Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Pamiętajcie, że szatan nienawidzi tej Misji, bo przez nią straci miliardy dusz

piątek, 31 stycznia 2014 roku, godz. 15.27

Moje drogie dzieci, nie pozwólcie, aby nienawiść do tej Misji dręczyła wasze serca. Pochylcie raczej głowy w dziękczynieniu za Dar Księgi Prawdy w tych niepokojących czasach na ziemi.

Mój ukochany Syn, Jezus Chrystus, był dręczony, pogardzany i krytykowany w Swojej Misji głoszenia Prawdy, gdy przebywał na ziemi. Ci, którzy znali Słowo Boże, nie chcieli uznać obiecanego Mesjasza, gdy stanął przed nimi. Jego Słowa zostały podarte na strzępy, ale mimo to nie zostały zignorowane. Kiedy Bóg mówi przez Swoich proroków – i w przypadku Mojego Syna, prawdziwego Mesjasza – jest niemożliwe, aby człowiek zignorował to Słowo. Ci, którzy nie przyjmują Słowa Boga, gdy wypływa z ust proroków, przekonają się, że niemożliwe jest odwrócenie się od niego. Przeciwnie, ich nienawiść będzie ich dręczyć i nie zaznają chwili pokoju w swoich sercach.

Podczas Ukrzyżowania Mój Syn był brutalnie torturowany z nikczemną złośliwością, przez co nie musieli przechodzić ci, którzy tego samego dnia byli z Nim ukrzyżowani. Mimo że oni zostali skazani za przestępstwa, a zbrodnią Mojego Syna było tylko to, że mówił prawdę. Kiedy Prawda – Słowo Boga – jest wypowiadana przez proroków, to jest ona jak miecz obosieczny. Niektórym przyniesie radość i szczególne Łaski, ale innym przyniesie lęk, który może wytworzyć nienawiść. Zatem kiedy widzicie nienawiść w postaci nikczemnych czynów, kłamstw i świadomego przeinaczania Słowa, wiedzcie, że ta Misja pochodzi od Boga. Wielu fałszywych proroków, którzy wędrują po ziemi w tym czasie, nie wywołuje takiej reakcji, bo oni nie przychodzą od Boga.

Pamiętajcie, że szatan nienawidzi tej Misji, bo przez nią straci miliardy dusz. Dlatego będzie to bardzo trudna droga dla tych, którzy nią podążą. Zalecam wam, abyście uważali na tych, którzy mówią, iż przychodzą w Imię Mojego Syna, a potem oświadczają, że to Słowo Boga pochodzi od szatana. Popełniają oni jeden z najcięższych błędów bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te biedne dusze. Nie gniewajcie się na nie. Przeciwnie, musicie błagać o Miłosierdzie dla ich dusz.

Proszę was, abyście zaczęli odmawiać tę potężną modlitwę wyrzeczenia się szatana, aby zapewnić tej Misji ochronę przeciw niegodziwości szatana. Kiedy będziecie odmawiali tę Modlitwę Krucjaty przynajmniej dwa razy w tygodniu, przyczynicie się do ochrony tej Misji Zbawienia i sprowadzicie więcej dusz pod Panowanie Królestwa Bożego.

Modlitwa Krucjaty 132
Wyrzeknijcie się szatana, by chronić tę Misję

O Matko Zbawienia, przyjdź z pomocą tej Misji.

Pomóż nam, Bożej Armii Reszty, wyrzec się szatana.

Błagamy Cię, abyś zmiażdżyła głowę bestii Swoją piętą i usunęła wszystkie przeszkody w naszej misji ratowania dusz.

Amen.

Dzieci, musicie pamiętać, że nigdy nie jest łatwo, gdy pomagacie Mojemu Synowi nieść Jego Krzyż. Jego cierpienie staje się waszym, kiedy wyznajecie swoją przynależność do Niego. Obdarzając Go całkowitym zaufaniem i okazując wytrwałość w waszej podróży, by pomóc Mu ratować dusze, staniecie się silniejsi. Otrzymacie odwagę, siłę i godność, aby wznieść się ponad ośmieszanie, bluźnierstwa i pokusy, jakie będą waszym codziennym udziałem aż do dnia Powtórnego Przyjścia Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Idźcie w pokoju. Złóżcie całą swoją ufność w Moim Synu i zawsze wzywajcie Mnie, waszą umiłowaną Matkę Zbawienia, abym przyszła wam z pomocą w waszej misji wspierania zbawienia dusz.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Remember that Satan despises this Mission, because he will lose billions of souls because of it

Friday, January 31st, 2014 @ 15:27

My dear children, let not the hatred of this Mission trouble your hearts. Instead, bow your heads in thanksgiving for the Gift of the Book of Truth, in these troubling times on Earth.

My beloved Son, Jesus Christ, was tormented, scorned and berated during His Mission to preach the Truth, during His Time on Earth. Those who knew the Word of God refused to acknowledge the promised Messiah, when He stood before them. His Words were torn to shreds, but despite this, they were not ignored. When God speaks through His prophets, and in the case of my Son – the True Messiah – it is impossible for man to ignore the Word. Those who do not accept the Word of God, when It spills from the mouths of the prophets, will find it impossible to turn their backs. Instead, their hatred will torment them and not a moment’s peace will they feel in their hearts.

During my Son’s Crucifixion He was brutalized and tortured, with a wicked viciousness, which those who were crucified with Him on the same day did not have to endure. Yet, they were convicted criminals and my Son’s only crime was that He spoke the Truth. When the Truth – the Word of God – is spoken through the prophets it is as a double-edged sword. It will bring joy and special Graces to some, but to others it will bring fear, which can cause hatred. So when you see hatred in the form of wicked acts, lies and the deliberate twisting of the Word, know that this Mission comes from God. The many false prophets, who roam the Earth at this time, do not provoke such a reaction, for they do not come from God.

Remember that Satan despises this Mission, because he will lose billions of souls because of it. Therefore, it will be a very difficult path for those who follow it. I urge you to be aware of those who say that they come in my Son’s Name and then declare that this, the Word of God, comes from Satan. They commit one of the most grievous errors of blasphemy against the Holy Spirit. Pray, pray, pray for those poor souls. Do not feel anger for them. Instead, you must beg for Mercy for their souls.

In order to safeguard this Mission, against the wickedness of Satan, I ask that you begin to recite this powerful Prayer to renounce Satan. When you recite this Crusade Prayer, at least twice a week, you will help to protect this Mission of Salvation and bring more souls into the Realm of God’s Kingdom.

Crusade Prayer (132)

Renounce Satan, to protect this Mission

O Mother of Salvation, come to the aid of this Mission.

Help us, God’s Remnant Army, to renounce Satan.

We beg you to crush the head of the beast with your heel and remove all obstacles in our Mission to save souls.

Amen.

Children, you must remember that it is never easy when you help my Son to carry His Cross. His suffering becomes yours, when you declare your allegiance to Him. By trusting in Him completely and persevering in your journey to help Him to save souls, you will become stronger. You will be given the courage, the strength and the dignity to rise above the ridicule, the blasphemy and the temptations, which will be your lot daily, until the Day of the Second Coming of my beloved Son, Jesus Christ.

Go in peace. Place all your trust in my Son and always call on me, your beloved Mother of Salvation, to come to your aid in your Mission to promote the salvation of souls.

Your beloved Mother

Mother of Salvation