Jezus Do Ludzkości

Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Mną, jest kłamcą, bo Ja nigdy nie objawię się w człowieku

niedziela, 17 lipca 2011 roku, godz. 15.40

Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce nastąpi jeden z najbardziej dezorientujących okresów, kiedy nie tylko ci, którzy będą twierdzić, że przychodzą w Moim imieniu, okażą się fałszerzami, ale także ci, którzy będą twierdzić, że są Mną. Moje dzieci muszą zrozumieć to – przyszedłem po raz pierwszy jako człowiek, aby wybawić ludzkość od grzechu. Tym razem przyjdę, aby sądzić. Chociaż podczas Ostrzeżenia wielu stanie przede Mną twarzą w twarz, to Ja nie przyjdę po raz drugi aż do Dnia Sądu.

Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Mną, jest kłamcą. Takie dusze jednak, a jest ich wiele, Moja córko, nie mają złych zamiarów. Te osoby zostały tak bardzo omamione, że zwodziciel je przekonał, iż nie tylko posiadają Boskie moce, ale także że są synami Boga Wcielonego. Ale to nie jest prawdą, bo Ja nigdy nie objawię się w innej istocie ludzkiej na tej ziemi. To nigdy nie mogłoby się zdarzyć. Żaden człowiek nie zasługuje na takie wyróżnienie i nie zostało to przepowiedziane.

Wielu będzie teraz występować i twierdzić, że są Mną, Jezusem Chrystusem, Synem Boga. Tym biednym duszom to mówię: padnijcie na kolana i proście Boga Ojca, aby was ustrzegł od zwodziciela. On pragnie was zmylić, tak byście wy z kolei nie tylko wprowadzali w błąd Moje dzieci, które oczekują Mojego powrotu na ziemię, lecz także zaostrzali kpiny wychwalane przez ateistów. Nie tylko przynosicie wstyd Mojemu Imieniu, ale również niechcący odciągacie ludzi od ich wiary w Boga, Ojca Wszechmocnego.

Pragnę również przestrzec tych, którzy twierdzą, że czynią cuda. Nikt, kto twierdzi, że posiada taką moc, nie będzie od Boga, ponieważ jest tylko jeden Bóg i tylko On, lub Ja, Jego Syn umiłowany, Jezus Chrystus, może dokonywać takich rzeczy. Jednak szatan również posiada moce. On może tworzyć iluzje. W przypadkach „cudownych uzdrowień” szatan może dokonywać ich przez tak zwanych uzdrowicieli, których moce pochodzą z okultyzmu, a tymczasowe rozwiązanie, gdy nastąpiły te „cuda”, może się wydawać dobre. Ale to nie będzie trwać długo. Szatan będzie dokonywał tak zwanych cudów, w tym wizji, które wielu dostrzeże na niebie. One również są złudzeniami i nie pochodzą od Boga.

Dzieci, gdy próbujecie okazywać Mi waszą wierność, każdego dnia jesteście kuszeni przez siły zła. Musicie się skoncentrować tylko na Mnie i Moim Ojcu Przedwiecznym. I zapamiętajcie, że Ja nie chodzę po tej ziemi jako istota ludzka. Mogę być obecny na ziemi duchem, ale nigdy nie będę się objawiał w żadnym innym człowieku.

Módlcie się każdego dnia o prowadzenie i rozeznanie, abyście byli w stanie odróżniać kłamstwa od Prawdy.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Any man who claims to be Me is a liar, for I will never Manifest Myself in man

Sunday, July 17th, 2011 @ 15:40

My dearly beloved daughter, one of the most confusing times will emerge shortly, when, not only will those who claim to come in My Name be false, but there will be those who will claim to be Me. My children must understand this. I came the first time as man to save mankind from sin. This time I will come to Judge. While many will come face-to-face with Me during The Warning, I will not come the second time until Judgment Day.

Any man who claims to be Me is a liar. Such souls, and there are many of them, My daughter, do not mean harm. So deluded are they that the deceiver convinces such people that they not only have Divine powers, but that they are the Son of God Incarnate. But this is untrue, for I will never manifest Myself in another human being on this Earth. This could never happen. No man is worthy of such an honour, for this has not been foretold.

Many will now come forward and claim that they are Me, Jesus Christ, the Son of God. For those poor souls I say this to you. Drop on your knees now and ask God the Father to protect you from the deceiver. He wants to confuse you so that you, in turn, will not only confuse My children who await My return to Earth, but will exacerbate the ridicule extolled by atheists. Not only do you bring shame to My Name, but you are unwittingly turning people against their belief in God the Almighty Father.

I also wish to warn those who claim to perform miracles. Anyone who makes such claims, to hold such powers, will not be from God, for there is only one God and only He or I, His beloved Son, Jesus Christ, can bring about such things. Satan on the other hand also possesses powers. He can create illusions. In the case of miracle cures Satan can bring about, through those so-called faith healers whose powers are sought from the occult, temporary solutions, where miracles, may seem to have been achieved. But they will not last long. Satan will also bring about so-called miracles including visions, seen by many, in the skies. Again they are illusions and not of God.

Children, you are, while trying to show your allegiance to Me, being tempted by the forces of evil every single day. You must only focus on Me and My Eternal Father. And remember, I do not walk on this Earth as a human being. I may be present on Earth in Spirit, but I will never manifest Myself in any man.

Pray for guidance every day and for the discernment to be able distinguish lies from the Truth.

Your loving Saviour
Jesus Christ