Jezus Do Ludzkości

Natychmiast im przebaczę, jeśli zbiorą się na odwagę i wezwą Mnie, abym im pomógł w ich niedoli

piątek, 17 maja 2013 roku, godz. 23.50

Moja szczerze umiłowana córko, musisz wiedzieć, że wszyscy grzesznicy, zwłaszcza ci, którzy czynili okropne rzeczy, muszą przyjść do Mnie. Pragnę, by skupili się na Mnie, i chcę doprowadzić ich do Mojego Serca, bo ich kocham. Natychmiast im przebaczę, jeśli zbiorą się na odwagę i wezwą Mnie, abym im pomógł w ich niedoli. Nigdy nie powinni się Mnie lękać, bo Ja Jestem zawsze miłosierny. Oni są Mi bliżsi niż ci, którzy twierdzą, że reprezentują Mnie na ziemi, a są obłudnikami, tak jak faryzeusze.

Podaj Mi swoją dłoń. Nieważne, co zrobiłeś, Ja przyjdę do ciebie. Moja Modlitwa, dana ci teraz, przyprowadzi cię do Mojego Serca, w którym zamieszkam w tobie i zostaniesz zbawiony.

Modlitwa Krucjaty 107
Zachowaj mnie od ognia piekielnego

Jestem straszliwym grzesznikiem, Jezu.

Przez moje czyny zadałem innym okrutne cierpienie. Wskutek tego jestem odrzucony.

Nie jestem już nigdzie dłużej tolerowany na ziemi.

Uratuj mnie z tego pustkowia i zachowaj mnie od uścisku zła.

Pozwól mi żałować.

Przyjmij moją skruchę.

Napełnij mnie Swoją Siłą i pomóż mi podnieść się z głębin rozpaczy.

Oddaję Ci, drogi Jezu, moją wolną wolę,
abyś czynił ze mną, co chcesz,
tak abym mógł zostać wybawiony od ognia piekielnego.

Amen.

Idź, Moje dziecko, w pokoju, ponieważ nigdy nie opuszczę tych, którzy błagają Mnie o Miłosierdzie.

Twój Jezus

They will be forgiven immediately if they would pluck up the courage and call upon Me to help them out of their misery

Friday, May 17th, 2013 @ 23:50

My dearly beloved daughter, you must know that all sinners, especially those who have done terrible things, must come to Me. I crave their attention and I want to bring them into My Heart, for I love them. They will be forgiven immediately if they would pluck up the courage and call upon Me to help them out of their misery. They must never fear Me, for I Am Ever-Merciful. They are closer to Me than those who profess to represent Me on Earth, but who are hypocrites, just as the Pharisees were.

Give Me your hand. No matter what deeds you have done, I will alight upon you. My Prayer, given to you now, will bring you into My Heart and I will reside in you and you will be saved.

Crusade Prayer (107)

Save me from the fires of Hell

I am a terrible sinner, Jesus.

By my actions, I have caused desperate suffering to others. I am cast aside as a result.

I am no longer tolerated on Earth anywhere.

Rescue me from this wilderness and safeguard me from the grip of evil.

Allow me to repent.

Accept my remorse.

Fill me with Your Strength and help me to rise from the depths of despair.

I hand over to You, dear Jesus, my free will, to do onto Me as You wish, so that I can be saved from the fires of Hell.

Amen.

Go, my child, in peace, for I will never forsake those who beg me for Mercy.

Your Jesus