Jezus Do Ludzkości

Kiedy odrzucacie prawdę albo nią manipulujecie, to już nie jest to prawda. Pozostaje tylko sama skorupa

środa, 9 stycznia 2013 roku, godz. 10.45

Moja szczerze umiłowana córko, jak dobrze jestem znany ludziom każdego dnia w ich mowie, a jednak jestem tak daleko od nich.

Wielu w chwilach emocji odruchowo wzywa głośno Mojego Imienia bez uświadomienia sobie, jak używa Mojego Imienia. Nie tylko się Mnie nie czci, ale też nie okazuje się Mi jakiegokolwiek szacunku. Podczas wielkich starć używa się Mojego Imienia do przeklinania innych. Jak Mnie to boli i razi, że jestem wykorzystywany w ten sposób. Wielu używa Mojego Imienia w codziennych rozmowach, ale nie w taki sposób, który uznaje Moją rolę jako Zbawiciela rodzaju ludzkiego.

Jakże pragnę móc zaapelować do ateistów i agnostyków, by posłuchali, w jaki sposób oni sami używają Mojego Imienia w swoich codziennych rozmowach. Jeśli jest to nawyk, to dlaczego nie skorzystacie z innej formy wyrażania się? Dlaczego odnosicie się do Mnie, jeśli Mnie nie uznajecie? Dlaczego wykorzystujecie Mnie jako formę bluźnierstwa, skoro nie wierzycie, że Ja istnieję?

Tak wielu ludzi Mnie odrzuca jako kogoś nieważnego w ich życiu. Jestem spychany na bok, tak jakbym nie miał znaczenia.

Wiele dusz, które we Mnie wierzy, nie praktykuje swojej wiary. Jako tacy zaniedbują przygotowanie swoich dusz. Tak wielu nie wie, kiedy zostaną wzięci z tej ziemi do następnego życia, i popełniają straszny błąd. Ponieważ nie nadają się do wejścia do Mojego Królestwa.

Tego dnia, kiedy dusze podzielą się na dwie grupy, prawda o przyszłości zostanie im ostatecznie objawiona. Biada człowiekowi, który nie jest przygotowany do tego wielkiego dnia i który marnuje czas przyznany mu na ziemi. Przerażenie tych, którzy nie chcą słuchać prawdy i którzy publicznie Mnie poniżają i odrzucają, będzie niemożliwe do opisania. W tym dniu będzie płacz, histeria i wstrząs, gdy te dusze zobaczą, że droga, którą wybrali, prowadzi je prosto w ogień otchłani.

Teraz jest czas duchowej odnowy dla dusz, które są pobłogosławione Darem, aby zobaczyły, jak dawne proroctwa realizują się na świecie, tak jak zostało to przepowiedziane.

Patrzę na świat i widzę straszny zamęt, gdy ludzie są wciągani w kłamstwa o tym, jak świat został stworzony – kłamstwa, które służą odwróceniu ludzi od Prawdy. Widzę dobrych ludzi, którym mówią, aby odrzucili swoje zrozumienie Mojego Nauczania i porzucili je na rzecz przyjęcia grzechu. Potem są zachęcani do przyklaskiwania grzechowi tak długo, aż sami siebie przekonają, że Ja, Jezus Chrystus, przymknę na to oko. Prawda Mojego Nauczania należy do samej istoty chrześcijaństwa. Kiedy odrzucacie prawdę albo nią manipulujecie, to już nie jest to prawda. Pozostaje tylko sama skorupa.

Nadszedł czas, byście rozeznali, czy jesteście przygotowani, aby mocno stać i bronić świętego Słowa Bożego, czy dacie się zwieść współczesnej duchowości New Age. Może teraz nie wydaje się wam to aż tak ważne, ale kiedy nadejdzie ten dzień, gdy przyjdę, aby sądzić, tylko prawda będzie dopuszczalna w Moim Królestwie.

Gdy przyjmujecie kłamstwa, nie jesteście uczciwi. Nie jesteście w zgodzie z Prawdą. Dlatego nie otrzymacie Łask. Będziecie jak pusty statek pływający po morzach, szczycący się ładunkiem, który istnieje tylko w waszej wyobraźni. To fałszywe poczucie bezpieczeństwa nikomu na nic się nie przyda. Nie da wam dostępu do kluczy Mojego Nowego Raju.

Módlcie się każdego dnia, jak gdyby jutro był wasz ostatni dzień, bo nie znacie czasu Mojego Powtórnego Przyjścia. Stanie się to niespodziewanie. Gdy ten dzień zaświta, będzie trochę czasu, aby zawrócić. Albo przyjmiecie Mnie i Moją obietnicę doprowadzenia was do Mojego Królestwa, albo zostaniecie zesłani do miejsca, z którego nie ma powrotu.

Wasz Jezus

When you take away the Truth, or tamper with it, it is no longer the Truth. All that is left is a shell

Wednesday, January 9th, 2013 @ 10:45

My dearly beloved daughter, how familiar I Am, through the tongues of man, every single day, and yet, I Am so far away from them.

Many, instinctively, call out My Name aloud, in moments of expression, without actually realising how they use My Name. Not only Am I not revered; no respect of any kind is shown to Me. My Name is used to curse others, at times of great friction. How this hurts and shocks Me; that I Am used in this way.

Many use My Name in daily conversation, but not in a way, which addresses My Role as the Saviour of the human race.

How I wish that I could call upon those atheists and agnostics, so that they could listen to how they use My Name, in their daily conversations. If it is a habit, then why don’t you use another form of expression? Why do you include Me, if you do not accept Me? Why do you use Me as a form of blasphemy, when you do not believe I Exist?

So many people dismiss Me as not being important in their lives. I Am pushed to one side as if I Am of no consequence.

Many souls, who do believe in Me, do not practise their faith. As such, they fail to prepare their souls. So many do not know when they will be taken from this earth and into the next life and have made a terrible mistake. For, they are not fit to enter My Kingdom.

The day when souls find themselves divided into two groups, the Truth of the future will finally be revealed to them. Woe to the man who has not prepared for this great day and who wasted the time accorded to him on earth.

To the others who have refused to listen to the Truth and who publicly demeaned and rejected Me, their terror will be impossible to describe. There will be weeping, hysteria and shock witnessed on that day, as these souls see that the path they chose led them only into the fires of the abyss.

This is the time of spiritual renewal for souls who have been blessed with the Gift to see how the prophecies of old are now taking place in the world as foretold.

I look at the world and I see terrible confusion, as people are being sucked into lies about how the world was created – these lies, which are designed to turn people away from the Truth.

I see good people being told to reject their understanding of My Teachings and to throw them aside in favour of accepting Sin. Then they are encouraged to applaud sin until they convince themselves that I, Jesus Christ, will turn a blind eye.

The Truth of My Teachings lies at the very kernel of Christianity. When you take away the Truth, or tamper with it, it is no longer the Truth. All that is left is a shell.

It is time to discern whether or not you are prepared to allow yourselves to be deceived by modern new age spiritualism, or to stand firm and defend the Holy Word of God. It may not seem to matter to you now, but when the day comes, when I come to Judge, only the Truth will be acceptable in My Kingdom.

When you accept lies, you are not being honest. You are not being truthful. Therefore, you will not receive Graces. You will be like an empty vessel, which sails in the seas, boasting of a cargo, which exists only in your minds. It will be of no use to anyone, this false sense of security. It will not give you access to the keys of My New Paradise.

Pray every day, as if tomorrow is your last day, because you do not know the time of My Second Coming. It will happen unexpectedly. When that day dawns, there will be little time to turn back. You will either accept Me, and My Promise to bring you into My Kingdom, or you will be sent to the place from which there is no return.

Your Jesus