Jezus Do Ludzkości

Ta plaga będzie bardziej rozpowszechniona niż AIDS

wtorek, 7 maja 2013 roku, godz. 22.35

Moja szczerze umiłowana córko, przez ostatnie dwa dni zostałaś odciągnięta i pozwoliłaś sobie na to, by uciec z zasięgu Mojego Spojrzenia. Nie wiesz, co spowodowało to oderwanie? Przez opuszczenie zaledwie jednego dnia adoracji eucharystycznej zostałaś odciągnięta i znieważona w Moje Imię, bo pozbawiłaś się ochrony, o której cię pouczyłem. Moje zalecenie jest takie, abyś nadal codziennie przychodziła przede Mnie i odmawiała najświętszy Różaniec, by Moja Matka mogła zapewnić ci ochronę, której potrzebujesz w tym Dziele.

Tak wielu, którzy są blisko Mnie, zyskuje zaufanie, które prowadzi ich do przekonania, że żadna ilość cierpienia nie powstrzyma ich od realizacji Mojej Misji, ale będzie to możliwe tylko wtedy, gdy będziecie wołać do Mnie, abym was prowadził.

Moja córko, początek plagi* wkrótce będzie widoczny, gdy Mój Ojciec zrzuci na ziemię kary na te narody, które Go obrażają i które pozwalają na nikczemność i niesprawiedliwość zadawane biednym, niewinnym ludziom. Ta plaga będzie widoczna na twarzy i wrzód* nie zostanie uzdrowiony, dopóki Wielka Kara nie zostanie zakończona. Ta plaga będzie bardziej rozpowszechniona niż AIDS i będzie jedną z pierwszych oznak nadchodzącej kary. Po tym zapanuje głód na jednej trzeciej powierzchni ziemi, a dokona się to w czasie panowania antychrysta.

Gdy rządy antychrysta rozprzestrzenią się jak pajęczyna, będzie temu towarzyszyć seria kar wylewanych na czterech rogach świata z Ręki Mojego Ojca. Boska Interwencja pomoże zatrzymać przechwytywanie dusz przez bestię dzięki mocy antychrysta. Jego naśladowcy będą cierpieć bolesną karę i będzie to widoczne na ich twarzach poprzez tę plagę. Przed tą surową karą nie uciekną ani oni, ani ci, którzy dopuszczają się podstępnych oszustw względem Mojego Kościoła na ziemi.

To ostrzeżenie jest dane tym, którzy wątpią w Moją Rękę Sprawiedliwości, aby w końcu zrozumieli, że ludzie będą cierpieć jak za dni Noego, jeśli odwrócą się od Boga.

Ostateczna zniewaga Mojego Ojca przez grzech wojny i aborcji sprowadzi na ludzkość Jego największą karę. Zabranie życia nienarodzonego dziecka, tak okrutnie i bez żalu, będzie karane śmiercią ciała i śmiercią duszy.

Wasz Jezus

* Zaraza lub plaga i związane z tym wrzody, rany lub wysypka – trudno na podstawie oryg. zgadywać dokładną postać tego zjawiska – przyp. pol. red.

The plague will be more widespread than AIDS

Tuesday, May 7th, 2013 @ 22:35

My dearly beloved daughter, how you have been distracted and allowed yourself to be taken out of My Sight for the last two days. Don’t you know what created this diversion? By missing just a day of Eucharist Adoration, you were taken and abused in My Name, without protecting yourself as I have instructed. My instruction is that you continue to come before Me daily, and to recite the most Holy Rosary, so that My Mother can cover you with the protection you need in this Work.

So many who are close to Me gain a confidence which leads them to believe that no amount of suffering will stop them when they carry out My Mission, but this is only made possible when you call on Me to guide you.

My daughter, the beginning of a plague will soon be seen, as My Father will cast upon the Earth a punishment on those nations who insult Him and who allow wickedness and injustice to be inflicted on poor innocent people. This plague will be visible on the face and the sores will not be healed until the Great Chastisement is over. The plague will be more widespread than AIDS and will be one of the first signs of the coming Chastisement. This will then be followed by a famine in one third of the Earth and will be witnessed during the reign of the antichrist.

As the rule of the antichrist spreads like a spider’s web, so will it be matched by a series of chastisements poured over the four corners of the world by the Hand of My Father. Divine intervention will help to stop souls from being snatched by the beast through the power of the antichrist. His followers will suffer an agonising punishment and it will be seen on their faces through the plague. They will not escape this severe punishment nor will those who carry out the wicked deceit over My Church on Earth.

This Warning is being given so that those who doubt My Hand of Justice will understand, eventually, that men will suffer as they did in the day of Noah should they turn their back on God.

The final insult against My Father, through the sin of war and abortion, will draw down His greatest punishment upon humanity. The life of the unborn child, taken away so cruelly, and without remorse, will be punishable by death of the body and death of the soul.

Your Jesus

-