Jezus Do Ludzkości

Muszę ostrzec świat przed wielką liczbą fałszywych proroków, którzy w tym czasie usiłują zagłuszyć Mój Głos

czwartek, 22 sierpnia 2013 roku, godz. 23.05

Moja szczerze umiłowana córko, muszę ostrzec świat przed wielką liczbą fałszywych proroków, którzy w tym czasie usiłują zagłuszyć Mój Głos.

Wysyłałem dotąd wielu proroków, każdego z inną misją, aby przygotować dzieci Boże. Te Orędzia, dotyczące końca czasów, są jedynymi prawdziwymi Orędziami tego rodzaju, dokładnie na ten właśnie czas, bo nigdy bym nie wprowadził w błąd dzieci Bożych.

Nie należy nigdy porównywać tych Orędzi z innymi, które są teraz wszędzie rozpowszechniane, żeby zaprzeczać Mojemu świętemu Słowu. Może być tylko jedna Księga Prawdy – tylko Ja, Jezus Chrystus, Baranek Boży, mogę ujawnić jej treść. Wy, którzy wierzycie we Mnie, tak łatwo możecie zostać oszukani. Musicie wiedzieć, że to jest niemożliwe, by od Boga pochodziły orędzia, które zaprzeczają tym Orędziom i przy tym utrzymują, że są dane od Boga.

Czy ufacie Mi tylko trochę? Czy może obejmujecie Mnie tak, jak pragnę, pełnym i otwartym sercem? Wzywam was z miłością i troską. Nie próbuję się odwoływać do waszej inteligencji. Wołam do was przez wasze serca i przyciągam do Mnie wasze dusze. Kiedy odczuwacie Moją Obecność w tych Orędziach, wtedy nie ma potrzeby szukania poparcia lub aprobaty od kogokolwiek.

Ja Jestem, jaki Ja Jestem. Staję teraz przed wami, tak jak miało być. Mój Ojciec nigdy nie pozwoliłby Mi ujawnić treści Księgi Apokalipsy nikomu innemu, jak tylko siódmemu posłańcowi, bo ten dzień nadszedł.

Wielu prawdziwych wizjonerów dawało światu w przeszłości Słowo Boga i za to cierpieli. Wielu nadal otrzymuje ode Mnie pocieszenie, a Ja w dalszym ciągu kontaktuję się z nimi, ponieważ potrzebuję ich cierpienia i modlitw. To są Moje wybrane dusze i każda ma do odegrania swoją rolę w ratowaniu innych dusz.

Ta Misja jest ostatnia. Pouczam was, abyście słuchali Mojego Słowa teraz, w tym czasie. Tylko Moje Słowo przekazywane przez te Orędzia przeprowadzi was przez prześladowania. Wraz z nimi przynoszę wam wielkie Łaski. Nigdy nie wolno wam Mnie obrażać przez ich zatruwanie, kiedy kwestionujecie Moje Słowo, gdy porównujecie Moje Orędzia z fikcją tworzoną przez fałszywych proroków.

Nie potrzebujecie nikogo, aby was poprowadził do Mojego wielkiego Miłosierdzia. Musicie się skupić tylko na tych Orędziach i pozostać teraz wiernymi Mojemu dawnemu Nauczaniu, bo ono jest waszą zbawczą Łaską.

Wasz Jezus

I must warn the world of the large number of false prophets, who at this time try to drown out My Voice

Thursday, August 22nd, 2013 @ 23:05

My dearly beloved daughter, I must warn the world of the large number of false prophets, who at this time try to drown out My Voice.

I have sent a number of prophets, all with different missions, to prepare God’s children. These Messages, regarding the end times, are the only authentic Messages of their kind, at this exact time, for I would never confuse God’s children.

These Messages must never be compared to others, which are being spread everywhere, right now, in order to contradict My Holy Word. There can only be one Book of Truth – only I, Jesus Christ, the Lamb of God, can reveal the contents. Those of you who believe in Me can be so easily fooled. You must know that messages, which contradict these and where it is claimed that they come from God, that this is impossible.

Do you trust Me only a little? Or do you embrace Me as I desire you to, with a full and open heart? I Call out to you with love and concern. I do not try to appeal to your intelligence. I Call to you through your heart and I draw your soul to Me. When you feel My Presence in these Messages, then there is no need to seek endorsement or approval from anyone.

I Am as I Am. I stand before you, as it was meant to be, now. My Father would never permit Me to reveal the content of the Book of Revelation to anyone else but the seventh messenger, for this day has arrived.

Many authentic visionaries have given the world the Word of God in the past and suffered terribly for this. Many still receive consolation from Me and I will continue to communicate to them, for I need their suffering and prayers. They are My chosen souls and each has a role to play in saving other souls.

This Mission is the last. I instruct you to heed My Word, now, in the present. Only My Word, given to you through these Messages, will guide you through the persecution. With them, I bring you great Graces. You must never insult Me, by contaminating them, when you challenge My Word, when you compare My Messages with the fiction produced by false prophets.

You do not need anyone to guide you towards My Great Mercy. You must focus only on these Messages and remain loyal to My Teachings of old, now, for they are your saving grace.

Your Jesus