Jezus Do Ludzkości

Gdy bowiem cierpicie w ten sposób, przyprowadzacie Mi dusze, a ci, którzy przyprowadzają Mi dusze, należą do Mnie

środa, 11 grudnia 2013 roku, godz. 22.30

Moja szczerze umiłowana córko, gdy narasta oszustwo wewnątrz Mojego Kościoła na ziemi, dużo więcej dusz zostanie zwiedzionych przez fałszywą pokorę i tak zwane publiczne akty wielkiego miłosierdzia na potrzeby ubogich.

Tak bardzo trudno i ciężko będzie dostrzec prawdę, że wielu po prostu da się wciągnąć do nowej doktryny, która nie pochodzi ode Mnie. Kiedy wy, Moi umiłowani wyznawcy, zaczniecie zauważać, że ludzie publicznie was upominają i niesprawiedliwie krytykują, zachowując się wobec was niezwykle agresywnie i zadręczają was, musicie wiedzieć, że szatan robi wszystko, co tylko może, aby zasiać w waszych sercach wątpliwości dotyczące tej Misji. On i jego zwolennicy w każdej sekundzie walczą o każdego z was, którzy zostaliście pobłogosławieni Darem Ducha Świętego. Nikt z was, którzy walczycie, aby pomóc Mi ratować dusze, nie zostanie pozostawiony w spokoju. Napotkacie wiele przeszkód, mających sprawić, żebyście odeszli od tej Misji i odrzucili Moje Słowo. Za każdym razem, gdy tak się będzie dziać, wiedzcie, że otoczę was Moją ochroną i będziecie świadomi Mojej Obecności w was, bo to nie z wami walczą, lecz ze Mną.

Kiedy jesteście ranieni ze względu na waszą miłość do Mnie, to odczuwacie Mój ból. Kiedy ronicie łzy smutku, ponieważ idziecie za Mną, a następnie jesteście z tego powodu zadręczani, to Moje Łzy płyną z waszych oczu. Kiedy wami pogardzają i kpią z was, to obrażają Mnie i wszystko, co jest związane ze Mną – a nie was. A kiedy odrzucają waszą miłość i odwracają się od was, to odchodzą ode Mnie. Wiedzcie zatem, że gdy doznajecie tak trudnych i strasznie bolesnych prób w Moje Imię, to Moja Obecność jest wówczas najsilniejsza. Kiedy jestem obecny w ten sposób, będziecie wiedzieli z absolutną pewnością, że tylko Moje Dzieło sprowadza taki rodzaj cierpienia. Dlatego wiedzcie, że Ja nigdy was nie opuszczę, bo wasza miłość do Mnie zasłuży na najwyższą nagrodę w Moim Królestwie. Gdy bowiem cierpicie w ten sposób, przyprowadzacie Mi dusze, a ci, którzy przyprowadzają Mi dusze, należą do Mnie w ciele, duszy i duchu. Jesteście we Mnie, ze Mną, a Ja żyję w was.

Kocham was.

Wasz Jezus

For when you suffer in this way, you bring Me souls and those who bring Me souls belong to Me

Wednesday, December 11th, 2013 @ 22:30

My dearly beloved daughter, as the deceit within My Church on Earth mounts, many more souls will be seduced by false humility and so-called public acts of great charity for the needs of the poor.

So difficult will it be and so hard will it be to discern the truth, that many will simply allow themselves to be taken into a new doctrine which does not come from Me. When you, My beloved followers, begin to notice how people will publicly rebuke you, criticise you unfairly, behave with unusual aggression towards you and torment you, you must know that Satan is doing all he can to create doubts within your hearts about this Mission. He and his followers fight each one of you who have been blessed with the Gift of the Holy Spirit, every second. Not one of you, who fights to help Me save souls, will be left in peace. You will face many obstacles, so that you will walk away from this Mission and deny My Word. Every time this happens, know that I will engulf you with My Protection and you will be aware of My Presence within you, for it is not you they fight, it is I.

When you are hurt, because of your love for Me, it is My Pain which you feel. When you shed tears of sorrow, because you follow Me and are then tormented as a result, it is My Tears which flow from you. When they scorn and mock you, it is Me and everything associated with Me, that they insult – not you. And when they discard your love and turn their backs on you, it is I they walk away from. Know then, that when you suffer such difficult and terribly distressing trials in My Name, that My Presence is at its strongest. When I Am present in this way, you will know, with absolute certainty, that only My Work will attract this kind of suffering. Then know that I will never desert you, for your love for Me will earn you the highest reward in My Kingdom. For when you suffer in this way, you bring Me souls and those who bring Me souls belong to Me in body, soul and spirit. You are in Me, with Me and I live within you.

I love you.

Your Jesus