Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Przykre następstwa tego, co będzie się działo w Rzymie, wpłyną na to, że wielu zejdzie na manowce

sobota, 20 lipca 2013 roku, godz. 12.45

Moje dziecko, gdy wzrośnie zamieszanie w wierze chrześcijańskiej, wciąż będą tacy, wierni Mojemu Synowi, którzy przez siłę swojej wiary będą strzec świętego Słowa Bożego i je chronić.

Przykre następstwa tego, co będzie się działo w Rzymie, wpłyną na to, że wielu zejdzie na manowce i nieświadomie odwróci się od Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Popadną oni w błąd, ponieważ przyjmą nowe doktryny, które nie pochodzą od Boga. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych w kościołach chrześcijańskich, którzy wpadną w pułapkę przyjęcia kłamstw przedstawionych im pod przykrywką przez tych, którzy twierdzą, że zostali wybrani przez Mojego Syna, aby głosić Jego Słowo.

Wszystkie te rzeczy były od wieków przepowiadane przez wizjonerów, a jednak wielu z was odmawia uznania tych proroctw. Ostrzegam ludzkość przed tymi nadchodzącymi ciemnymi dniami, ponieważ Mój Syn pragnie, abyście mieli się na baczności przed upadłymi aniołami, które będą opanowywać Jego Kościół na ziemi. Moje Łzy płyną wielkimi potokami, ponieważ tak wiele świętych sług w Kościele zaprzecza temu, że się objawiam. Te objawienia zostały zaaprobowane przez Boga, aby ludzkość miała świadomość zagrożeń stojących przed duszami, gdyby zawczasu nie podano im Prawdy.

Proroctwa dane wam w La Salette i Fatimie mają ogromne znaczenie. Dlaczego tak wielu ludzi, którzy twierdzą, że kochają Mnie, swoją Matkę, ignoruje to, co powiedziałam światu? Nie posłuchaliście i daliście się oszukać.

Nadszedł czas, aby zapamiętać, że ciemność, która otacza Kościół Mojego Syna na ziemi, jest spowodowana przez złego, który wielu wprowadził w błąd. Ta ciemność nie może pochodzić od Mojego Syna, a Jego Mistyczne Ciało – Jego Kościół – jako takie pozostanie nienaruszone. Ci, którzy pozostają wierni Jego Mistycznemu Ciału, nie odejdą od Prawdy. Ci, którzy zdradzają Kościół Mojego Syna i odrzucają Jego Nauczanie, przyjmując nowe praktyki, które są obraźliwe względem Jezusa Chrystusa, odcinają się od Jego Miłosierdzia.

Musicie wiedzieć, że gdy wygląd Krzyża Mojego Syna zostanie zmieniony, a Ofiara Mszy będzie przekształcona w imię uwspółcześnienia, to zobaczycie brak szacunku dla Mojego Syna w sposobie, w jaki te rzeczy będą dokonywane.

Nigdy nie wolno wam zdradzić Mojego Syna. On cierpiał tak bardzo, a jeszcze niektórzy wewnątrz Jego własnego Kościoła popadną w błąd i będą Go krzyżować wciąż na nowo. Kiedy staniecie się świadkami tych wydarzeń, będziecie wiedzieli, że czasy się zmieniają i że rozgrywa się ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem a bestią.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: The fallout in Rome will result in many being led astray

Saturday, July 20th, 2013 @ 12:45

My child, as turmoil within the Christian faith increases, there will still be those loyal to my Son, who by their strength of faith, will guard and protect the Holy Word of God.

The fallout in Rome will result in many being led astray and who will, unwittingly, turn away from my Son, Jesus Christ. They will fall into error because they will accept new doctrines which do not come from God. Pray, pray, pray for those within the Christian churches who will fall into the trap of accepting lies given to them in the guise of those who claim to have been chosen by my Son to proclaim His Word.

All these things have been foretold to visionaries for centuries and yet many of you refuse to accept these prophecies. I have warned humanity of these dark days ahead because my Son wishes you to be on your guard against the fallen angels who will infest His Church on Earth. My tears fall in great torrents because so many sacred servants within the Church deny my appearances. These apparitions were approved by God to make humanity aware of the dangers facing souls, lest they were given the Truth in advance.

The prophecies given to you at La Salette and Fatima are of great significance. Why do so many who claim to love me, their Mother, ignore what I told the world. You have not listened and you have allowed yourselves to be deceived.

It is time to remember that the darkness, which envelops my Son’s Church on Earth, is caused by the evil one who has misled many. This darkness cannot come from my Son and as such, His Mystical Body – His Church – remains intact. Those who remain true to His Mystical Body will not deviate from the Truth. Those who betray my Son’s Church and reject His Teachings by adopting new practices, which are insulting to Jesus Christ, cut yourselves away from His Mercy.

You must know that when the Cross of my Son is amended to look different and when the way in which the Sacrifice of the Mass is adapted in the name of modernity, then you will see the disrespect for my Son in the way in which these things are presented.

You must never betray my Son. He has suffered so much and still, some of those within His Own Church will fall into error and crucify Him all over again. When you witness these events you will know that times are changing and that the final battle between God and the beast is underway.

Your beloved Mother

Mother of Salvation