Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Zostaną im przyznane doktoraty honoris causa – w świeżo odnowionym kościele fałszywego proroka

środa, 11 grudnia 2013 roku, godz. 22.05

Moje dziecko, świat zostanie oszukany przez wiele czynów uznanych za wielkie dzieła charytatywne. Dobroczynność wobec innych zostanie uznana za największą i najbardziej pożądaną cechę w Oczach Boga.

Gdy ci, którzy mają kontrolę nad rządami, kościołami i państwem, połączą się, zyskają jeszcze większą władzę nad dziećmi Boga. Władza nad tymi, którym gorzej się wiedzie w waszym społeczeństwie, może oznaczać dwie rzeczy. Albo jest ona wykorzystywana w dobrych celach, albo dla złych spraw.

Muszę prosić was wszystkich, abyście w tej trudnej drodze do zbawienia całą swoją uwagę skupili na pragnieniu Mojego Syna. Wielu wiernych sług Bożych, choć z dobrymi intencjami, będzie zbyt słabych, aby pozostać na drodze do zbawienia. Wrogowie Boga będą wywierali na nich tak silną presję, aby odrzucili Mojego Syna, że odejdą od Prawdy.

Fałszywy prorok wprowadzi potężną ekumeniczną wiarę i to zadowoli każdego heretyka. Większość należących do Kościoła Mojego Syna zostanie oszukanych, ale prawie połowa wyświęconych sług Mojego Syna odmówi złożenia ostatecznej przysięgi, która będzie fałszywą przysięgą w odniesieniu do Najświętszej Eucharystii, której zbezczeszczenie będzie istotą wszelkiego niezadowolenia i opozycji. Następnie, gdy fałszywemu prorokowi zostaną przypisane fałszywe cuda, otoczy go wiele światowych prominentnych osobistości, zabiegając o względy na jego dworze. Wtedy przygotuje on listę odznaczeń i zostaną im przyznane doktoraty honoris causa – w świeżo odnowionym kościele fałszywego proroka, który już będzie stanowić tylko skorupę poprzedniego. Wszyscy przyjmą swoje nagrody za wielkie dzieła miłosierdzia, którym przewodniczyli pod kierunkiem oszusta. Jeden będzie wychwalał drugiego, dopóki publicznie nie ogłoszą fałszywego proroka żyjącym świętym, ponieważ powiedzą, że jako sługa Boży dokonuje on tak zwanych cudów. A potem on i antychryst obejmą władzę nad większością świata, ale nie będzie to dotyczyć Rosji i Azji, bo te dwa imperia powstaną przeciwko Nowemu Babilonowi, aż Rzym zostanie zniszczony.

Wszystkie te wydarzenia będą miały miejsce, a kiedy zobaczycie, że traktują kościoły jak miejsca, w których z dumą będą oznajmiali o swojej wspaniałości, o swoich dziełach miłosierdzia, wtedy wyraźnie zobaczycie, że ich intencje wypływają z pychy. Kiedy Rzym upadnie, będzie więcej ucisków, ale będą one krótkotrwałe. Wtedy nadejdzie już czas na powrót Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Nie wolno wam ignorować tych proroctw. Gdy opowiecie się za nową, fałszywą wiarą, która wkrótce zostanie ogłoszona, to odrzucicie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, i oddalicie się od Jego Miłosierdzia. Nigdy nie rezygnujcie ze swojego prawa do Życia Wiecznego z powodu kogokolwiek, kto próbuje was wciągnąć w herezję.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: They will be granted honorary doctorates in the false prophet’s newly renovated church

Wednesday, December 11th, 2013 @ 22:05

My child, the world will be deceived by many acts deemed to be works of great charity. Charity towards others will be declared to be the greatest and most desired trait in the Eyes of God.

When those who control governments, churches and states join together they will gain much control over God’s children. Control over the more unfortunate in your society can mean two things. Either it is used for good measure or for the wrong reason.

I must ask all of you to remain focused, with all your attention, on the desire of my Son on this difficult road to salvation. Many of God’s loyal servants, although well-intentioned, will be too weak to remain on the road to salvation. So strong will the pressure be upon them, by those enemies of God, to denounce my Son, that they will fall away from the Truth.

The false prophet will introduce a powerful ecumenical faith and this will satisfy every heretic. The majority of those in my Son’s Church will be deceived, but almost one-half of my Son’s sacred servants will refuse to swear to the final oath, which will be falsely declared as one to the Holy Eucharist. The Holy Eucharist and its desecration will be at the heart of all discontent and dissidence. Then as the false miracles will be accorded to him, many of the world’s celebrities will surround the false prophet seeking favour in his court. It will be then that he will set up an honours list and they will be granted honorary doctorates in the false prophet’s newly renovated church, which will be but a shell of the former. All will accept their prizes for the great works of charity, which they presided over, under the direction of the imposter. Each will sing the praises of the other, until they will publicly declare the false prophet to be a living saint, because of the so-called miracles they will say he created as God’s servant. And then, he and the antichrist will control much of the world, but Russia and Asia will not be involved, for these two empires will rise up against the New Babylon until Rome is destroyed.

All these events will take place and when you see them use the churches as places where they will proudly declare their greatness, their works of charity; then you will see clearly how pride dictates their intent. When Rome has fallen, there will be more tribulations, but they will be short-lived. Then the time will be ripe for the return of my Son, Jesus Christ.

You must not ignore these prophecies. Once you side with the new false faith, which will soon be declared, you will be discarding my Son, Jesus Christ and you will drift away from His Mercy. Never give up your right to Eternal Life for anyone who attempts to mislead you into heresy.

Your loving Mother

Mother of Salvation