Jezus Do Ludzkości

Ponieważ rozgoryczenie dzieli narody, nieufność i lęk nadal będą wywoływać niepokoje społeczne

środa, 3 lipca 2013 roku, godz. 23.15

Moja szczerze umiłowana córko, wojny i nieporządek, jak to zostało przepowiedziane, będą się rozprzestrzeniać po całej ziemi w wielkim tempie. Nieliczne części świata pozostaną nietknięte przez wojny i pogłoski o waśniach.

Ponieważ rozgoryczenie dzieli narody, nieufność i lęk nadal będą wywoływać niepokoje społeczne, niechrześcijańskie prawa nadal będą się umacniać, stąd morderstwo i aborcja, a także ustawy przeciwko sakramentom świętym będą zatwierdzane w waszych krajach. Wielu będzie poprowadzonych do grzechu z powodu tych praw i bardzo szybko poczują ból ciemności duszy i niewielu będzie w stanie to zignorować.

Będą pytać: „Dlaczego jest taka dziwna atmosfera, gdzie zniknęło wzajemne zaufanie? Dlaczego w naszym życiu trudno jest działać tak, jak nakazał Chrystus, z obawy, aby nie być uznanym za głupca?”. Odpowiedzią jest fakt, że wasze kraje, jeden po drugim, nie tylko znów Mnie potępiają, ale ogłaszają, że grzech jest zgodny z prawem. Gdy tak się dzieje, szatan i jego armia szaleje.

Stali się bardzo silni, a przez wszystkie liberalne prawa, które tolerują grzech, stają się naprawdę akceptowani, dlatego w konsekwencji w sercach ludzi nie będzie pokoju. Będzie tak, jakby dzieciom wykradzionym od rodziców i więzionym oferowano subtelne rzeczy, aby wynagrodzić im fakt, że są w niewoli. Żadna przyjemność, jaka będzie im podsuwana, nie da pocieszenia. Dzieci te będą raczej czuć się niespokojne, puste i będą tęsknić za odczuwaniem prawdziwej miłości, którą mogą otrzymać wyłącznie dzięki obecności rodziców.

Obecność Boga nadal spoczywa na waszych narodach, ale gdy Ja, Syn Człowieczy, jestem szybko odsuwany poprzez wprowadzanie nikczemnych praw w waszych krajach, a wkrótce i za pośrednictwem waszych kościołów, to będziecie jak zabłąkane sieroty, które nie mają gdzie położyć głowy.

Bez Boga nie ma pokoju. Beze Mnie, Jezusa Chrystusa, obecnego w Moim Nauczaniu, powoli jesteście zagładzani. Nie pozwólcie, aby takie prawa powstrzymały waszą pobożność względem Mnie, bo w tym czasie bardziej niż kiedykolwiek przyjdę do was i dam wam pocieszenie, którego łakniecie.

Kocham was. Płaczę nad waszą samotnością i obiecuję, że to prześladowanie będzie krótkotrwałe.

Wasz Jezus

As bitterness divides nations, mistrust and fear will continue to cause civil unrest

Wednesday, July 3rd, 2013 @ 23:15

My dearly beloved daughter, the wars and unrest, as foretold, spread like wildfires all over the Earth. Very few parts of the world will be unaffected by wars and rumours of discord.

As bitterness divides nations, mistrust and fear will continue to cause civil unrest, unchristian laws will continue to mount, so that murder and abortion, as well as acts against the Holy Sacraments, will be passed in your countries. Many will be led into sin, because of such laws, and very soon the pain of darkness of the soul will be present and few will be able to ignore this.

Why, they will ask, is there such a strange atmosphere, where trust for one another has disappeared? Why is it difficult to act out our lives as dictated by Christ, for fear of being labeled a fool? The answer lies in the fact that your countries, one by one, have not only condemned Me, again, but declare sin to be lawful. When this happens, Satan and his army run amuck.

They have become very powerful and through all the liberal laws, which condone sin, they become truly accepted and then there will be no peace in the hearts of man, as a result. It will be as if children, stolen from their parents and taken prisoner, are fed niceties to make up for the fact that they are in captivity. For all the pleasures they are offered, they will not bring comfort. Instead, these children will feel restless, empty and will long to feel true love, which can only be brought about by the presence of the parents.

God’s Presence is still there in your nations, but as I, the Son of man, Am being quickly dismissed, through the introductions of evil laws in your lands and soon through your churches, you will be like stray orphans with nowhere to lay your heads.

Without God, there is no peace. Without Me, Jesus Christ, Present through My Teachings, you are being slowly starved. Do not allow such laws to stop your devotion to Me, for at this time more than any other time, I will come to you and give you the comfort you crave.

I love you. I cry for your desolation and I promise that this persecution will be short-lived.

Your Jesus