Jezus Do Ludzkości

Świat będzie się cieszył, ponieważ Mój Kościół w Rzymie wraz z narodami żydowskimi zostaną powalone

piątek, 17 maja 2013 roku, godz. 14.02

Moja najdroższa córko, jesteśmy ze sobą blisko, więc wyjawiam ci Mój ból i smutek, gdy na nowo przeżywam Konanie, jakie znosiłem w Ogrodzie Oliwnym.

Wtedy ból, jaki zadał Mi zły duch, ukazując Mi wizję przyszłości, był spowodowany przez pogaństwo, które miało ogarnąć ziemię w waszych czasach. Poznałem wówczas to, co jest teraz widoczne, nienawiść na świecie, która istnieje wobec Mnie, Jezusa Chrystusa.

Zaostrza to Moje cierpienie, że ludzkość w dalszym ciągu nie rozumie w pełni Ofiary, którą złożyłem za ich dusze. Moje Ukrzyżowanie było po to, aby uratować wszystkie pokolenia, łącznie z tym z dzisiejszego świata. Mój ból w tym czasie jest wielki, a Moje cierpienie objawia się w tobie, Moja córko, i innych duszach ofiarnych, abym mógł uratować najbardziej wyniszczonych spośród was.

Wylewam gorzkie Łzy i coraz ciężej Mi na sercu, gdy w waszych krajach grzech rozprzestrzenia się poprzez ustawy, które siłowo prowadzą niewinne dusze w pokusy. Nie tylko odczuwają one, że grzech może być teraz usprawiedliwiany, ponieważ jest akceptowany przez prawa w ich państwach, ale i zostaną oskarżone o łamanie praw swoich krajów, jeśli będą stać na straży Mojego świętego Słowa.

O, jak bardzo jesteście oszukiwani. Jak daleko odeszliście ode Mnie. Jak bardzo Mnie obrażacie. Odpowiedzialni za głoszenie Mojego Słowa, wysłuchajcie Mnie teraz. Waszym zadaniem jest ochrona Mojego świętego Słowa przez cały czas. Wasze przyrzeczenia to posłuszeństwo wobec Mojego Słowa i Mojego Nauczania, bo one leżą u podstaw Mojego Kościoła na ziemi. Nigdy nie oddalajcie się od Prawdy. Przygotujcie swoje dusze, ponieważ niedługo zostaniecie zmuszeni wbrew swojej woli do wyparcia się Mnie w sprawie sakramentów. Musicie przez cały czas zachowywać czujność, bo czekają was wielkie zmiany.

Wzywam was, cała ludzkości, abyście odpowiedzieli na Mój Głos, Głos Prawdy, Głos Miłości waszego Mistrza. Wkrótce Mnie zobaczycie. Wtedy pajęczyny zostaną zdjęte z waszych oczu i Prawda stanie się oczywista. Gdy dzień Mojego Miłosierdzia zaświta, musicie wiedzieć, że Moje Powtórne Przyjście nastąpi wkrótce po nim. I gdy tęsknię za wami wszystkimi, abyście się do Mnie zwrócili, płaczę z żalu z powodu dusz, które są dla Mnie stracone.

Muszę ostrzec tych, którzy starają się Mnie powstrzymać od zbawiania dusz, że was ukarzę, gdy nadal będziecie odrzucać Słowo Boże. Nie chodzi Mi o te Orędzia, choć jestem zasmucony, że nie będziecie Mnie słuchać, lecz o usuwanie Mojego świętego Słowa z waszych narodów.

Światło przezwycięży ciemność. Światło Boga utrzymuje was przy życiu. Ciemność was niszczy. Moje Światło zacznie się stawać coraz jaśniejsze, aż Moja Najświętsza Eucharystia zostanie wygnana. A potem zgaśnie. Wtedy Mój Kościół się rozpadnie i będzie się wydawało, że umarł. Świat będzie się cieszył, ponieważ Mój Kościół w Rzymie wraz z narodami żydowskimi zostaną powalone. To będzie największe oszustwo, jakie przydarzy się ludzkości, a ci, którzy przyjmą tę nikczemną formę pogaństwa, zostaną porwani z powodzią. A potem, po pożarach, które ogarną ziemię, Mój Kościół ponownie powstanie w swojej pełnej chwalebnej formie. To będzie koniec dla grzeszników, którzy odrzucają Moją Dłoń, ale będzie to początkiem Życia Wiecznego dla tych, którzy Mnie kochają.

Wasz Jezus

The world will rejoice, for along with My Church in Rome, the Jewish nations will be cut down

Friday, May 17th, 2013 @ 14:02

My dearest daughter, I reveal to you in intimacy My pain and sorrow as I relive, all over again, the agony I endured in the Garden of Olives.

Then My pain, created by the evil one, who showed Me visions of the future, was caused by the paganism which would sweep the Earth in your time. I knew then, just as can be seen now, the hatred in the world which exists for Me, Jesus Christ.

My suffering is exacerbated by the fact that humanity still does not fully understand the Sacrifice, which was made by Me for their souls. My Crucifixion was to save every generation, including those in the world today. My pain is great at this time and My suffering is being manifested within you, My daughter, and other victim souls, so that I can salvage the most ravaged amongst you.

I cry bitter tears and My Heart is heaving as sin is being spread through the laws in your countries, which will force innocent souls into temptation. Not only will they feel that sin can now be justified, because the laws in their countries condone them, but they will also be accused of breaking the laws of their land if they uphold My Holy Word.

Oh how deceived you are. How far you have wandered away from Me. How much you offend Me. Those with responsibility for proclaiming My Word, hear Me now. Your duty is to safeguard My Holy Word at all times. Your vow is to obey My Word and My Teachings, as they were contained in the creation of My Church on Earth. Never deviate from the Truth. Prepare your souls, for soon you will be forced against your will to deny Me through the Sacraments. You must keep alert at all times for the great changes, which lie ahead.

To the whole of humanity, I Call on you to respond to My Voice, the Voice of Truth, the Voice of Love, the Voice of your Master. Soon, you will see Me. Then the cobwebs will be cleared away from your eyes and then the Truth will become clear. When the Day of My Mercy dawns, you must know that My Second Coming will take place very soon afterwards. And while I yearn for all of you to turn to Me, I cry with sorrow for the souls who are lost to Me.

I must warn those who try to stop Me, in the salvation of souls, that I will punish you, should you continue to defy the Word of God. I refer not to these Messages, although I Am saddened that you will not listen to Me, but to the abolition of My Holy Word in your nations.

Light will fight dark. The Light of God keeps you alive. Darkness destroys you. My Light will become brighter and brighter until My Holy Eucharist is banished. Then it will fade. Then My Church will crumble and appear to die. The world will rejoice, for along with My Church in Rome, the Jewish nations will be cut down. This will be the greatest deceit to befall mankind and those who accept this wicked form of paganism will be swept away in the flood. And then, after the fires which will sweep the Earth, will rise My Church, again, into its full glorious form. This will be the end for sinners who refuse My Hand, but the beginning of Eternal Life for those who love Me.

Your Jesus