and included in every reading of the Holy Scriptures. Everything, which comes from My Father, is the Truth. He does not lie. The Word of God is cast in stone. What My Father said in the beginning will happen. What He promised will be fulfilled, irrespective as to whether mankind is accepting of the fact or not.

My Father gave the world His Word, then His Flesh, through My birth – His only Son Jesus Christ – and then promised man Eternal Salvation. Every Word contained in the Holy Bible, as it was given in its original format, including the Book of Revelation, is the Truth. Therefore, My Father’s Promise to the world that He would send His Son again – only this time to judge the living and the dead – must never be rejected. The period before this Great Day will be a turbulent one and details of the time leading up to My Second Coming are contained in the Book of Revelation, as dictated to John by the Angel of the Lord.

To say that you accept one part of My Father’s Book and not the other is to deny the Word of God. You cannot accept one part of the Truth and declare the rest of the Word of God to be a lie. The Book of Truth was foretold to Daniel and then given in parts to John the Evangelist. Much of what is contained in the Book of Revelation is still to unfold. Many people fear its contents and, as such, will try to deny them, for the Truth is a bitter pill to swallow. And yet, the Truth, when it is accepted, is something you can grasp much more easily because with it comes clarity. Clarity means that you can prepare more readily and with peace in your soul and joy in your heart, because you know that I Am coming to renew the world. You will know that the Paradise created by My Father, for His children, is to be returned to them, finally, in all its original Glory.

No man can truly understand the Book of Revelation, for not every event is recorded in detail or in sequence, nor is it meant to be. But know this. You can be sure that this is the period when Satan’s reign dies and as he reaches the end, he will inflict every punishment upon Me. He will do this by infiltrating My Church on Earth from within. He will steal souls from Me and desecrate My Body, the Holy Eucharist. But I Am the Church and I will lead My people. Satan cannot destroy Me, for this is impossible. He can, however, destroy many souls by deceiving them into believing that he is Me.

Just as the world was prepared for My First Coming, so also is it now being prepared for My Second Coming. To those who oppose Me, in My Efforts to save souls and who embrace My enemies, know this. You will never defeat the Power of God. You will never destroy the Word. You will never desecrate My Body and be allowed to stay standing.

When the prophecies, which are contained in the Book of Revelation, unfold, you must never despair, for be assured that the Love of God for His children means that He will deal with His enemies harshly and strive to bring all of His children, who recognise Me, His only Son, into His Divine Haven of Peace. And while the enemies of God will steal the souls of many, through a veneer of charm and deceit, many people will pour scorn on the True Word of God.

For those who are blessed with vision, fear not My enemies, but the Wrath of God, as it descends on those who try to steal the souls of those who are none the wiser as to what is taking place.

God’s Love is Almighty and His Allegiance to the survival of every person is infinite. But His Punishment upon His enemies is as fierce as it is final.

Your Jesus