Jezus Do Ludzkości

Trzecia Pieczęć zostanie ujawniona, kiedy człowiek będzie walczył o jedzenie, bo ludzkość zazna głodu

sobota, 16 marca 2013 roku, godz. 15.25

Moja szczerze umiłowana córko, fale zostaną uwolnione i rozpoczną się zniszczenia spowodowane przez wiele wojen, jak zostało przepowiedziane.

Czas przybycia fałszywego proroka zbiegnie się z wypowiedzeniem wojen na całym świecie. Te wojny będą wybuchały natychmiast, a ludzie będą się kulić ze strachu, gdy konsekwencje staną się jasne. Wojny się zakorzenią i rozwiną jak burze na pustyni, gdzie będą nabierać tempa i łapać jak złodziej w nocy tych, którzy czują, że ich pokój jest zagwarantowany.

Tak wiele krajów się w nie zaangażuje, że wszystkich to zaskoczy. Wkrótce antychryst da się poznać w samym środku rzezi. Dezorientacja, strach i utrata upraw pogorszą problem. Niedługo po tym Trzecia Pieczęć zostanie ujawniona, kiedy człowiek będzie walczył o jedzenie, bo ludzkość zazna głodu. Ludzkość pozbawiona żywności, wygłodzona duchowo i bez pomocy, chwyci się czegokolwiek lub kogokolwiek, kto zaoferuje wytchnienie.

Scena zostanie przygotowana na przybycie i ogłoszenie światu antychrysta. W tym czasie ludzkość dozna takiej ulgi z powodu człowieka pokoju, który zaoferuje tak wiele nadziei, że staną się jego dobrowolnymi niewolnikami. Upadną przed jego wyszukanym planem restrukturyzacji świata i zjednoczenia wszystkich narodów. Powie im, że ten plan jest dla dobra wszystkich i aby uwolnić świat od terroryzmu. Wrogowie, o których powie, że z nimi walczy, a nad którymi będzie miał władzę, będą niewinnymi ofiarami, które posłużą mu do oszustwa, które przedstawi światu.

Gdy pokój lub coś, co będzie przypominało rozejm, zostanie przywrócone, to nastąpi kolejny etap – połączenie wszystkich narodów, wszystkich religii, wszystkich krajów w jedno. Nastąpi to wtedy, gdy związek między fałszywym prorokiem i antychrystem stanie się wyraźny. Ci, którzy otrzymają Prawdę i których imiona znajdują się w Księdze Życia, będą wiedzieli, co się dzieje. Pozostali, ślepi na Prawdę Mojego Nauczania, nie będą mieli tyle szczęścia. Wtedy będzie to kwestia oczekiwania. Wykażę jeszcze cierpliwość po to, aby uratować i ochronić tych, którzy nie będą w stanie dostrzec Prawdy.

Moja cierpliwość i Moje Miłosierdzie spowodują Boską Interwencję na wielką skalę, aby uratować wszystkie dzieci Boga z uścisku bestii, którego jedynym celem jest zachęcanie do grzechu. Dlatego musicie wiedzieć o jednym. Za czarującym urokiem antychrysta będzie leżał plan zachęcania do grzechu, aby ludzkość dokonała ostatecznego wyboru – stanęła po stronie bestii, przeciwko Bogu. Kiedy nadejdzie ten czas i gdy podejmę już każdą próbę, by ratować dusze, nastąpi koniec.

Tylko wybrani zostaną zabrani do Mojego Królestwa.

Wasz Jezus

The Third Seal will be revealed when man will scramble for food as famines grip humanity

Saturday, March 16th, 2013 @ 15:25

My dearly beloved daughter, the tides will unleash and the destruction, caused by many wars, will commence as foretold.

The timing of the arrival of the false prophet will coincide with the declaration of wars all over the world. These wars will be triggered instantly and men will cower in fear as the implications become clear. Wars will take root and roll out like storms in the desert, where they will gain momentum and catch all of those who feel that their peace is guaranteed, like a thief in the night.

So many countries will be involved that it will take everyone by surprise. Soon the antichrist will make himself known in the midst of the carnage. Confusion, fear and loss of crops will compound the problem. Not long after, the Third Seal will be revealed when man will scramble for food as famines grip humanity. Starved of food, starved of spirit, starved of help, mankind will grasp at anything or anyone, which offers respite.

The stage will have been set for the antichrist to arrive and announce himself to the world. By this time, mankind will be so relieved because of the man of peace, who offers so much hope, that they will become his willing slaves. They will fall for his elaborate plan to restructure the world and bring all nations together. The plan, they will be told, will be for the good of all and to rid the world of terrorism. The enemies, he will say he fights, and whom he will exert control over, are innocent victims used by him in the deceit, which he will present to the world.

When peace, or what seems like a truce, is restored, then will come the next stage, the unity of all nations, all religions, all countries, into one. This is when the union between the false prophet and the antichrist will become clear.

Those who will have been given the Truth, and whose names are in the Book of the Living, will know what is happening. Others, blind to the Truth of My Teachings, will not be so fortunate. Then it will be a matter of waiting. My Patience will mean that I will strive to save and protect those who will not be able to discern the Truth.

My Patience and My Mercy will result in Divine Intervention on a grand scale to save all God’s children from the grasp of the beast, whose only objective is to encourage sin. For there is one thing you must know; behind the charming allure of the antichrist will lie the plan to encourage sin, so that humanity will make the final choice – to side with the beast in defiance of God. When that time comes and after every attempt is made by Me to save souls it will be over.

Only the elect will be taken into My Kingdom.

Your Jesus