Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Módlcie się, aby zapobiec wojnie atomowej w Iranie

czwartek, 23 lutego 2012 roku, godz. 16.00

Moje dziecko, nadszedł już czas dla Moich dzieci, aby złączyły się w jedno przez wzgląd na Mojego drogiego Syna, by zapobiec wojnie atomowej w Iranie.

Ta wojna jest bardzo blisko i musicie mocno się modlić, by ją powstrzymać, bo zabije ona miliony dzieci Bożych. Szatan i jego demony pracują, aby spowodować straszliwe zniszczenie. Jeśli zabiją dusze, zanim otrzymają one szansę odkupienia się w Oczach Mojego Syna, to zostaną one utracone. To jest plan złego. Szuka on jak najwięcej dusz, aby zapobiec temu, by weszły do Królestwa Mojego Ojca.

Mój Różaniec święty, gdy odmawia się wszystkie jego części w jednej modlitwie, może zapobiec wojnie. Zjednoczcie się teraz na jeden dzień i odmówcie Mój Różaniec święty, aby zatrzymać tę wojnę atomową, która jest obecnie planowana.

Módlcie się za te biedne dusze, nie tylko w Iranie, ale i w krajach, które zostały nieświadomie wplątane.

Módlcie się także za te biedne kraje, które są wykorzystywane jako pionki w tej niegodziwej grze kłamstw, planowanej przez grupy, nie od Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego.

Idźcie teraz, Moje dzieci, i zbierzcie wszystkie Moje dzieci, by modlili się w celu złagodzenia tego wielkiego okrucieństwa przeciw ludzkości.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Pray that Nuclear War can be averted in Iran

Thursday, February 23rd, 2012 @ 16:00

My child it is time for my children to join as one in deference to My precious Son so that nuclear war can be averted in Iran.

This war is very close and you must pray hard to stop it because it will kill millions of God’s children.

Satan and his demons are working to cause terrible destruction.

If they kill souls before they are given a chance to redeem themselves in my Son’s Eyes, then they are lost.

This is the evil one’s plan.

He seeks so many souls to prevent them from entering my Father’ Kingdom.

My Holy Rosary can, when recited by saying all the mysteries in one prayer, prevent war children.

Unite now for one day and recite my Holy Rosary to stop this nuclear war which is now being planned.

Pray for those poor souls, not just in Iran but in countries who become embroiled unwittingly.

Pray also for those poor countries who are being used as pawns in the wicked game of lies being planned by groups, not of God, my Eternal Father.

Go now my children and bring all of my children together to pray in order to mitigate this great atrocity against humanity.

Your beloved Mother
Mother of Salvation